Quyết định số 5629/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015

Rate this post

Quyết định 5629/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015

Quyết định số Quyết định 5629/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội: Về việc phê duyệt Kế hoạch trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015.

Bạn đang xem: Quyết định số. Quyết định 5629/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015

BAN PHỔ BIẾN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

————
Con số: 5629/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2010

PHÁN QUYẾT
Về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội
giai đoạn 2011 – 2015
———————

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị quyết 22/NQ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về việc thực hiện Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Kế hoạch số Căn cứ Quyết định số 98/KH-UBND ngày 12/7/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết 22/NQ-CP của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Căn cứ Quyết định số Quyết định số 4635/QĐ-UBND ngày 19/11/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch và dự toán chương trình thí điểm đào tạo Giám đốc điều hành doanh nghiệp Việt Nam, khu vực Hà Nội năm 2008;

Căn cứ Quyết định số. Quyết định số 54/2005/QĐ-UB ngày 20/04/2005 của UBND Thành phố về việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội;

Xét đề nghị của Vụ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số Văn bản số 1074/TTr-KHĐT ngày 29 tháng 10 năm 2010 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch của Thành phố về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011-2015,

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 01/QĐ-BHXH Ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2011 – 2015 (kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội giao Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ trì, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố giai đoạn 2011 – 2015;

Điều 3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc thu kinh phí và phân bổ kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các sở, ngành theo chức năng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, hoạt động đúng quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người nhận:
– Như Điều 4;
– Địa chỉ của Ủy ban nhân dân thành phố (đối với b/c);
– KPK của UBND TP (để b/c);
– Cán bộ CPVP, TH, KT, CT;
– Lưu: VT.
TM. BAN PHỔ BIẾN
KT. cái đầu
NV/CHỦ TỊCH

(Đã ký)
nguyễn huy tưởng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 5629/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Luật Quản lý ngoại thương 2017 Luật Quản lý ngoại thương 2017 mới nhất

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *