Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND Về việc quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Rate this post

Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND

V/v quy định số lượng, vị trí, chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của thành phố, quận, huyện

Quyết định số Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND của UBND TP.Hà Nội Quy định số lượng, vị trí việc làm, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc TP.Hà Nội.

Bạn đang xem: Quyết định số. Quyết định 57/2010/QĐ-UBND Quy định số lượng, vị trí, chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở thành phố, phường, thị trấn

BAN PHỔ BIẾN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

—————————

Con số: 57/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2010

PHÁN QUYẾT
Về việc quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ, chính sách
đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội
__________

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ và Thông tư số 05/2006/TT-BNV ngày 30/05/2006 của Bộ Nội vụ về việc phân loại đơn vị hành chính cấp thành phố, sở, ngành. , nơi cư trú;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về việc quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở thành phố, quận, huyện, thị xã và các bộ phận. -nhân viên tạm thời ở cấp thành phố;

Căn cứ Thông tư liên tịch số Thông tư số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Nội vụ,

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 1029/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2004 - 2011

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Số lượng, chức vụ, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội như sau:

1. Số lượng cán bộ, công chức theo phân loại đơn vị hành chính thành phố, khu phố và thị trấn:

1.1. Đô thị loại 1, khu phố, thị trấn: Số lượng cán bộ, công chức tối đa là 25 người;

1.2. Xã, khu phố, thị trấn loại 2: Số lượng cán bộ, công chức tối đa là 23 người;

1.3. Đô thị loại 3, khu phố và thị trấn: Số lượng cán bộ, công chức tối đa là 21 người.

2. Vị trí, chức danh cán bộ, công chức ở thành phố, phường, thị trấn.

2.1. Cán bộ xã, khu phố, thị trấn giữ các chức vụ sau:

2.1.1. Bí thư Đảng ủy;

2.1.2. Phó Bí thư Đảng ủy;

2.1.3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

2.1.4. Phó Chủ tịch HĐND;

2.1.5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

2.1.6. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

2.1.7. Chủ tịch UBMTTQVN;

2.1.8. Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

2.1.9. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ;

2.1.10. Chủ tịch nông dân;

2.1.11. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.

2.2. Công chức cấp xã, khu phố, thị trấn có các chức danh sau:

2.2.1. Chỉ huy quân đội;

2.2.2. Trưởng Công an cấp xã (nơi chưa tổ chức lực lượng Công an chính quy);

2.2.3. Văn phòng – Thống kê;

2.2.4. Tư pháp – Hộ tịch;

2.2.5. Kế toán tài chính;

2.2.6. Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với khu phố và thị trấn) hoặc địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với thị trấn);

2.2.7. văn hóa xã hội.

Điều 2. Chế độ lương, phụ cấp và một số chế độ khác đối với cán bộ, công chức các sở, ban, ngành thành phố

1. Thực hiện theo quy định tại Mục 2, Mục 3, Chương II Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chức danh, số lượng, các loại chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức. nhân viên ở thành phố, khu phố và thành phố và những người làm việc bán thời gian ở cấp thành phố; Thông tư liên tịch số Thông tư số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2009/NĐ- CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

2. Những tồn tại về chế độ, chính sách thực hiện đối với công chức cấp xã, khu phố và khu phố được giải quyết theo quy định tại Điều 16, chương IV, Nghị định 92/2009/NĐ-CP.

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các sở, ngành có liên quan chủ trì thực hiện việc quy định số lượng, chức danh. tiền lương, các chế độ, chính sách áp dụng đối với cán bộ, công chức của thành phố, khu phố và khu phố theo quy định tại quyết định này và các quy định khác của pháp luật; báo cáo tổng hợp cho UBND TP.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan định hướng nguồn kinh phí thực hiện chế độ, chính sách; truy thu BHXH, hạch toán lương, phụ cấp; tổng hợp nhu cầu kinh phí bổ sung, báo cáo UBND thành phố và các cấp theo quy định.

3. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cùng với Bảo hiểm xã hội thành phố chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội và giải quyết các vướng mắc của người lao động khu phố, khu phố theo quy định.

Điều 4. Hiệu quả của việc thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký công bố.

2. Các quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, khu phố, khu phố tại quyết định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 29/2018/TT-NHNN Doanh nghiệp đa cấp được thỏa thuận lãi suất ký quỹ

3. Quyết định này thay thế các quy định trước đây về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách cán bộ, công chức cấp xã, khu phố và thị trấn tại các Quyết định: Quyết định 1526/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004, Quyết định 23627/20. /QĐ-UB ngày 26/12/2006 của UBND tỉnh Hà Tây cũ về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thành phố và phường, thành phố; Quyết định 196/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004 và Quyết định số. Quyết định số 28/2005/QĐ-UB ngày 03/3/2005 của UBND Thành phố Hà Nội (cũ) về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thành phố, quận, huyện, thị xã.

Điều 5. Thủ trưởng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ngành, Trưởng ban phổ biến các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Như Điều 5;
– Bộ Nội vụ;
– Tư pháp;
– Cục Quản lý văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp;
– Ban Thường vụ Thành ủy;
– Thường trực HĐND thành phố;
– Văn phòng Đoàn ĐBQH thành phố;
– Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố;
– UBMTTQVN TP;
– Các Ban của Thành ủy;
– Các đoàn thể thành phố;
– Lưu VT.

TM. BAN PHỔ BIẾN
cái đầu

(Đã ký)
Nguyễn Thế Thảo

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND Về việc quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *