Quyết định số 51/2011/QĐ-TTG quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

Rate this post

Quyết định số Quyết định số 51/2011/QĐ-TTG quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Quyết định số Quyết định số 51/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và hướng dẫn thực hiện.

PHÁN QUYẾT
Ghi rõ danh mục phương tiện, thiết bị
phải dán nhãn năng lượng, phải áp dụng mức hiệu suất
năng lượng tối thiểu và hướng dẫn thực hiện
___________

thủ tướng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Danh mục dụng cụ, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

1. Nhóm thiết bị điện gia dụng bao gồm: Đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa không khí, tủ lạnh, máy giặt gia dụng, xoong nồi, nồi cơm điện, quạt điện, tivi.

2. Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại gồm: máy photocopy, màn hình máy tính, máy in, tủ lạnh thương mại.

3. Nhóm thiết bị công nghiệp gồm: Máy biến áp phân phối, động cơ điện.

4. Nhóm phương tiện vận tải gồm: Ô tô con (7 chỗ trở xuống).

Điều 2. Hướng dẫn dán nhãn năng lượng

1. Đối với nhóm thiết bị gia dụng và thiết bị công nghiệp:

a) Khuyến khích thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012;

b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 bắt buộc phải dán nhãn năng lượng.

2. Đối với nhóm thiết bị văn phòng và thương mại:

a) Khuyến khích dán nhãn năng lượng tự nguyện cho nhóm thiết bị này;

b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, bắt buộc dán nhãn năng lượng đối với tủ lạnh thương mại.

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch giáo dục lớp 1 sách Cánh diều theo Công văn 2345

3. Đối với nhóm phương tiện vận tải:

a) Khuyến khích dán nhãn năng lượng tự nguyện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014;

b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 bắt buộc phải dán nhãn năng lượng.

4. Đẩy mạnh việc thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với các phương tiện, thiết bị không thuộc danh mục quy định tại Điều 1 của quyết định này.

Điều 3. Hướng dẫn áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

1. Đối với nhóm đồ dùng gia đình:

Từ ngày 01/01/2014, không cho phép nhập khẩu, sản xuất thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

2. Đối với nhóm thiết bị công nghiệp, văn phòng và thương mại:

Từ ngày 01/01/2015, không được nhập khẩu, sản xuất thiết bị có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

3. Đối với đèn tròn (đèn sợi đốt):

Từ ngày 01/01/2013, cấm nhập khẩu, sản xuất, lưu thông đèn có công suất lớn hơn 60 W.

Điều 4. Giải pháp hỗ trợ thực hiện dán nhãn năng lượng và thực hiện mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

1. Đầu tư xây dựng cơ sở thử nghiệm, trang thiết bị chuyên dụng để thực hiện kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận hiệu suất năng lượng cho các phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng theo hướng dẫn.

2. Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ có trình độ kỹ thuật thực hiện việc kiểm tra, thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với dụng cụ, thiết bị phải dán nhãn năng lượng.

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thông tin về phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

4. Xây dựng đề án thúc đẩy hoạt động dán nhãn năng lượng cho các cơ sở theo chủ trương quy định tại quyết định này.

5. Hỗ trợ một phần kinh phí từ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ sở sản xuất chuyển đổi, cải tiến sản xuất các sản phẩm tiết kiệm năng lượng để thực hiện dán nhãn năng lượng và mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Tham Khảo Thêm:  Nghị quyết 23/2016/QH14 Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Công Thương có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc dán nhãn năng lượng đối với các nhóm dụng cụ, thiết bị phải dán nhãn năng lượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của quyết định này;

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện danh mục phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu;

c) Soạn thảo và triển khai các giải pháp hỗ trợ thực hiện hướng dẫn dán nhãn năng lượng và thực hiện mức hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại Điều 4 của quyết định này.

2. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát việc dán nhãn năng lượng đối với các phương tiện, thiết bị quy định tại khoản 3 Điều 2 của Quyết định này.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, công bố tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng và mức hiệu suất năng lượng tối thiểu của phương tiện, thiết bị theo hướng dẫn dán nhãn năng lượng;

b) Ban hành tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng đối với phương tiện, thiết bị thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và thực hiện mức hiệu suất năng lượng tối thiểu trước ngày 21 tháng 12 năm 2012;

c) Định kỳ 05 năm rà soát, công bố tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng, mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

4. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương xác định cơ chế hỗ trợ từ ngân sách cho việc thực hiện hướng dẫn dán nhãn năng lượng và thực hiện mức hiệu suất năng lượng tối thiểu;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan làm thủ tục nhập khẩu công cụ, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Tham Khảo Thêm:  Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ Mầm non 5 – 6 tuổi

5. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chuyên môn, cơ quan tiết kiệm năng lượng tại địa phương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện dán nhãn, dán nhãn năng lượng và thực hiện mức hiệu suất năng lượng tối thiểu của phương tiện, thiết bị trên địa bàn thuộc danh mục theo chủ trương quy định tại quyết định này.

Điều 6. Hiệu lực

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2011.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Văn phòng Ban PCTN Trung ương;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Kiểm soát nhà nước;
– Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Văn phòng chính phủ: BTCN, PCN, cổng thương mại điện tử,
các Vụ, Cục, đơn vị liên quan, Công báo;
– Lưu: Văn bản, KTN (5b).

thủ tướng

(Đã ký)
nguyễn tấn dũng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 51/2011/QĐ-TTG quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *