Quyết định số 1956/QĐ-TTG Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”

Rate this post

Vendim nr.1956/QD-TTG

Miratimi i projektit “Trajnimi profesional për punëtorët rural deri në vitin 2020”

Vendim Nr.1956/QD-TTG i Kryeministrit: Miratimi i Projektit “Formimi profesional për punëtorët e fshatit deri në vitin 2020”.

Po shikoni: Vendim Nr. 1956/QD-TTG Miratimi i Projektit “Formimi profesional për punëtorët e fshatit deri në vitin 2020”

KRYEMINISTËR
————

Numri: 1956/QD-TTg

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi

—————————

Hanoi, 27 nëntor 2009

VENDIM
Miratimi i projektit “Trajnimi profesional për punëtorët rural deri në vitin 2020”
——————

KRYEMINISTËR

Në bazë të Ligjit të 25 dhjetorit 2001 për Organizimin Qeveritar;

Në zbatim të Rezolutës nr.24/2008/NQ-CP datë 28 tetor 2008 të Qeverisë që shpall planin e veprimit të Qeverisë për zbatimin e Rezolutës së Konferencës së 7-të të Komitetit Qendror të 10-të të Partisë për bujqësinë, fermerët, zonat rurale;

Me propozimin e Ministrit të Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale, Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Ministrit të Punëve të Brendshme,

VENDIM:

Neni 1. Miratimi i Projektit “Formimi profesional për punëtorët e fshatit deri në vitin 202” (në tekstin e mëtejmë shkurtimisht Skema) me përmbajtjen kryesore të mëposhtme:

I. PIKËPAMJET, OBJEKTIVAT

1. Perspektiva

a) Formimi profesional për punëtorët e fshatit është kauza e Partisë, e Shtetit, e të gjitha niveleve, degëve dhe shoqërisë për të përmirësuar cilësinë e punëtorëve rural, për të përmbushur kërkesat e industrializimit dhe modernizimit të bujqësisë, bujqësisë dhe zonave rurale. Shteti rrit investimet për zhvillimin e formimit profesional për punëtorët rural, miraton politika për të siguruar zbatimin e drejtësisë sociale në drejtim të mundësive të formimit profesional për të gjithë punëtorët e fshatit, inkurajon, mobilizon dhe krijon kushte të favorshme për punëtorët e fshatit, kushtet për pjesëmarrjen e gjithë shoqërisë në trajnimin profesional për punëtorët rural;

b) Formimi profesional është të drejtat dhe detyrimet e punëtorëve rural për të krijuar vende pune, për të ndryshuar vendet e punës, për të rritur të ardhurat dhe për të përmirësuar cilësinë e jetës;

c) Të zhvendoset fort trajnimi profesional për punëtorët rural nga trajnimi sipas kapaciteteve të disponueshme të institucioneve të trajnimit në trajnime sipas nevojave për trajnim profesional të punëtorëve rural dhe kërkesave të tregut të punës; lidhjen e formimit profesional me strategjitë, masterplanet dhe planet për zhvillimin social-ekonomik të të gjithë vendit, çdo qarku, çdo dege dhe çdo lokaliteti;

d) Rinovimi dhe zhvillimi i formimit profesional për punëtorët rural në drejtim të përmirësimit të cilësisë dhe efektivitetit të trajnimit dhe krijimit të kushteve të favorshme për punonjësit e fshatit për të marrë pjesë në formimin profesional në përputhje me nivelet e tyre arsimore dhe formuese, kushtet e tyre ekonomike dhe nevojat e tyre për formim profesional;

dd) Të promovojë trajnimin dhe rikualifikimin e kuadrove dhe nëpunësve civilë, duke krijuar një ndryshim të thellë në drejtim të cilësisë dhe efektivitetit të trajnimit dhe rikualifikimit; për të ndërtuar një kontigjent zyrtarësh dhe nëpunësish civilë të kualifikuar të komunës me tituj kuadrosh dhe nëpunësish civilë, të cilët janë të kualifikuar, të kenë aftësi drejtuese dhe drejtuese, të aftë në ekspertizë dhe ekspertizë në fushat socio-ekonomike. shoqëria në komunë për t’i shërbyer industrializimi dhe modernizimi i bujqësisë dhe zonave rurale.

2. Qëllimet

a) Qëllimi i përgjithshëm

– Mesatarisht, çdo vit ofrohen trajnime profesionale për rreth 1 milion punëtorë rural, nga të cilët 100,000 radhë të zyrtarëve të komunës dhe nëpunësve civilë trajnohen dhe nxiten;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 42/2010/TT-BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc bảo quản thoáng

– Përmirësimi i cilësisë dhe efektivitetit të formimit profesional për të krijuar vende pune dhe për të rritur të ardhurat e punëtorëve rural; kontribuojnë në transformimin e strukturës së punës dhe strukturës ekonomike, duke i shërbyer kauzës së industrializimit dhe modernizimit të bujqësisë dhe zonave rurale;

– Të ndërtojë një kontigjent zyrtarësh dhe nëpunësish të komunës me aftësi, kualifikime, kapacitete dhe cilësi solide politike për të përmbushur kërkesat e menaxhimit administrativ, menaxhimit social-ekonomik dhe detyrave të administratës dhe për të kryer detyra publike në shërbim të industrializimit dhe modernizimit të bujqësisë dhe rurale. zonave.

b) Qëllimet specifike për çdo fazë

– Periudha 2009 – 2010:

+ Vazhdimi i ofrimit të trajnimit profesional për rreth 800,000 punëtorë rurale sipas objektivave të projektit.Rritja e kapaciteteve të formimit profesional” në kuadër të Programit Kombëtar të synuar për Arsimin dhe Trajnimin deri në vitin 2010 (Projekti 7) nga politikat e kësaj Skeme;

+ Modele pilot të trajnimit profesional për punëtorët ruralë me rreth 18,000 njerëz, trajnoni 50 profesione dhe urdhëroni trajnime profesionale për rreth 12,000 njerëz nga familjet e varfra, pakicat etnike dhe punëtorët rural, toka e të cilëve është rikuperuar. bujqësia ka vështirësi ekonomike. Shkalla e punësimit pas formimit profesional sipas këtyre modeleve është të paktën 80%;

+ Përpiqu për të përfunduar”plani për trajnimin dhe rikualifikimin e zyrtarëve komunalë dhe nëpunësve civilë për periudhën 2006-2010është miratuar me vendimin nr. 40/2006/QD-TTg datë 15.02.2006 të Kryeministrit.

– Periudha 2011 – 2015:

Formimi profesional për 5,200,000 punëtorë rural, në të cilin:

+ Rreth 4,700,000 punëtorë ruralë morën trajnim profesional (1,600,000 praktikantë bujqësorë; 3,100,000 praktikantë jo-bujqësorë), nga të cilët 120,000 njerëz u urdhëruan të trajnoheshin nga familjet e varfra dhe pakicat etnike. pakicat, punëtorët ruralë kanë qenë punëtorë të vështirë për kultivimin e të cilëve kanë punuar toka të vështira. Shkalla e punësimit pas formimit profesional në këtë periudhë është të paktën 70%;

+ Trajnim dhe nxitje për përmirësimin e njohurive dhe kapaciteteve të menaxhimit administrativ, menaxhimit social-ekonomik sipas titujve dhe pozicioneve të punës për të përmbushur kërkesat e drejtimit, drejtimit, administratës dhe drejtimit. Kryerja e detyrave zyrtare për rreth 500 000 kthesa të zyrtarëve të komunës dhe nëpunësve civilë.

– Periudha 2016 – 2020:

Formimi profesional për 6,000,000 punëtorë rural, në të cilin:

+ Rreth 5,500,000 punëtorë rurale marrin trajnim profesional (1,400,000 praktikantë bujqësorë; 4,100,000 praktikantë jo-bujqësorë), nga të cilët rreth 380,000 njerëz janë urdhëruar të trajnohen nga familjet e varfra dhe pakicat etnike. . Shkalla e punësimit pas formimit profesional në këtë periudhë është të paktën 80%;

+ Trajnimi dhe nxitja e njohurive dhe kapaciteteve në menaxhimin administrativ, menaxhimin e thelluar socio-ekonomik për rreth 500,000 zyrtarë komunale dhe nëpunës civilë për të përmbushur kërkesat e drejtimit dhe menaxhimit social-ekonomik të kohës.periudha e industrializimit dhe modernizimit të bujqësisë dhe rurale zonave.

II. OBJEKTIVAT E PROJEKTIT

1. Punëtorët ruralë në moshë pune, me kualifikime arsimore dhe shëndetësore të përshtatshme për profesionin që do të studiohet. Në të cilin, prioritet i jepet formimit profesional për subjektet që kanë të drejtën e politikave preferenciale për personat me shërbime meritore ndaj revolucionit, familjet e varfra, familjet me të ardhura maksimale të barabarta me 150% të të ardhurave të familjeve të varfra dhe pakicave etnike. njerëz, njerëz të cilëve u është konfiskuar toka e punueshme.

2. Kuadro me kohë të plotë të partisë, organizatave shoqërore-politike, autoriteteve dhe nëpunësve civilë profesionistë të komunës; Burimet suplementare për zëvendësimin e zyrtarëve të komunës dhe nëpunësve civilë që mbushin moshën e pensionit ose mungesës për shkak të mekanikës kanë moshën e përshtatshme për planifikimin e kuadrit deri në vitin 2015 dhe deri në vitin 2020.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 22/2020/TT-NHNN Từ 31/3/2021, chỉ phát hành thẻ ngân hàng gắn chip

III. POLITIKA E PROJEKTIT

1. Politika ndaj nxënësve

– Punëtorët ruralë që kanë të drejtë për politika preferenciale për njerëzit me shërbime meritore ndaj revolucionit, familjet e varfra, pakicat etnike, personat me aftësi të kufizuara dhe njerëzit të cilëve u është rikuperuar toka bujqësore, mbështeten me kosto të trajnimit profesional afatshkurtër. më pak se 3 muaj) me një nivel maksimal prej 03 milion VND/person/kurs (niveli specifik i mbështetjes për çdo profesion dhe kohëzgjatja aktuale e trajnimit); mbështetje për vaktin në masën 15,000 VND/ditë e studimit/personit aktual; të mbështesë shpenzimet e udhëtimit sipas tarifave të transportit publik me një nivel maksimal jo më shumë se 200,000 VND/person/kurs për praktikantët 15 km ose më shumë larg vendbanimit të tyre;

– Punëtorët ruralë në familjet me të ardhura maksimale të barabarta me 150% të të ardhurave të familjeve të varfra mbështeten me kosto të trajnimit profesional afatshkurtër (niveli fillor dhe trajnimi profesional nën 3 muaj) me një normë maksimale prej 2.5 milionë VND/person/kurs ( niveli specifik i mbështetjes për çdo profesion dhe periudhë praktike praktike);

– Punëtorët e tjerë ruralë mbështeten me kosto të trajnimit profesional afatshkurtër (niveli fillor dhe trajnimi profesional nën 3 muaj) me një nivel maksimal prej 02 milionë VND/person/kurs (niveli specifik i mbështetjes për çdo profesion dhe periudhë praktike praktike);

– Punëtorët e formimit profesional rural kanë të drejtë të marrin hua para për të studiuar sipas rregulloreve aktuale për kreditimin për nxënësit dhe studentët. Punëtorët ruralë që punojnë në mënyrë të qëndrueshme në zonat rurale pas formimit profesional mbështeten nga buxheti me interes 100% për kreditë për formimin profesional;

– Punëtorët ruralë janë pakica etnike që kanë të drejtë për politika preferenciale për njerëzit me shërbime meritore ndaj revolucionit, familjet e varfra dhe familjet me të ardhura maksimale të barabarta me 150% të të ardhurave të familjeve të varfra që studiojnë kurse të nivelit kinez. niveli profesional, kolegjet profesionale kanë të drejtë në politikën e aftësimit profesional për studentët e pakicave etnike me konvikt;

– Punëtorët ruralë pas formimit profesional kanë të drejtë të marrin kredi nga Fondi Kombëtar i Punësimit në kuadër të Programit Kombëtar të Objektivit për Punësimin për të krijuar vendet e tyre të punës.

Çdo punëtor rural mbështetet për formim profesional vetëm një herë sipas politikës së kësaj Skeme. Ata që kanë marrë mbështetje për formimin profesional sipas politikave të tjera shtetërore nuk lejohen të vazhdojnë të mbështesin formimin profesional sipas politikës së kësaj Skeme. Veçanërisht për ata që kanë marrë mbështetje për formimin profesional, por humbasin punën për arsye objektive, Komitetet Popullore të krahinës shqyrtojnë dhe vendosin të vazhdojnë mbështetjen e formimit profesional për ndryshimin e vendit të punës sipas politikës së kësaj skeme jo më shumë se 3 herë.

2. Politika për mësuesit dhe pedagogët

– Mësuesit dhe drejtuesit e formimit profesional, të cilët shpeshherë duhet të shkojnë në fshatra, fshatra, bukë dhe ketra në zona me kushte jashtëzakonisht të vështira socio-ekonomike për të ofruar trajnim profesional për 15 ditë ose më shumë në një muaj, kanë të drejtë të marrin përfitime të formimit profesional. Kompensimi celular prej 0,2 koeficienti krahasuar me pagën minimale të përgjithshme për mësuesit që kryejnë punën e zhdukjes së analfabetizmit dhe universalizimit të arsimit të vazhdueshëm, të cilët duhet të shkojnë në fshatra, fshatra, pum, ketra;

Tham Khảo Thêm:  Công văn 8355/BTC-TCT Thực hiện quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi Luật Quản lý thuế

– Mësuesit e institucioneve publike të formimit profesional në rrethe malore, të largëta, kufitare dhe ishullore dhe rajone me shumë pakica etnike kanë të drejtë për të njëjtin strehim administrativ si mësuesit në zonat rurale, institucionet arsimore parashkollore deri në të mesme;

– Trajnuesit profesional (oficerë teknikë, inxhinierë, punëtorë të kualifikuar në ndërmarrje, ndërmarrje prodhuese dhe afariste dhe qendra për zgjerimin e bujqësisë, pylltarisë dhe peshkimit, fermerët e mirë për të marrë pjesë). trajnimi profesional për punëtorët rural) paguhet një tarifë mësimore prej të paktën 25,000 VND/orë; Trajnuesit profesional që janë doktorë shkencash, doktoratura në fushën e bujqësisë, artizanë në nivel provincial ose më të lartë paguhen me një tarifë mësimore prej të paktën 300 000 VND/sesion. Niveli specifik vendoset nga institucioni i formimit profesional;

– Zhvillimi i standardeve, regjimeve dhe mekanizmave të duhur të shpërblimit për të tërhequr njerëz të mirë dhe të aftë për të dhënë mësim në institucionet e trajnimit dhe rikualifikimit të kuadrove dhe nëpunësve civilë; njerëz që operojnë në fusha të ndryshme, të gjithë sektorët që marrin pjesë në trajnime dhe rikualifikim; të tërheqë njerëz të aftë që punojnë në agjenci dhe njësi për të marrë pjesë në mësimdhënie nën regjimin me kohë të pjesshme.

3. Politikat për institucionet e formimit profesional për punëtorët rural

– 61 rrethe të varfra janë investuar në ambiente dhe pajisje për formimin profesional për qendrat e formimit profesional sipas Rezolutës Nr. 61 rrethe të varfra;

– 30 rrethe me shkallë varfërie 30 – 50% qendra të formimit profesional të sapokrijuar në vitin 2009 janë mbështetur për të investuar në klasa teorike, punishte praktike, konvikte, shtëpi publike mësuesish, kafeteri, etj. kamionçinë ose motobarka për transportin e pajisjeve, kuadrove. dhe mësuesit për trajnimin profesional të lëvizshëm, pajisje për trajnimin profesional për 4 profesione të njohura dhe 3-5 profesione specifike lokale. Niveli maksimal i investimit është 12.5 miliardë VND/qendër;

– 74 zona malore, kufitare, ishullore dhe të minoriteteve etnike të sapokrijuara qendra të formimit profesional në vitin 2009 janë mbështetur për të investuar në punëtori praktike dhe konvikte; shtëpitë e shërbimit publik për mësuesit, mensat, kamionët ose motobarkat për transportin e pajisjeve, zyrtarët dhe mësuesit për trajnimin profesional të lëvizshëm, pajisjet e formimit profesional për 3 profesione të njohura dhe 3-4 profesione specifike të vendasve. Niveli maksimal i investimit është 9 miliardë VND/qendër.

– 116 rrethe fushore qendra të formimit profesional të sapokrijuar në vitin 2009 janë mbështetur me financim për investime në objekte dhe pajisje të formimit profesional në masën 5 miliardë VND/qendër;

Sa në dosjen e dokumentit të Departamentit të Arsimit Thay për të parë më shumë detaje

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 1956/QĐ-TTG Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *