Quyết định số 49/2011/QĐ-TTG Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô lắp ráp và nhập khẩu mới

Rate this post

Quyết định số 49/2011/QĐ-TTG

Quy định về Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô, xe máy sản xuất mới lắp ráp và nhập khẩu

Quyết định số Quyết định số 49/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: V/v quy định hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Bạn đang xem: Quyết định số. 49/2011/QĐ-TTG hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô, xe gắn máy lắp ráp và nhập khẩu mới

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
—————————

Con số: 49/2011/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2011

PHÁN QUYẾT

Về việc quy định lộ trình thực hiện tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô,
xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu mới
____________________

thủ tướng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Phạm vi

Quyết định này hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô hai bánh, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu có trang bị động cơ nhiệt.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô hai bánh, trừ xe cơ giới quân sự đặc chủng do quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh như: do Bộ quyết định. của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Tiêu chuẩn khí thải mức 3, mức 4 và mức 5 là tiêu chuẩn kiểm tra và giới hạn chất gây ô nhiễm trong khí thải tương ứng với mức Euro 3, Euro 4 và Euro 5 được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật về ô nhiễm không khí xe cơ giới do Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc ban hành Châu Âu hoặc trong một chỉ thị của Liên minh Châu Âu áp dụng cho xe cơ giới mới được sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 29/2010/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn định mức biên chế của trung tâm dạy nghề công lập

Điều 4. Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn khí thải

1. Ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải tuân thủ tiêu chuẩn khí thải mức 4 và mức 5 như sau:

a) Tiêu chuẩn khí thải mức 4 từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

b) Tiêu chuẩn khí thải mức 5 từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

2. Xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải tuân thủ tiêu chuẩn khí thải Bậc 3 kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Giao thông vận tải:

a) Xây dựng, ban hành và công bố quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe cơ giới các mức 3, 4 và 5 bảo đảm có hiệu lực theo đúng chủ trương quy định tại Điều 4 của Quyết định này.

b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ tăng cường năng lực kỹ thuật, phương tiện, thiết bị để kiểm tra, kiểm soát khí thải đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới theo lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 3, 4 , 5.

c) Tổ chức thực hiện Quyết định này và căn cứ tình hình thực tế, nghiên cứu, soạn thảo quy định nâng cao tiêu chuẩn khí thải xe cơ giới trình Thủ tướng Chính phủ công bố.

d) Tham gia, đề xuất biểu phí thử nghiệm khí thải do Bộ Tài chính ban hành đối với từng phép thử tương ứng với tiêu chuẩn khí thải ở các mức 3, 4 và 5.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ:

a) Nghiên cứu xây dựng, ban hành và công bố quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xăng, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu sinh học với chất lượng tương ứng với tiêu chuẩn khí thải mức 3.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 29/2017/TT-BGTVT Quy định về đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

b) Xây dựng, ban hành và công bố quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xăng, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu sinh học có chất lượng tương đương tiêu chuẩn khí thải mức 4, bảo đảm có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016; có chất lượng tương ứng với tiêu chuẩn khí thải mức 5 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

c) Ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô hai bánh, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới trong Tổ chức Thương mại thế giới.

3. Bộ Công Thương:

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan bảo đảm sản xuất, nhập khẩu, cung cấp nhiên liệu sử dụng cho phương tiện cơ giới có chất lượng, phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và lộ trình đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt. tại điểm a và điểm b khoản 2 điều này.

4. Bộ Tài chính:

a) Xây dựng và ban hành mức thử nghiệm khí thải đối với xe ô tô hai bánh, xe gắn máy đối với từng phép thử tương ứng với tiêu chuẩn khí thải Bậc 3, 4 và 5.

b) Chủ trì xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu bảo đảm cung cấp nhiên liệu đáp ứng tiêu chuẩn hướng dẫn áp dụng và khuyến khích sản xuất, sử dụng của các loại xe cơ giới thân thiện với môi trường.

5. Các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố do Trung tâm chỉ đạo:

a) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về lộ trình thực hiện tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe gắn máy hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 9353/VPCP-PL Ban hành nghị định hướng dẫn thi hành luật

b) Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực tiếp phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm soát chất lượng nhiên liệu lưu thông trên thị trường.

6. Việc thực hiện tiêu chuẩn khí thải sớm so với tiến độ tại Điều 4 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân các thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chính thực hiện và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2011.

2. Chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Kiểm soát nhà nước;
– Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Văn phòng chính phủ: BTCN, PCN, cổng thương mại điện tử,
các Vụ, Cục, đơn vị liên quan, Công báo;
– Lưu: VT, KTN (5b)

thủ tướng


(Đã ký)

nguyễn tấn dũng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 49/2011/QĐ-TTG Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô lắp ráp và nhập khẩu mới . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *