Thông báo 43/2013/TB-BGDĐT Kết quả hội thảo khoa học quốc gia về dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông Việt Nam

Rate this post

Njoftimi 43/2013/TB-BGDĐT

Rezultatet e konferencës kombëtare shkencore për mësimdhënien e letërsisë në shkollat ​​e mesme vietnameze

Njoftimi 43/2013/TB-BGDDT mbi rezultatet e konferencës kombëtare shkencore mbi mësimdhënien e Letërsisë në shkollat ​​e mesme vietnameze të lëshuar nga Ministria e Arsimit dhe Trajnimit.

Po shikoni: Njoftimi 43/2013/TB-BGDĐT Rezultatet e konferencës kombëtare shkencore për mësimdhënien e letërsisë në shkollat ​​e mesme vietnameze

MINISTRIA E ARSIMIT DHE TRAJNIMIT
————-
Numri: 43/TB-BGDĐT

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi

———————————————

Hanoi, 14 janar 2013

NJOFTIM

REZULTATET E PUNËTORISË SHKENCORE KOMBËTARE PËR TË MËSUAR TË GJUHËS NË SHKOLLA E MESME TË VIETNAM

Në dy ditë 05 dhe 06/01/2013në qytet Hue, Ministria e Arsimit dhe Trajnimit (GDDT) organizimi i një konference shkencore kombëtare për mësimdhënien Letërsia në shkollën e mesme vietnameze.

Punëtoria u kryesua nga zëvendësministri Nguyen Vinh Hien; Në takim morën pjesë përfaqësues të drejtuesve, zyrtarë të njësive arsimore dhe njësive përkatëse, të Këshillit të Letërsisë, Departamentit të Ministrisë, një sërë universitetesh pedagogjike, Institutit të Letërsisë, Institutit të Gjuhësisë, 63 Departamentet e Arsimit dhe Formimit.

Konferenca ka mbledhur 142 kumtesa të prezantuara nga shkencëtarë, studiues, administratorë, pedagogë dhe mësues të të gjitha niveleve.

Punëtoria mori shumë opinione cilësore për vlerësimin e programeve dhe teksteve të Letërsisë, duke përmirësuar cilësinë e mësimdhënies aktuale të Letërsisë; orientimet për rinovimin e kurrikulave, teksteve, metodave të mësimdhënies dhe trajnimit dhe rikualifikimit të mësuesve; orientimi i mësimdhënies në shkollat ​​e mesme pas vitit 2015.

Duke përmbledhur raportet dhe diskutimet, Ministria e Arsimit dhe Trajnimit shpalli rezultatet e seminarit si më poshtë:

I. Vlerësimi i programeve dhe teksteve shkollore; metodat e mësimdhënies, testimi dhe vlerësimi; trajnimin dhe rikualifikimin e mësuesve në kohën e kaluar

1. Arritjet

1.1. Kurrikula dhe tekstet aktuale kanë një hap përpara në krahasim me kurrikulën dhe tekstet e mëparshme

Në thelb, objektivat e lëndëve plotësojnë dispozitat e Ligjit për Arsimin dhe të Programit të Arsimit të Përgjithshëm (CT), në mënyrë mjaft gjithëpërfshirëse dhe të plotë në 03 aspekte: njohuritë, aftësitë dhe qëndrimet; CT ka identifikuar standardet e njohurive dhe aftësive si bazë për përpilimin e teksteve shkollore dhe librave të mësuesve për mësimdhënie, testim dhe vlerësim të rezultateve të të nxënit; përditësoi shkencën e Gjuhës dhe Letërsisë, demonstroi parimin e integrimit në mësimdhënie.

Në përgjithësi, tekstet (tekstet) e lëndës së Letërsisë janë në thelb në përputhje me program, me niveli i studentit; Veprat letrare janë renditur sipas zhanrit për t’i ndihmuar studentët të kuptojnë karakteristikat e zhanrit, duke formuar kështu aftësi në analizimin e veprave të të njëjtit zhanër.

1.2. Rreth zbatimit të inovacionit Metodat e mësimdhënies, testimit dhe vlerësimit të rezultateve të të nxënit të Letërsisë në shkollat ​​e mesme sot

Metoda e mësimdhënies së Letërsisë ka bërë ndryshime mjaft pozitive. Shumë mësues të Letërsisë kanë aplikuar fillimisht metoda dhe teknika të reja të mësimdhënies dhe teknologjinë e informacionit dhe komunikimit në procesin e mësimdhënies, duke i kushtuar fillimisht rëndësi kalimit nga mësimdhënia e letërsisë në metodat e leximit të të kuptuarit.

Përsa i përket vlerësimit dhe ekzaminimit: fillimisht i interesuar për tema të hapura, të lidhura me problemet e jetës. Shumë mësues kanë mësuar të mbështeten në standarde për të përcaktuar përmbajtjen, për të ndërtuar një matricë pyetjesh objektive me zgjedhje të shumëfishta dhe pyetje eseje kur ndërtojnë tema. Çështja e vlerësimit në procesin mësimor i është kushtuar gradualisht vëmendjeHulumtimi mbi PISA hapi i parë në rregull aplikim për të praktikuar leximin e të kuptuarit të teksteve në Vietnam; bKonventa e parë është një kombinim i vlerësimit të mësuesit dhe vetëvlerësimit të nxënësve.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 47/2022/TT-BCA Nội quy trường giáo dưỡng

1.3. Trajnimi dhe rikualifikimi i mësuesve ka përmbushur kërkesat e njohurive bazë dhe pjesërisht të ekspertizës pedagogjike.

Puna nxitëse për të ndihmuar mësuesit të shtojnë njohuri të reja, të plotësojnë kërkesat e mësimdhënies së gjuhës angleze, zhvillohet rregullisht dhe periodikisht, duke ndihmuar në përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies së lëndëve.

2. Kufizimet që duhen kapërcyer

2.1. Kurrikula nuk është konsistente përgjatë një boshti në të gjitha nivelet e studimit, përmbajtja ka ende shumë mbivendosje, integrimi ndërmjet komponentëve është më i paqartë në shtresat e sipërme. Nuk është e arsyeshme të veçohen komponentët vietnameze dhe të shkruara në kurrikulë. Kurrikula dhe tekstet shkollore janë ende të rënda nga ana akademike dhe nuk i kanë përmbushur kërkesat e zhvillimit të kapaciteteve të studentëve – veçanërisht zhvillimit kapacitetin personal, dinamizmin dhe kreativitetin.

Shumë mësime në tekstet shkollore, veçanërisht në klasat e larta, janë të rënda në teori dhe kanë pak efekt në trajnimin e aftësive për studentët. Një pjesë e përmbajtjes është ende e lartë për aftësinë përthithëse të studentëve, veçanërisht studentët në zonat rurale dhe malore dhe studentët që jetojnë në zona të vështira socio-ekonomike. Koha e shpenzuar për disa përmbajtje mësimore nuk është e arsyeshme. Shumica e veprave të mësuara në tekstet e shkollave të mesme dhe të mesme kanë një pozicion në historinë e letërsisë, por kanë lindur prej shumë kohësh, shumë vepra nuk janë të përshtatshme për psikologjinë e nxënësve aktualë, ndaj nuk zgjojnë interes për të mësuar. femijet.

2.2. Risia e metodave të mësimdhënies dhe vlerësimit nuk ka ndryshuar realisht, ndonjëherë është ende në formë dhe nuk ka thellësi. Metoda e mësimdhënies së të lexuarit me kuptim nuk ka qenë efektive, mësuesit nuk i kanë kushtuar rëndësi formimit të metodave që nxënësit të lexojnë tekste. Testi i vlerësimit është ende kryesisht duke testuar njohuritë për të mbajtur mend, riprodhuar, përcjellë, kopjuar etj. për të mësuar se cila vepër është testi i saktë për atë punë, nuk ka vlerësuar ende zbatimin e njohurive si duhet dhe nuk është fokusuar në punë. Vlerësoni rregullisht në klasë dhe përdorni rezultatet e vlerësimit për të përshtatur përmbajtjen dhe metodat e mësimdhënies dhe të nxënit.

2.3. Cilësia e rezultateve të studentëve (SV) ende nuk i ka përmbushur kërkesat praktike edhe pse kushtet e mësimit po bëhen gjithnjë e më të mira. Shumë studentë pas përfundimit të shkollës janë të hutuar në mësimdhënie për shkak të hendekut mes mësim-praktikim në shkollë dhe praktikës mësimore. Njohuritë letrare dhe aftësitë profesionale të studentëve janë gjithnjë e më në rënie, duke mos i kushtuar rëndësi studimit dhe ushtrimit të aftësive pedagogjike. Puna e regjistrimit ka ende shumë çështje për të diskutuar, programi i trajnimit nuk i ka përcaktuar qartë kriteret për kurset bazë/opsionale/të detyrueshme; Grupet lëndore në Fakultetin e Letërsisë nuk kanë pasur një koordinim të mirë, dhënia e certifikatave pedagogjike nuk është menaxhuar në mënyrë rigoroze, metodat e trajnimit janë të vjetruara, si dhe nuk është promovuar aktiviteti dhe kapaciteti i studentëve për vetë-studim.

Stafi mësimor është pasiv në përmbushjen e kërkesave të ndryshimit të programeve dhe teksteve shkollore për shkak të sensit të kufizuar të vetë-studimit, vetë-kërkimit, përmirësimit të kualifikimeve dhe ekspertizës profesionale. Edhe pse trajnimi i mësuesve organizohet rregullisht, ai realisht nuk ka ardhur nga nevojat e mësuesve, me efikasitet të ulët.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 72/2013/TT-BTC Hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay

II. Rekomandimet e punëtorisë mbi orientimet dhe zgjidhjet novatore për mësimdhënien e Letërsisë

1. Ndërgjegjësimi për pozicionin dhe rolin e mësimdhënies së Letërsisë në shkollat ​​e mesme

Duhet të jenë të vetëdijshëm shije pozicion, rol të lëndës Letërsia në shkollë I zakonshëm është: ATAformimin dhe zhvillimin e kompetencave thelbësore dhe kompetencave specifike të lëndës; veçanërisht aftësia për të komunikuar (njohuri gjuhësore) vietnameze së bashku me 4 aftësi bazë: të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit, të shkruarit dhe aftësinë për t’i zbatuar ato njohuri dhe aftësi në situata të ndryshme komunikimi në jetë) dhe aftësinë për të perceptuar dhe shijuar letërsinë.; bEdukimi dhe rritja e kapitalit kulturor të nxënësve përmes të kuptuarit të gjuhës dhe letërsisëjepni një kontribut pozitiv edukimin, formimin dhe zhvillimin e nxënësve me mendime dhe ndjenja të pastra e të bukura humaniste.

Me një ndërgjegjësim të tillë, është e nevojshme të ndryshohet me guxim struktura lëndore dhe mënyra e përpilimit të teksteve jo sipas historisë së letërsisë, por duhet përzgjedhja e teksteve në drejtimin e përshtatshëm për psikologjinë e moshave të nxënësve, që shërbejnë efektive për aftësimin e aftësive (pavarësisht periudhë, periudhë, vendase dhe të huaja). Çështjet e historisë së letërsisë do të sistemohen në klasat përfundimtare, temat e specializuara janë vetëm për studentët e mirë, studentët do të aplikojnë për pranim në letërsi; Njohuritë teorike letrare do të integrohen në procesin e mësimdhënies së leximit dhe shkrimit për të përmirësuar prakticitetin dhe për të shmangur teorinë akademike.

2. Kompetenca që duhet të formohen për nxënësit

Sipas orientimit të zhvillimit të kapaciteteve, të gjitha lëndët duhet të kontribuojnë në formimin dhe zhvillimin e disa kompetencave të përgjithshme krahas kompetencave specifike të lëndës. Sipas kësaj kërkese, Letërsia ka avantazhin në formimin dhe zhvillimin e kapaciteteve të komunikimit (që është kompetenca e përgjithshme/kompetenca bazë). Përveç kësaj, nevojiten diskutime të mëtejshme për të përcaktuar kompetencat specifike dhe specifike nLënda e Letërsisë duhet të formohet dhe zhvillohet te nxënësit. Në çfarë mase pasqyrohen këto kompetenca në objektivat dhe standardet e lëndëve për çdo klasë/klasë?

3. Integrimi dhe diferencimi me lëndën e Letërsisë

Orientimi i mësimdhënies bazuar në kompetenca kërkon lëndë që integrojnë disa njohuri dhe aftësi për të zgjidhur situata në mësim dhe në jetë. Integrimi i qarqeve të mëdha të njohurive (letërsia, vietnameze dhe krijimi i letërsisë dhe kulturës) brenda lëndës përmes boshtit të aftësive. Përveç kësaj, është e nevojshme të integrohen më shumë, më natyrshëm se fusha/lëndët e tjera.

Duke marrë si kryesor boshtin e aftësive, mikrodiferencimi tregohet nëpërmjet Standardeve të CT në të gjitha nivelet dhe klasat dhe realizohet përmes procesit mësimor. Vëmendje duhet t’i kushtohet drejtimit të organizimit të përmbajtjes së lëndës së Letërsisë për plotësimin e kërkesave të makrodiversifikimit përmes përmbajtjeve mësimore me zgjedhje në klasat e larta me qëllim orientimin në karrierë dhe plotësimin e nevojave të studentëve të ndryshëm për punën, letërsinë dhe letërsinë.

4. Metodat e mësimdhënies dhe vlerësimit

Zgjedhja e përdorimit të metodave të përshtatshme, thellësisht të interesuara që ndikojnë drejtpërdrejt në aktivitetet mësimore të nxënësve për të krijuar një ndryshim në procesin e të mësuarit. Fokusimi në metodën e vetë-studimit të trajnimit, aftësinë e bashkëpunimit, aftësinë për të zbatuar njohuritë në praktikë. Diversifikoni format e veprimtarive mësimore të Letërsisë, ndërtoni një mjedis mësimor pozitiv dhe ndërveprues, duke treguar qartë karakteristikat e lëndës së Letërsisë. Përdorimi i një kombinimi metodash për të ndihmuar studentët të praktikojnë aftësitë e të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit dhe të shkruarit, të formojnë aftësi komunikimi, duke përfshirë komunikimin e jetës dhe komunikimin me art. Të forcohet aplikimi i teknologjisë së informacionit në mësimdhënien e Letërsisë, të shfrytëzohen pikat e forta të internetit dhe programeve mësimore. Zgjeroni kërkimin dhe distiloni përvojat ndërkombëtare në mësimdhënien dhe vlerësimin e Letërsisë – veçanërisht shkencën e vlerësimit të rregullt në klasë. Është i nevojshëm aplikimi i mjeteve ndërkombëtare të vlerësimit në drejtim të PISA-s për të matur aftësinë e të kuptuarit të leximit të studentëve në Letërsi. Inovimi i mënyrës për të bërë pyetje dhe dhënia e udhëzimeve të duhura të notimit për të vlerësuar aftësinë e nxënësve, shmangien e mësimit përmendësh, shkruani sipas mostrave të eseve, mësoni se cila funksionon për të konkurruar për atë punë.

Tham Khảo Thêm:  Phụ lục Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT Trọn bộ biểu mẫu đi kèm Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT

5. Trajnimi dhe nxitja e mësuesve

Didentifikuar si faza kryesore e procesit të inovacionit; fqHai hartoi një program trajnimi të mësuesve që siguron shkencë të lartë, integron shkencën pedagogjike dhe shkencën bazë, duke përmbushur standardet profesionale të mësuesve. Drejtimi më i rëndësishëm i inovacionit është aftësimi i studentëve për vetë-studim dhe aftësi për zgjidhjen e problemeve, vlerësimi i duhur i rëndësisë dhe rritja e zgjidhjeve dhe kohës për studimin dhe praktikimin e aftësive pedagogjike të studentëve. Rritja e ndërgjegjësimit të mësuesve për rëndësinë e trajnimit. Përcaktimi se nxitja dhe përmirësimi i kapaciteteve profesionale nuk është vetëm përgjegjësi e niveleve drejtuese, por duhet të bëhet dhe të burojë nga nevojat e rregullta të çdo mësuesi. Diversifikoni dhe rinovoni përmbajtjen, metodat dhe format e trajnimit të mësuesve për të nxitur në mënyrë gjithëpërfshirëse: në aspektin e politikës, etikës, cilësisë, kapacitetit të mësimdhënies, ekspertizës profesionale dhe kapaciteteve plotësuese të njohurive, mësimin, gjuhët e huaja, kapacitetin për të organizuar seminare, kërkimin shkencor. , etj.). Identifikimi i përgjegjësive dhe mekanizmave koordinues ndërmjet agjencive të menaxhimit arsimor, shkollave pedagogjike dhe mësuesve, shkollave të mesme në procesin e trajnimit të rregullt të mësuesve.

Më sipër janë rezultatet e Konferencës Kombëtare Shkencore për Mësimdhënien e Letërsisë në shkollat ​​e mesme vietnameze. Ministria e Arsimit dhe Formimit njofton Drejtoritë e Arsimit dhe Formimit, institucionet e trajnimit dhe rikualifikimit të mësuesve të shkollave të mesme dhe agjencitë dhe njësitë në varësi të Ministrisë së Arsimit dhe Formimit për të njohur dhe studiuar dhe aplikuar në zbatimin dhe zbatimin e detyrave arsimore. dhe trajnimet aktuale, drejt zhvillimit dhe zbatimit të kurrikulave dhe teksteve të reja në periudhën pas vitit 2015.

Marrësit:
– Ministri (për raportim);
– Zëvendësministrat (për koordinim);
– Departamentet e Arsimit dhe Trajnimit; institucionet e trajnimit dhe rikualifikimit
trajnimi i mësuesve të arsimit të përgjithshëm (për zbatim);
– Njësitë përkatëse (për zbatim);
– Ruaj: VT, Departamenti i Arsimit dhe Trajnimit.

KT. MINISTRI
Zëvendës

(E nënshkruar)

Nguyen Vinh Hien

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông báo 43/2013/TB-BGDĐT Kết quả hội thảo khoa học quốc gia về dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông Việt Nam . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *