Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC Về việc ban hành hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

Rate this post

Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC

Đối với việc công bố Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước

Quyết định số Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính: V/v công bố Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.

Bạn đang xem: Quyết định số. Quyết định 33/2008/QĐ-BTC công bố Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước

TÀI CHÍNH
————

Con số: 33/2008/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2008

PHÁN QUYẾT
Đối với việc công bố Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
—————

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước;

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Công bố hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước áp dụng cho công tác lập dự toán, quyết định dự toán, phân bổ, giao dự toán, chấp hành dự toán và hạch toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước, bao gồm:

– Danh mục mã chương – Phụ lục 01.

– Danh mục mã ngành kinh tế – Phụ lục 02.

– Danh mục mã số nội dung kinh tế – Phụ lục 03.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư liên tịch số 80/2007/TTLT-BTC-BNN Về mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010

– Danh mục mã chương trình, mục tiêu quốc gia – Phụ lục 04.

– Danh mục mã nguồn NSNN – Phụ lục 05.

– Danh mục mã cấp ngân sách – Phụ lục số 06.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ năm ngân sách 2009 và thay thế Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước được công bố trên cơ sở Quyết định số 280 TC/QĐ/NSNN ngày 15/04/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan. Quyết định hoàn công, thay đổi: Không. 148/2002/QĐ-BTC ngày 06/12/2002, số 156/2002/QĐ-BTC ngày 20/12/2002, số 26/2004/QĐ-BTC ngày 18/3/2004, số 23/2005/QĐ -BTC ngày 15/4/2005, số 70/2005/QĐ-BTC ngày 19/10/2005, số 01/2006/QĐ-BTC ngày 5/1/2006, số 26/2006/QĐ-BTC ngày 4/11 /2006, số 53/2006/QĐ-BTC ngày 10/04/2006, số. 74/2006/QĐ-BTC ngày 20/12/2006, số 07/2007/QĐ-BTC ngày 13/02/2007, số 79/2007/QĐ-BTC ngày 01/10/2007, số 105/2007/QĐ-BT ngày 19/12/2007, số 05/2008/QĐ -BTC ngày 23 tháng 01 năm 2008 ; số 26/2008/QĐ-BTC ngày 14/5/2008; Các thông tư bổ sung, sửa đổi: số 156/1998/TT-BTC ngày 12/12/1998, số 60/1999/TT-BTC ngày 01/6/1999, số 67/2000/TT-BTC ngày 13/7/ 2000 , số 67/2001/TT-BTC ngày 22/8/2001; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố danh mục mã số chương trình, mục tiêu, dự án quốc gia: số 25/2006/QĐ-BTC ngày 11/4/2006, số 75/2006/QĐ-BTC ngày 11/4/2006 Tháng 12. 20, 2006, Không. 37/2007/QĐ-BTC ngày 17/03/2007, số 88/2007/QĐ-BTC ngày 23/10/2007 và số Quyết định số 103/2007/QĐ-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2007 Danh mục mã số chương trình, mục tiêu, dự án quốc gia giai đoạn 2006-2010 Các quy định, hướng dẫn Mục lục ngân sách nhà nước trái với quy định tại quyết định này hết hiệu lực kể từ ngày Năm ngân sách 2009 Nguồn vốn ngân sách năm 2008 chuyển sang năm ngân sách 2009 được tính theo mục lục ngân sách nhà nước quy định tại quyết định này.

Tham Khảo Thêm:  Khung chương trình nâng cao lớp 4

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Trung ương thực hiện theo Quyết định này.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Người nhận:
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Kiểm soát nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Tòa án NDTC, Văn phòng Công tố viên NDTC;
– Cơ quan Trung ương các đoàn thể;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Thông báo;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Website Chính phủ;
– Website Bộ Tài chính;
– Các đơn vị thuộc Bộ;
– Lưu: VT, Vụ NSNN.
KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Nguyễn Công Nghiệp

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC Về việc ban hành hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn sử dụng OpenOffice.org

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *