Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC Về việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan Nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước

Rate this post

Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC

Về việc công bố chế độ quản lý và tính trích khấu hao tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

Quyết định số Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính: V/v công bố chế độ quản lý và trích khấu hao tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước.

Bạn đang xem: Quyết định số. Quyết định 32/2008/QĐ-BTC về việc công bố chế độ quản lý và trích khấu hao tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước

TÀI CHÍNH
————

Con số: 32/2008/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2008

PHÁN QUYẾT
Về việc công bố chế độ quản lý và tính trích khấu hao tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.
———————

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

– Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số. 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

– Căn cứ Nghị định số Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

– Căn cứ Nghị định số Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch dạy học môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này”chế độ quản lý và trích khấu hao tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, thay thế Quyết định số 351-TC/QĐ/CĐKT ngày 22 tháng 5 năm 1997 của Bộ Tài chính. Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố chế độ. quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp.

Chế độ ban hành theo quyết định này áp dụng cho mọi TSCĐ. Đối với TSCĐ tồn tại trước ngày 01 tháng 01 năm 2009, đơn vị phải căn cứ vào số liệu trên sổ kế toán, hồ sơ TSCĐ để xác định nguyên giá và giá trị còn lại của TSCĐ. xác định làm cơ sở để lập danh mục TSCĐ theo tiêu chuẩn mới, tiếp tục theo dõi, quản lý và sử dụng TSCĐ này theo các tiêu chí nguyên giá, giá trị còn lại và hao mòn lũy kế theo tiêu chuẩn mới quy định tại Thông tư này. đường. Những TSCĐ không đáp ứng yêu cầu theo quy định sẽ được chuyển sang theo dõi, quản lý và sử dụng như TSCĐ, công cụ dụng cụ.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

Điều 3. Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai việc thực hiện chế độ quản lý Tính hao mòn TSCĐ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp. công – Đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước kèm theo quyết định này, gần cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước trong phạm vi quản lý của mình.

Điều 4. Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Vụ trưởng Vụ Tài chính – Quản trị, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, quyền hạn của Bộ Tài chính có trách nhiệm tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc thực hiện quyết định này./.

Người nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện Kiểm sát NDTC, Toà án NDTC;
– Kiểm soát nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Thông báo;
– Website Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Website Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, QLCS.
KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Phạm Sĩ Danh

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 13/2020/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 13/2015/TT-BTC về tạm dừng làm thủ tục hải quan

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC Về việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan Nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *