Quyết định số 40/2008/QĐ-BTC Về việc ban hành quy chế quản lý tài chính Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

Rate this post

Quyết định số 40/2008/QĐ-BTC

V/v ban hành quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

Quyết định số Quyết định số 40/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính: V/v công bố quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo trợ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Bạn đang xem: Quyết định số. Quyết định 40/2008/QĐ-BTC về việc ban hành quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo trợ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

TÀI CHÍNH
————

Con số: 40

/2008/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2008

PHÁN QUYẾT
V/v ban hành quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài
——————
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 119/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Bảo trợ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài;

Căn cứ quyết định số. Quyết định số 2985/2007/QĐ-BNG ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Ngoại giao về việc công bố quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trợ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1: ban hành kèm theo quyết định này”Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài“.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3: Bộ Ngoại giao, Giám đốc Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các đơn vị có liên quan trong Bộ Ngoại giao trong việc thực hiện Quyết định này. .

Người nhận:
– PTTg, BT BNG Phạm Gia Khiêm (để b/c);
– Văn phòng nước ngoài;
– Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Kiểm soát nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
– UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Cơ quan Trung ương các đoàn thể;
– Thông báo;
– Cục KTNB Bộ Tư pháp;
– Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài;
– Trang web BTC; trang web CP;
– Vụ NSNN, chi hành chính, KP;
– Lưu: VT, TCDN.
KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Trần Xuân Hà

Tham Khảo Thêm:  Bài tập cuối khóa Mô đun 9 môn Âm nhạc THCS

QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
QUỸ BẢO HỘ CÔNG DÂN VÀ PHÁP NHÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2008/QĐ-BTC ngày 20/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định việc quản lý tài chính của Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài (gọi tắt là Quỹ Bảo trợ công dân) do Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 119/2007/QĐ – TTg ngày 25/07/2007 , tên giao dịch quốc tế là Quỹ Hỗ trợ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài – viết tắt là FAOV).

Công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở nước ngoài đã đóng bảo hiểm ở nước ngoài không thuộc đối tượng áp dụng quy định này.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ Bảo hộ công dân

2.1. Quỹ Bảo hộ công dân hoạt động không vì mục đích lợi nhuận

Quỹ có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu riêng. Quỹ mở tài khoản bằng đồng Việt Nam và bằng ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước hoặc tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 119/2007/QĐ-TTg ngày 25/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ . Bộ trưởng.

2.2. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng quản trị và Văn phòng Quỹ thực hiện các hoạt động bảo hộ công dân theo quy định.tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo trợ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoàido Bộ Ngoại giao ban hành.

Điều 3. Nguồn thu của Quỹ Bảo hộ công dân

3.1. Mức tài trợ ban đầu của Quỹ Bảo trợ công dân do Ngân sách Nhà nước cấp là 20 (hai mươi) tỷ đồng; Kinh phí bổ sung từ ngân sách nhà nước hàng năm được cấp trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3.2. Tiền, tài sản do các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tự nguyện đóng góp, tài trợ cho Quỹ theo quy định của pháp luật.

3.3. Thu lãi tiền gửi và các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

Điều 4. Nội dung chi của Quỹ Bảo hộ công dân

4.1. Quỹ Bảo trợ công dân Việt Nam ở nước ngoài được hưởng các khoản chi sau:

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch dạy học môn Tự nhiên và xã hội 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

– Chi phí cho hoạt động của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan được ủy quyền của Việt Nam ở nước ngoài để bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam. Chi cho nhân sự chuyên trách của Cơ quan đại diện Việt Nam đi công tác làm nhiệm vụ bảo hộ công dân, pháp nhân, thăm lãnh sự để tìm hiểu tình hình đối với trường hợp công dân bị bắt, tạm giữ. , tạm giam, xét xử, phạt tù (vé máy bay, tàu xe đi lại, xăng xe, công tác phí theo quy định hiện hành).

– Giúp đỡ công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi bị tai nạn hoặc bị nguy kịch tính mạng không thể tự khắc phục được.

– Ứng tiền mua vé về nước, thanh toán viện phí, khách sạn,… cho công dân trong các trường hợp sau:

+ Đương sự không có khả năng tài chính nhưng có sự bảo lãnh của gia đình, người thân, tổ chức địa phương về việc hoàn trả các khoản tiền này.

+ Trường hợp đặc biệt đương sự không có bảo lãnh của gia đình, tổ chức địa phương về việc hoàn trả các khoản tiền này thì đương sự phải cam kết hoàn trả các khoản tiền này.

– Chi cho các hoạt động bảo hộ khác theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

4.2. Chi quản lý Quỹ: Hàng năm, Bộ Ngoại giao được trích tối đa 10% trên tổng số kinh phí được phê duyệt của Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam để chi cho hoạt động quản lý của Quỹ, với nội dung như sau:

– Chi phụ cấp chức danh Giám đốc quỹ theo chế độ kiêm nhiệm quy định tại Thông tư số Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện phần- Chế độ khoán thời gian đối với cán bộ, công chức, viên chức đồng thời giữ chức vụ quản lý đứng đầu cơ quan, đơn vị đơn vị của người khác.

– Trả lương, bảo hiểm và các khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, nhân viên hợp đồng (nếu có) của Quỹ.

– Trả lương tăng ca (nếu có) theo chế độ.

– Chi hoạt động tuyên truyền vận động xây dựng Quỹ.

– Chi hoạt động của các đoàn ra, đoàn vào phục vụ xây dựng Quỹ và kiểm tra việc sử dụng Quỹ; quan sát, nghiên cứu thực trạng và hoạt động bảo hộ công dân, pháp nhân Việt Nam tại địa phương.

Mức chiết khấu nêu trên sẽ được điều chỉnh hàng năm cho phù hợp với tình hình thực tế theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 479/QĐ-KTNN Quy định về giảng viên của Kiểm toán nhà nước

Điều 5: Đánh giá, chia sẻ đánh giá, hoàn thiện và sử dụng cơ chế

5.1. Lập ngân sách và lập ngân sách:

– Hàng năm, Bộ Ngoại giao lập dự toán kinh phí hoạt động của Quỹ tổng hợp vào dự toán của Bộ và gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành. .

– Trên cơ sở thẩm định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phê duyệt phân bổ dự toán kinh phí cho Quỹ trên cơ sở nhu cầu thực tế của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để triển khai thực hiện. nghĩa vụ bảo hộ công dân, pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài. .

5.2. Nơi cư trú:

– Hàng năm, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài lập báo cáo quyết toán tài chính và gửi chứng từ chi về Quỹ để kiểm tra chứng từ chi, duyệt quyết toán và báo cáo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

– Bộ Ngoại giao có trách nhiệm hàng năm tổng hợp tình hình thu, chi Quỹ Bảo hộ công dân theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước báo cáo Bộ Tài chính, trường hợp Quỹ không sử dụng toàn bộ số quỹ được duyệt trong năm, số dư được chuyển sang năm sau và chỉ được sử dụng số dư này theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ và Quy chế quản lý tài chính của Quỹ.

5.3. Cơ chế sử dụng:

– Trên cơ sở kế hoạch chi được phân bổ hàng năm, Giám đốc Quỹ chịu trách nhiệm và chỉ đạo các Cơ quan đại diện ở nước ngoài quản lý và sử dụng Quỹ theo quy định của pháp luật Việt Nam. pháp luật trong nước, pháp luật quốc tế và phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý tài chính và quy chế quản lý tài chính của Quỹ cũng như các quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 40/2008/QĐ-BTC Về việc ban hành quy chế quản lý tài chính Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *