Quyết định số 23/2008/QĐ-BNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Rate this post

Quyết định số 23/2008/QĐ-BNN

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Khai thác và Bảo vệ tài nguyên nước

Quyết định số Quyết định 23/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khai thác và Bảo vệ tài nguyên nước.

Bạn đang xem: Quyết định số. Quyết định 23/2008/QĐ-BNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Khai thác và Bảo vệ tài nguyên nước

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
————————

Con số: 23/2008/QĐ-BNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

PHÁN QUYẾT
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khai thác và Bảo vệ tài nguyên nước
____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Điều 19 Nghị định số Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn nước là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước chuyên ngành và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy sản. tài nguyên nước, quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ nghề cá thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Department of Capture Ngư nghiệp và Bảo vệ Tài nguyên Thủy sản, viết tắt là DECAFIREP.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 599/QĐ-TTG chuyển Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Cục Khai thác và Bảo vệ tài nguyên nước có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Cục đặt tại thành phố Hà Nội và cơ quan thường trực ở phía Nam.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ dự án luật, pháp lệnh, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Bộ và các dự án, đề án do Bộ trưởng quyết định. Trình Bộ trưởng dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác theo sự chỉ đạo, ủy quyền của Bộ trưởng.

2. Trình Bộ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm và hàng năm; chiến lược, quy hoạch, chiến lược mang tính chiến lược, liên vùng, liên tỉnh và các chương trình, dự án, công trình quan trọng thuộc lĩnh vực, lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Cục do Bộ trưởng quyết định.

3. Xuất bản các văn bản cá biệt và hướng dẫn nghiệp vụ thuộc chuyên ngành, lĩnh vực quản lý. Kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình, đề án, dự án thuộc phạm vi quản lý của Bộ đối với từng địa phương, đơn vị được công bố sau khi được Bộ phê duyệt quy hoạch tổng thể lĩnh vực do Cục quản lý.

4. Trình Bộ công bố chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và chỉ đạo, định hướng, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đã được phê duyệt. , các quy định, định mức kinh tế – kỹ thuật chuyên ngành; chủ trì, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các lĩnh vực chuyên môn do Sở chỉ đạo.

5. Về khai thác thủy sản:

a) Trình Bộ Phát triển Thủy sản cơ chế, chính sách; cơ chế đầu tư, xây dựng hệ thống thông tin liên lạc, dự báo ngư trường, dịch vụ hậu cần nghề cá, mô hình tổ chức các hình thức sản xuất phù hợp và chính sách chuyển đổi nghề khai thác ven bờ sang khai thác xa bờ hoặc các nghề khác; quản lý khai thác, khai thác thủy sản dựa vào cộng đồng vùng biển ven bờ; khuyến khích phát triển khai thác hải sản ở các vùng biển và hợp tác khai thác hải sản ở vùng biển các nước và vùng biển quốc tế; giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản;

Tham Khảo Thêm:  Công văn 1476/2013/BCT-CNNg Xuất khẩu bột điôxit mangan, feromagan và silicon mangan

b) Đề xuất trình Bộ đề án điều tra, đánh giá tài nguyên nước trên từng vùng biển, ngư trường và nội thủy. Chủ trì thẩm định và chỉ đạo thực hiện sau khi được phê duyệt;

c) Trình Bộ công bố vùng biển, vùng khai thác, xác định sản lượng khai thác cho phép hàng năm của từng vùng biển, vùng khai thác; khoanh vùng biển, khai thác hải sản; phân định, phân cấp quản lý hoạt động khai thác thủy sản;

d) Quy định trình tự, thủ tục, phân cấp thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép khai thác thủy sản; công bố hình thức sổ, chế độ quản lý và nội dung nhật ký nghề cá; nội dung, chế độ báo cáo sử dụng nước; quy định việc đánh dấu tàu, thuyền, ngư cụ đang sử dụng tại khu du lịch do Bộ trưởng ủy quyền;

đ) Tổ chức đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản cho các tổ chức, cá nhân thuộc các Bộ, ngành Trung ương, lực lượng vũ trang có hoạt động khai thác thủy sản. Quản lý tàu cá nước ngoài hoạt động trên vùng biển Việt Nam và tàu cá Việt Nam hoạt động trên vùng biển nước ngoài theo quy định của pháp luật;

đ) Chủ trì thẩm định các dự án hợp tác với nước ngoài, đào tạo kỹ thuật, chuyển giao công nghệ khai thác thủy sản, cho thuê tàu cá nước ngoài và các hợp đồng hợp tác của tổ chức, cá nhân Việt Nam với Việt Nam;

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 1895/QĐ-TTg Đề án tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên

g) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch thủy sản của các tỉnh, thành phố do Trung tâm chỉ đạo; biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh sản phẩm đánh bắt trên tàu cá; tổ, đội sử dụng hải sản trên các vùng biển; tổ chức xây dựng các mô hình quản lý sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước có sự tham gia của cộng đồng;

h) Hướng dẫn các địa phương xây dựng quy chế quản lý khai thác thủy sản ở vùng biển ven bờ, sông, hồ, đầm, phá và các vùng nước tự nhiên khác; đối với việc đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản cho các tổ chức, cá nhân thuộc địa phương quản lý theo phân cấp;

i) Đề xuất và chỉ đạo thực hiện các phương án xử lý rủi ro liên quan đến phương tiện, thuyền và ngư dân khai thác thủy sản liên quan đến các nước trong khu vực có chung biên giới với vùng biển Việt Nam; phương án, giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn trên biển. Tham gia cứu người, cứu tàu cá và các tài sản khác bị tai nạn, sự cố, thiên tai trong hoạt động khai thác thủy sản trên biển. Đầu mối theo dõi, tổng hợp, báo cáo hoạt động của người, phương tiện và tàu cá trên các vùng biển định kỳ và đột xuất theo quy định.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 23/2008/QĐ-BNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *