Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Rate this post

Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH

Quy định về điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH quy định mức tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố.

Bạn đang xem: Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH xác định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

BỘ CÔNG TÁC –
NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ XÃ HỘI

————
Con số: 01/2013/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

nhà tròn
QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH MỨC TIỀN LƯƠNG, TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP THÁNG ĐÓNG BHXH

Căn cứ Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/07/2008 của Chính phủ quy định tiền lương và tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định. như Nghị định số 83/2008/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (sau đây: Nghị định số 134/2008/NĐ-CP);

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo hiểm xã hội và trên cơ sở thống nhất với Bộ Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định mức tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Điều 1. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng điều chỉnh tiền lương, tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian. bảo hiểm xã hội, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần sau khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội liên tiếp hoặc chết mà thân nhân được hưởng tiền tuất một lần; từ 01/01/2013 đến 31/12/2013.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 75/2015/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

2. Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 134/2008/NĐ-CP là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu hoặc trợ cấp sau khi nghỉ hưu. , BHXH liên tiếp hoặc chết và thân nhân được hưởng tuất một lần từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Điều 2. Điều chỉnh tiền lương, tiền công tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

1. Tiền lương tháng, tiền công ngày đóng bảo hiểm xã hội của đối tượng quy định tại điểm 1 Điều 1 Thông tư này được quy định theo công thức sau:

Tiền lương, tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội sau khi điều chỉnh cho mỗi năm

=

Tổng tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định cho từng năm

x

Điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Trong đó, việc điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH của năm tương ứng được thực hiện theo bảng 1 dưới đây:

Bảng 1:

năm của

Trước năm 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Mức độ điều chỉnh

3,84

3,26

3.08

2,99

2,77

2,65

2,70

2,71

2,60

2,52

năm của

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Mức độ quy định

2,34

2.16

2.01

1,86

1,51

1,41

1.30

1.09

1,00

1,00

2. Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, vừa thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, nếu có quyết định của người sử dụng lao động. nhà tuyển dụng. , tiền lương hoặc tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động xác lập được điều chỉnh theo quy định tại điểm 1 Điều này. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tiền lương làm căn cứ tính lương hưu, tiền lương hưu liên tiếp sau khi nghỉ hưu, tiền bảo hiểm xã hội liên tiếp và tiền tuất liên tiếp được tính theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 11/2011/NĐ-CP. . của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội đối với bảo đảm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 6051/BGDĐT-GDCTHSSV Bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết 2018

Điều 3. Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

1. Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của đối tượng quy định tại điểm 2 Điều 1 Thông tư này được quy định theo công thức sau:

Thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau khi điều chỉnh cho mỗi năm

=

Tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm

x

Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Trong đó, việc điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng thực hiện theo bảng 2 dưới đây:

Ban 2:

năm của

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Mức độ điều chỉnh

1,51

1,41

1.30

1.09

1,00

1,00

2. Đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc, vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện thì mức thu nhập tháng đã đóng BHXH tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại điểm 1 Điều này. Trường hợp có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động xác lập thì tiền lương, tiền công tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động xác lập do người sử dụng lao động xác định. được điều chỉnh theo quy định tại điểm 1 điều 2 của thông tư này. Mức bình quân thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc mức bình quân tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp một lần sau khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội mức cố định và trợ cấp tuất một lần được tính theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 11 của Chính phủ. Cung cấp bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tham Khảo Thêm:  Bài tập cuối khóa Mô đun 9 môn Lịch sử – Địa lí THCS

Điều 4. Điều kiện thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2013; Các quy định tại Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, điều chỉnh kịp thời./.

Người nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng KP;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Kiểm soát nhà nước;
– BHXH Việt Nam;
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Thông báo; website Chính phủ;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
– Lưu: VT, PC, BHXH.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Phạm Minh Huân

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *