Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND Về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc TP Hà Nội

Rate this post

Quyết định 52/2010/QĐ-UBND

Về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai với các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội

Quyết định số Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND của UBND TP.Hà Nội: Về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai với các cơ quan, đơn vị thuộc TP.Hà Nội.

Bạn đang xem: Quyết định số. 52/2010/QĐ-UBND Về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội

BAN PHỔ BIẾN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

———————

Con số: 52/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2010

PHÁN QUYẾT
Về kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai
thuộc các cơ quan, đơn vị TP Hà Nội
———————

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật công bố văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập quy định tại điểm 11 Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ. – KP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập;

Căn cứ Thông tư số Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch. của tài sản, thu nhập;

Căn cứ Thông tư số Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22 tháng 01 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ. thanh tra;

Sau khi thống nhất với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy; 2066/TTTP-TH ngày 19/10/2010, xét đề nghị của Chánh Thanh tra Thành phố tại Công văn số

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 54/2018/TT-BTC Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước 2019

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Phạm vi

Quyết định này quy định về việc kê khai tài sản, thu nhập; xác minh tài sản, thu nhập; kết luận về việc minh bạch trong việc kê khai tài sản, thu nhập và công bố kết luận về việc minh bạch trong việc kê khai tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai thuộc các cơ quan, đơn vị thống nhất của thành phố Hà Nội (trừ Công an, Quân đội, Kiểm sát, Tòa án) và Cơ quan trực thuộc ngành dọc).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng thi hành quyết định này bao gồm:

a) Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân;

b) Cán bộ, công chức từ Phó Trưởng phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương trở lên bao gồm:

b.1) Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội cấp thành phố và cấp huyện;

b.2) Người được Đảng, Nhà nước điều động, bổ nhiệm và người được tuyển dụng, bổ nhiệm theo chỉ tiêu biên chế được cử làm việc trong các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

c) Giám đốc, Phó Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó Giám đốc, Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, Bác sĩ trưởng các bệnh viện, viện nghiên cứu của Nhà nước;

d) Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Trưởng, Phó các bộ phận của báo, đài, tạp chí được hỗ trợ từ ngân sách, tài sản nhà nước;

Tham Khảo Thêm:  Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12

đ) Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng các trường mầm non, trường tiểu học công lập trên địa bàn huyện, thành phố; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Kế toán trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường chuyên nghiệp – dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên của Nhà nước; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Kế toán trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa và Giảng viên chính các trường Đại học, Cao đẳng Nhà nước.

đ) Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, lãnh đạo, phó Chủ tịch, trưởng, phó ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách, tài sản nhà nước; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

g) Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng kiểm soát, Phó Chủ tịch Hội đồng kiểm soát, Ủy viên của Hội đồng kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng, Phó các phòng, ban nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước; Người được nhà nước bổ nhiệm giữ chức vụ trên phải có đủ hai điều kiện sau:

g.1) Giữ một trong các chức danh Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Kiểm soát viên, Phó Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Trưởng, Phó các Phòng trong các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Công ty nhà nước, Công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước ;

g.2) Các chức danh trên do cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm hoặc do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty cổ phần bầu, bổ nhiệm và là người đại diện phần vốn góp của công ty. Nhà nước trong công ty đó.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 137/2018/NĐ-CP Hướng dẫn mới thi hành Luật luật sư

h) Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng kiểm soát, Phó Chủ tịch Hội đồng kiểm soát, Ủy viên của Hội đồng kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng, Phó các phòng, ban nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước; người được nhà nước cử giữ chức vụ trên trong doanh nghiệp có vốn nhà nước;

i) Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân xã, khu phố, thị trấn; Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự thành phố; địa chính – xây dựng, tài chính – kế toán của Ủy ban nhân dân thành phố, khu phố và thị trấn;

k) Thanh tra viên, thừa phát lại, công chứng viên nhà nước;

l) Người có nghĩa vụ kê khai được xác định theo Danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập công bố kèm theo Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người có nghĩa vụ kê khai công tác; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu xác minh; cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định xác minh; cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc xác minh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo, động viên các đối tượng trên thực hiện đúng quy định của pháp luật và Quyết định này.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND Về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc TP Hà Nội . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *