Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND Ban hành quy định về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị

Rate this post

Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND

Ban hành quy định chính sách thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị

Quyết định số Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Ban hành quy định chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2011-2015.

Bạn đang xem: Quyết định số. 36/2011/QĐ-UBND V/v công bố quy định chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị

BAN PHỔ BIẾN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

—————————

Con số: 36/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————————

Thành phố. TP.HCM, ngày 10 tháng 6 năm 2011

PHÁN QUYẾT
Ban hành các quy định chính sách khuyến khích chuyển đổi cơ cấu
nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị tại TP.
giai đoạn 2011 – 2015
____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số. Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu quốc gia Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Căn cứ Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về nông nghiệp, nông thôn, nông dân theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X;

Căn cứ quyết định số. Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 03/09/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2011 – 2015;

Căn cứ Quyết định số. 15/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 – 2020;

Xét báo cáo số Văn bản số 641/TTr-SNN-PTNT ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố “Chính sách thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn tỉnh”. Thành phố giai đoạn 2011 – 2015 và văn bản số 826/SKHĐT-KT, ngày 15/02/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, văn bản số. Công văn số 1643/STC-QHPX ngày 25/02/2011 của Sở Tài chính về việc góp ý dự thảo Quyết định công bố chính sách đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị,

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 73/2017/NĐ-CP Quản lý khai thác sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các quy định về chính sách thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011-2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan , Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, Thủ trưởng Ủy ban nhân dân các huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Người nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Thường trực Thành ủy;
– Thường trực HĐND thành phố;
– TTUB: CT, PCT;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
– UBMTTQVN TP;
– Các Ban của HĐND TP;
– Các đoàn thể thành phố;
– Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM;
– Các Sở – Ngành Thành phố;
– VPUB: PVP;
– Phòng chuyên gia;
– Trung tâm Công báo;
– Lưu: VT, (CNN-M) Tr.80

TM. BAN PHỔ BIẾN
KT. cái đầu
Phó Tổng Thống

(Đã ký)

Nguyễn Trung Tín

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND Ban hành quy định về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 166/QĐ-BHXH Quy trình giải quyết chế độ BHXH, BHTN, BHYT

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *