Thông tư 01/2017/TT-UBDT Thực hiện chương trình 135 về giảm nghèo bền vững

Rate this post

Thông tư 01/2017/TT-UBDT

Thực hiện chương trình 135 giảm nghèo bền vững

Thông tư 01/2017/TT-UBDT thực hiện Chương trình 135 trong Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Xóa đói giảm nghèo là một trong những mục tiêu quốc gia được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, chú trọng. Đây cũng là mục tiêu của thiên niên kỷ. Mời bạn đọc bài viết sau để hiểu thêm về chương trình này:

Bạn đang xem: Thông tư 01/2017/TT-UBDT Thực hiện chương trình 135 giảm nghèo bền vững

Thông tư 01/2017/UBDT định hướng thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020

ỦY BAN DÂN TỘC

Số: 01/2017/UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017

nhà tròn

QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN 2 (CHƯƠNG TRÌNH 135) DƯỚI ĐÂY LÀ CHƯƠNG TRÌNH Rà soát quốc gia GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

Căn cứ Nghị định số Nghị định 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng một số dự án trong khuôn khổ các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 -2020 ;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn của ngân sách trung ương và định mức đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện mục tiêu quốc gia của Chương trình quốc gia về phát triển bền vững giảm nghèo năm 2016 – giai đoạn 2020;

Thực hiện Quyết định số Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135;

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc công bố Thông tư quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Chương I

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 36/2012/TT-BGTVT Quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Lĩnh vực điều chỉnh và lĩnh vực áp dụng

1. Thông tư này quy định chi tiết việc thực hiện Dự án 2: Chương trình 135 (gọi tắt là Chương trình) trong Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 được phê duyệt tại Quyết định số Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Quyết định số 1722/QĐ-TTg).

2. Địa bàn thực hiện: Các đô thị đặc biệt khó khăn, đô thị biên giới, đô thị an ninh khu; thôn (thôn, làng, bản, buôn, làng) đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc diện đầu tư của Chương trình theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền (sau đây gọi là thôn, bản).

3. Nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, lặp lại mô hình giảm nghèo thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 1 Quyết định số 1722/QĐ-TTg và các quy định của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Phát triển nông thôn. .

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện chương trình

1. Công khai, minh bạch, dân chủ ở cơ sở, khích lệ tinh thần tự tin của nhân dân và cộng đồng; bảo đảm sự tham gia và giám sát của người dân trong suốt quá trình thực hiện Chương trình.

2. Phát huy các giá trị văn hóa, tri thức truyền thống và các thiết chế cộng đồng có ý nghĩa tích cực trong việc xóa đói giảm nghèo; bảo đảm các yếu tố thị trường, bình đẳng giới, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 22/2018/NĐ-CP Hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ

3. Đa dạng hóa và lồng ghép các nguồn lực để thực hiện Chương trình; tăng cường phối hợp, hợp tác giữa các tổ chức, cá nhân có liên quan; ưu tiên đầu tư cho các xã, thôn, bản khó khăn nhất, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; ưu tiên hỗ trợ các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ nghèo trên địa bàn.

4. Thực hiện phân cấp cho chính quyền địa phương làm chủ đầu tư dự án, trao quyền tự chủ cho cộng đồng liên quan đến nâng cao năng lực, giám sát và đánh giá, đảm bảo “đô thị có công trình, người dân có việc làm và tăng trưởng việc làm”. thêm thu nhập”.

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chịu trách nhiệm chính, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan trong việc chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện. chương trình định kỳ, đột xuất (theo quyết định số 1722/QĐ-TTg).

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. PHÂN PHỐI VỐN VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Điều 3. Phân bổ vốn ngân sách nhà nước

1. Ngân sách trung ương (NSTW) hỗ trợ tổng mức vốn hàng năm và định kỳ cho từng tỉnh để thực hiện Chương trình, theo Quyết định số tỷ lệ phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

2. Ban Dân tộc hoặc Văn phòng Ủy ban nhân dân (đối với những nước chưa thành lập Ban Dân tộc) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ban Dân tộc) chịu trách nhiệm chính. chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và đầu tư sự nghiệp từ ngân sách nhà nước trong Chương trình cho đô thị, thôn báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), trình Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) quyết định. .

Tham Khảo Thêm:  Chỉ thị 02/CT-BCT Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu

3. Hàng năm, căn cứ kế hoạch vốn do ngân sách trung ương hỗ trợ, vốn đối ứng của ngân sách địa phương và nguyên tắc, tiêu chí, định mức chia tách tỉnh, Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành lập phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển và chương trình vốn sự nghiệp cho các huyện, thành phố và các ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

4. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện chương trình bằng ngân sách địa phương, UBND tỉnh bố trí vốn thực hiện đảm bảo tối thiểu bằng suất vốn đầu tư của Ngân sách Trung ương.

5. Ban Dân tộc và Phòng Dân tộc cấp huyện hoặc đơn vị được phân công đối với những huyện chưa thành lập Phòng Dân tộc (sau đây gọi là Phòng Dân tộc) phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu. Ban Dân vận cùng cấp Gắn việc thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và chính sách hỗ trợ giảm nghèo với các hoạt động trong Chương trình; thúc đẩy giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ hiệu quả người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (ưu tiên các dịch vụ liên quan đến tiêu chí nghèo đa chiều).

6. Sau khi phân chia, giao kế hoạch vốn chi tiết cho các hoạt động sự nghiệp, công trình, dự án đầu tư, Ủy ban Dân tộc tổng hợp danh mục các hoạt động, công trình, dự án thuộc Chương trình báo cáo Ủy ban Dân tộc.

Vui lòng tải file PDF hoặc Doc để xem thông tin chi tiết!

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 01/2017/TT-UBDT Thực hiện chương trình 135 về giảm nghèo bền vững . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Truyện Chú mèo Đi Hia (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Chú mèo Đi Hia (Có file nghe MP3). Không biết các bạn nhỏ đã từng được nghe hay…

Truyện Con cóc là cậu ông trời (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Con cóc là cậu ông trời (Có file nghe MP3). “Con cóc là cậu ông GiờiAi mà đánh…

Truyện Sự tích chú Cuội cung trăng (Có file MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Sự tích chú Cuội cung trăng (Có file MP3). Chắc hẳn, các bạn nhỏ đã quá quen thuộc…

Truyện Nàng công chúa chăn ngỗng (Có file MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Nàng công chúa chăn ngỗng (Có file MP3). Nàng công chúa chăn ngỗng là một câu truyện cổ…

Truyện Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung (Có file nghe MP3). Không biết rằng, các bé có…

Truyện Quả bầu tiên (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Quả bầu tiên (Có file nghe MP3). Các bé đã bao giờ được ông bà, bố mẹ kể…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *