Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC Về việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan Nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước

Rate this post

Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC

Về việc công bố chế độ quản lý và tính trích khấu hao tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

Quyết định số Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính: V/v công bố chế độ quản lý và trích khấu hao tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước.

Bạn đang xem: Quyết định số. Quyết định 32/2008/QĐ-BTC về việc công bố chế độ quản lý và trích khấu hao tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước

TÀI CHÍNH
————

Con số: 32/2008/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2008

PHÁN QUYẾT
Về việc công bố chế độ quản lý và tính trích khấu hao tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.
———————

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

– Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số. 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

– Căn cứ Nghị định số Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

– Căn cứ Nghị định số Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 106/2021/TT-BTC Mức lệ phí đăng ký cư trú từ ngày 10/01/2022

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này”chế độ quản lý và trích khấu hao tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, thay thế Quyết định số 351-TC/QĐ/CĐKT ngày 22 tháng 5 năm 1997 của Bộ Tài chính. Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố chế độ. quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp.

Chế độ ban hành theo quyết định này áp dụng cho mọi TSCĐ. Đối với TSCĐ tồn tại trước ngày 01 tháng 01 năm 2009, đơn vị phải căn cứ vào số liệu trên sổ kế toán, hồ sơ TSCĐ để xác định nguyên giá và giá trị còn lại của TSCĐ. xác định làm cơ sở để lập danh mục TSCĐ theo tiêu chuẩn mới, tiếp tục theo dõi, quản lý và sử dụng TSCĐ này theo các tiêu chí nguyên giá, giá trị còn lại và hao mòn lũy kế theo tiêu chuẩn mới quy định tại Thông tư này. đường. Những TSCĐ không đáp ứng yêu cầu theo quy định sẽ được chuyển sang theo dõi, quản lý và sử dụng như TSCĐ, công cụ dụng cụ.

Tham Khảo Thêm:  Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 sách Cánh diều

Điều 3. Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai việc thực hiện chế độ quản lý Tính hao mòn TSCĐ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp. công – Đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước kèm theo quyết định này, gần cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước trong phạm vi quản lý của mình.

Điều 4. Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Vụ trưởng Vụ Tài chính – Quản trị, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, quyền hạn của Bộ Tài chính có trách nhiệm tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc thực hiện quyết định này./.

Người nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện Kiểm sát NDTC, Toà án NDTC;
– Kiểm soát nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Thông báo;
– Website Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Website Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, QLCS.
KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Phạm Sĩ Danh

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 718/QĐ-BGDĐT Danh mục sách giáo khoa lớp 6 mới

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC Về việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan Nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *