Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT Về việc ban hành quy chế cấp bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Rate this post

Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT

V/v ban hành quy chế cấp phát văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế cấp phát văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Bạn đang xem: Quyết định số. Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT về việc công bố quy chế cấp phát văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

——————
Con số: 33/2007/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2007

PHÁN QUYẾT
Thông báo quy định về văn bằng, chứng chỉ của
hệ thống giáo dục quốc dân

——————

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Công bố các quy định về văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân kèm theo quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 52/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ giáo dục phổ thông và giáo dục cao đẳng, đại học. Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Tham Khảo Thêm:  Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Công nghệ 3 sách Cánh diều

Điều 3. Chánh văn phòng; Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện và Giám đốc các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

QUY ĐỊNH
Văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
(Ban hành kèm theo quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6
2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

1. Quy định này quy định các mẫu văn bằng, chứng chỉ; in và quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ; cấp, sửa đổi, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ; cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

2. Quy định này áp dụng đối với giáo dục phổ thông, giáo dục trung cấp nghề, giáo dục đại học và giáo dục thường xuyên.

Điều 2. Nguyên tắc trao văn bằng, chứng chỉ

1. Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho học sinh sau khi hoàn thành cấp học hoặc trình độ đào tạo. Chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho học sinh để xác nhận kết quả học tập của học sinh sau khi đã được đào tạo hoặc khuyến khích học tập nâng cao trình độ học vấn và nghề nghiệp.

2. Văn bằng, chứng chỉ được quản lý thống nhất, phân cấp quản lý, bảo đảm quyền và trách nhiệm của cơ sở giáo dục. Nghiêm cấm mọi hành vi gian dối trong việc cấp và sử dụng văn bằng, chứng chỉ.

3. Bản gốc văn bằng, chứng chỉ cấp một lần, không cấp lại.

Điều 3. Văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

1. Các cấp độ của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:

a) Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở;

b) Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

c) Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

đ) Bằng cao đẳng;

đ) Bằng đại học;

e) Bằng Thạc sĩ;

g) Bằng tiến sĩ;

2. Học sinh được cấp chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân để xác nhận kết quả học tập sau khi được đào tạo hoặc khuyến khích học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, quy định hoặc công bố.

Điều 4. Quản lý văn bằng, chứng chỉ

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất mô tả và quản lý các mẫu; áp bức; thủ tục cấp phát, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ.

Tham Khảo Thêm:  Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa XII của Đảng viên Tổng hợp các bài thu hoạch sau học tập nghị quyết XII của Đảng

2. Các cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ủy quyền in phôi văn bằng, chứng chỉ phải thực hiện theo quy định tại chương 2. II của Quy định này và phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý. trước khi in.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của người được cấp văn bằng, chứng chỉ

5.1. Người được cấp văn bằng, chứng chỉ chỉ có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp bản sao, chứng thực văn bằng, chứng chỉ khi cần thiết;

b) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ trong thời hạn quy định tại Điều 18 của quy định này;

c) Yêu cầu cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ đính chính nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ theo quy định tại Điều 21 của quy định này.

5.2. Người được cấp văn bằng, chứng chỉ có nghĩa vụ sau đây:

a) Cung cấp chính xác, đầy đủ các thông tin cần thiết để ghi vào nội dung văn bằng, chứng chỉ;

b) Lưu giữ, bảo quản văn bằng, chứng chỉ không được sử dụng cho người khác;

c) Thông báo ngay cho cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ và cơ quan công an nơi gần nhất khi bị mất bản chính văn bằng, chứng chỉ;

d) Nộp lại văn bằng, chứng chỉ cho cơ quan có thẩm quyền thu hồi văn bằng, chứng chỉ trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định thu hồi văn bằng, chứng chỉ;

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan, người cấp văn bằng, chứng chỉ

1. Cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ có trách nhiệm:

a) Kiểm tra, đối chiếu và ghi đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết vào văn bằng, chứng chỉ;

b) Cấp văn bằng, chứng chỉ đúng thẩm quyền và thời gian quy định tại quy định này;

c) Tự sửa chữa nội dung văn bằng, chứng chỉ theo quy định tại Điều 21 của quy định này;

d) Thu hồi các loại văn bằng, chứng chỉ quy định tại Điều 22 của quy định này;

đ) Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc quy định tại chương V của quy định này;

đ) Lập đầy đủ hồ sơ làm căn cứ cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ và lưu trữ lâu dài.

2. Người có thẩm quyền trao văn bằng, chứng chỉ chịu trách nhiệm cá nhân trước cơ quan quản lý cấp trên và trước pháp luật về tính chính xác của nội dung văn bằng, chứng chỉ đã ký.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 7091/2012/TCHQ-TXNK Vướng mắc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư

Điều 7. Hội đồng cấp văn bằng, chứng chỉ

Hội đồng cấp văn bằng, chứng chỉ được thành lập theo Quyết định do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký. Hội đồng Văn bằng, Chứng chỉ có nhiệm vụ tư vấn, giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và thực hiện các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục in, phát hành văn bằng, chứng chỉ; duyệt mẫu văn bằng, chứng chỉ; thu hồi, huỷ bỏ văn bằng, chứng chỉ và các quy định khác liên quan đến văn bằng, chứng chỉ; thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn bằng, chứng chỉ.

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Hội đồng cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 8. Công bố thông tin về việc trao văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử

1. Việc đăng tải thông tin về cấp văn bằng, chứng chỉ trên Trang thông tin điện tử nhằm công bố, công khai minh bạch hoạt động đào tạo và cấp văn bằng, chứng chỉ của cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý giáo dục. giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân kiểm tra, giám sát việc cấp văn bằng, chứng chỉ đúng quy định; hạn chế gian lận, tiêu cực trong việc cấp bằng, chứng chỉ.

2. Thông tin về việc trao văn bằng, chứng chỉ phải có nội dung đúng như sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ quy định tại Điều 19 của quy định này; cung cấp khả năng quản lý, truy cập, tìm kiếm dễ dàng. Thông tin cần được cập nhật thường xuyên và lưu trữ lâu dài trên website.

3. Từ năm học 2008 – 2009, cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm công khai thông tin về việc cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của cơ sở, đảm bảo các yêu cầu quy định tại điểm 2 Điều này.

Đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ căn cứ vào điều kiện hiện nay sẽ công bố trên trang thông tin điện tử số liệu về việc cấp văn bằng, chứng chỉ.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT Về việc ban hành quy chế cấp bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *