Quyết định số 187/2007/QĐ-TTG Về đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020

Rate this post

Quyết định số 187/2007/QĐ-TTG

Về Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020

Quyết định số Quyết định số 187/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt “Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020”.

Bạn đang xem: Quyết định số. Quyết định 187/2007/QĐ-TTG V/v Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2020

thủ tướng
———————

Con số: 187/2007/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

Hà Nội, ngày 3 tháng 12 năm 2007

PHÁN QUYẾT
Về việc phê duyệt “Đề án bảo vệ môi trường”
Lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020”
__________

thủ tướng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ý kiến ​​của Ủy ban nhân dân 11 tỉnh thuộc lưu vực hệ thống sông Đồng Nai (Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Dài dài). An, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Thuận) và ý kiến ​​của các Bộ, ngành liên quan,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Phê duyệt “Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án sông Đồng Nai) với những nội dung chính sau:

I. HƯỚNG DẪN ĐIỂM

1. Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững kinh tế – xã hội của 12 tỉnh, thành phố thuộc lưu vực; là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, thường xuyên, đòi hỏi sự tập trung nguồn lực đầu tư với quyết tâm cao của chính quyền địa phương và nhân dân lưu vực, với sự hỗ trợ của ngân sách Trung ương.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 4346/2012/BNN-KH Điều chỉnh danh mục sân golf tại tỉnh Hà Nam vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020

2. Bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai phải được xử lý tổng thể, thống nhất trên toàn lưu vực với sự kết hợp hài hòa theo địa giới hành chính của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên lưu vực. cùng với đó là duy trì chất lượng, trữ lượng nguồn nước và bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững trên toàn lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.

3. Lấy phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm, suy thoái môi trường làm chính; kết hợp xử lý, khắc phục dần các điểm nóng ô nhiễm môi trường trên toàn lưu vực, nhất là nguồn nước sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

4. Ưu tiên triển khai Dự án sông Đồng Nai lồng ghép, lồng ghép với các dự án, chương trình khác có liên quan của các Bộ, ngành và từng địa phương trong lưu vực.

5. Tăng cường xã hội hóa, tăng cường quản lý nhà nước, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, thực hiện các giải pháp truyền thống phù hợp để xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái; việc phát huy các nguồn lực trong nước kết hợp với mở rộng hợp tác quốc tế để bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai ngày càng tốt hơn.

6. Các cơ sở sản xuất mới trên lưu vực phải áp dụng công nghệ sạch, ít gây ô nhiễm và thân thiện với môi trường. Chất thải từ các nhà máy sản xuất, khu công nghiệp, khu chế xuất trong lưu vực phải được xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi thải, thải ra môi trường.

II. ĐỊNH HƯỚNG CHUNG VÀ MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Định hướng chung:

a) Triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai theo Quyết định số từng bước xử lý ô nhiễm môi trường, cải thiện và nâng cao chất lượng nước sông; việc cân đối nguồn nước phục vụ bảo đảm cấp nước nội đồng, tưới tiêu nông nghiệp, các nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội bền vững khác và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của lưu vực sông;

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Tiếng Việt 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

b) Xây dựng mô hình quản lý môi trường hệ thống lưu vực sông Đồng Nai phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội, bảo đảm công bằng cho mọi chủ thể, mọi tiểu vùng trong lưu vực; gắn lợi ích của người khai thác, sử dụng tài nguyên trên lưu vực với nghĩa vụ bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững của dòng sông.

c) Xây dựng, công bố và tổ chức thực hiện có hiệu quả hệ thống cơ chế, chính sách, giải pháp khoa học và công nghệ tiên tiến, khả thi để ngăn ngừa mức độ gia tăng ô nhiễm; phục hồi, tái tạo, bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường và phát triển tài nguyên lưu vực sông.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2010:

a) Thành lập và hoạt động của Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai để chỉ đạo, điều phối liên ngành, liên vùng nhằm thống nhất các nội dung của Dự án sông Đồng Nai;

b) Tiếp tục xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai theo Quyết định số Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”, cụ thể như sau:

– 100% cơ sở sản xuất xây dựng mới phải áp dụng công nghệ sạch, ít gây ô nhiễm, thân thiện với môi trường hoặc được trang bị thiết bị giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường;

Kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, sử dụng hóa chất đảm bảo an toàn cao, nhất là hóa chất nguy hiểm; hạn chế tối đa việc sản xuất, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường; sử dụng rộng rãi các biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp;

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 1456/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016 Quyết định năm 2012

c) Cải thiện có hiệu quả chất lượng môi trường, chất lượng nước hệ thống sông Đồng Nai. Phấn đấu 80% khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; 40% khu đô thị mới có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Thu gom 90% chất thải rắn sinh hoạt; 90% chất thải rắn công nghiệp, 70% chất thải nguy hại và 100% chất thải bệnh viện, đồng thời việc xây dựng, triển khai, thực hiện các dự án xử lý nước thải mới tại các đô thị, khu dân cư của tỉnh thuộc lưu vực hệ thống sông Đồng Nai;

d) Xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống quan trắc, dữ liệu tài nguyên – môi trường nhằm trao đổi thông tin kịp thời giữa các tỉnh, thành phố trong lưu vực;

đ) Hạn chế, khắc phục tình trạng khai thác cát bừa bãi trên hệ thống sông Đồng Nai; việc triển khai các hoạt động phòng, chống sạt lở bờ sông;

e) Bảo vệ môi trường nước hệ thống sông Đồng Nai đạt tiêu chuẩn A đảm bảo cho mục đích dịch vụ cấp nước sinh hoạt;

g) Xử lý, cải tạo các điểm nóng ô nhiễm nguồn nước sông Sài Gòn và các phụ lưu của hệ thống sông Đồng Nai;

h) Lập và tổ chức thực hiện quy hoạch môi trường trong toàn hệ thống làm cơ sở đồng bộ, thống nhất quy hoạch bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai;

i) Bảo vệ tốt rừng đầu nguồn, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học trên toàn lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 187/2007/QĐ-TTG Về đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *