Quyết định số 19/2009/QĐ-TTG Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương

Rate this post

Quyết định số 19/2009/QĐ-TTG

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương

Quyết định số Quyết định 19/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương.

Bạn đang xem: Quyết định số. Quyết định 19/2009/QĐ-TTG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương.

thủ tướng
————

Con số: 192009/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2009

PHÁN QUYẾT
Xác định chức năng, nhiệm vụ, năng lực và cơ cấu tổ chức
của Cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương
——————

thủ tướng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Quản lý thị trường và Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13/03/2008 của Chính phủ sửa đổi, hoàn thiện một loạt điều của Nghị định Chính phủ số. 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của quản lý thị trường;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Cục Quản lý thị trường là cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường và đấu tranh. chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trên thị trường nội khối.

2. Cục Quản lý thị trường có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp; có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Cục Quản lý thị trường sẽ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Trình Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc công bố dự thảo quyết định, nghị định của Chính phủ, dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra, kiểm soát thị trường, chống vi phạm pháp luật vi phạm trong hoạt động thương mại tại chợ nội.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 35/2012/TT-BNNPTNT Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

2. Trình Bộ trưởng Bộ Công Thương công bố theo thẩm quyền hoặc trình bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền công bố chính sách, chiến lược phát triển, chương trình, đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm. kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước; chế độ chính sách đối với công chức làm công tác quản lý thị trường các cấp.

3. Giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phục vụ công tác thanh tra, kiểm soát thị trường, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại . trong thị trường nội bộ sau khi được phê duyệt; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kiểm tra, kiểm soát thị trường.

4. Công bố theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường và chống vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại tại thị trường nội khối; văn bản cá biệt, văn bản quy phạm nội bộ do pháp luật quy định.

5. Xây dựng, quản trị và sử dụng hệ thống dữ liệu về tình trạng vi phạm trong hoạt động thương mại và chất lượng hàng hóa công nghiệp của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh; công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của các lực lượng quản lý thị trường cấp quốc gia. Theo dõi, dự đoán, đề xuất các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh kiểm soát.

6. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại và xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật:

a) Chỉ đạo, chỉ đạo các lực lượng đầu mối thị trường trên địa bàn thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát nghiệp vụ thị trường, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại ở thị trường nội địa và xử lý vi phạm theo quy định, quy định của pháp luật;

b) Thanh tra hoặc phối hợp trực tiếp với các cơ quan chức năng và các lực lượng chức năng ở Trung ương, địa phương kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại tại thị trường nội địa;

c) Kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm quy định về chất lượng hàng hóa công nghiệp lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật;

d) Phối hợp với tổ chức, cá nhân có liên quan trong đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; chống vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm và các hoạt động sản xuất kinh doanh trái quy định của pháp luật;

Tham Khảo Thêm:  Công văn 951/2013/TCHQ-TXNK Kê khai thuế giá trị gia tăng

đ) Thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về thương mại theo quy định của pháp luật.

7. Giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý về tổ chức và xây dựng lực lượng Quản lý thị trường:

a) Chỉ đạo, định hướng việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức quản lý thị trường;

b) Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch bồi dưỡng công chức phí, nghiệp vụ cho công chức Quản lý thị trường các cấp và tổ chức thực hiện;

c) Cấp thẻ kiểm tra thị trường cho công chức làm công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường các cấp theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

d) Tổ chức thực hiện và kiểm tra lực lượng Quản lý thị trường các cấp trong việc chấp hành quy định về tổ chức, tiêu chuẩn công chức, trang phục, phù hiệu, biển hiệu, băng rôn, bảng, biển hiệu và Thẻ kiểm tra thị trường;

d) Thanh tra việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của cơ quan, công chức Quản lý thị trường các cấp.

8. Chỉ đạo, kiểm tra các Chi cục Quản lý thị trường địa phương thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về hoạt động theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện hợp tác quốc tế trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

10. Thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Công Thương.

11. Làm thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

12. Việc khiếu nại, tố cáo được làm rõ theo thẩm quyền.

13. Quản lý và thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức trong Cục theo phân cấp quản lý của Bộ Công Thương; quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Công Thương giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng.

2. Vụ Pháp chế.

3. Vụ Tổng hợp và Phối hợp liên ngành.

4. Chống buôn lậu.

5. Chống hàng giả.

6. Phòng Quản lý chất lượng hàng hóa.

7. Vụ Hợp tác quốc tế.

8. Phòng Tổ chức – Xây dựng lực lượng.

9. Văn phòng đại diện tại TP.HCM.

10. Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng.

Điều 4. Lãnh đạo

1. Cục Quản lý thị trường có Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục trưởng.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 3319/VPCP-KGVX Hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động

2. Cục trưởng, Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật.

3. Cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Cục theo phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

4. Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục; Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác cụ thể.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký công bố.

Bãi bỏ Quyết định số Quyết định số 1681/QĐ-BTM ngày 15/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường và Quyết định số Quyết định số 1249/QĐ-BTM ngày 31/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 1681/QĐ-BTM.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố do Trung tâm điều hành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Kiểm soát nhà nước;
– Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương;
– Văn phòng chính phủ: BTCN, PCN, cổng thương mại điện tử,
các Vụ, Cục, đơn vị liên quan, Công báo;
– Lưu: Văn thư, TCCV (5b).

thủ tướng

(Đã ký)
nguyễn tấn dũng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 19/2009/QĐ-TTG Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *