Quyết định số 18/2011/QĐ-TTG về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Rate this post

Quyết định số 18/2011/QĐ-TTG về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Quyết định số Quyết định 18/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

PHÁN QUYẾT
Về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
____________

thủ tướng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về vấn đề dân tộc;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Phạm vi

Quyết định này quy định chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong cả nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng được hưởng chính sách quy định tại quyết định này là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (sau đây gọi là người có uy tín), bao gồm các điều kiện sau:

a) Là công dân Việt Nam thường trú ở vùng dân tộc thiểu số;

b) Được nhân dân nơi cư trú bình chọn là người gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú;

c) Được chính quyền cấp xã xác nhận là người có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và bảo vệ thôn (làng, buôn, làng, bản, păm, sóc), khu phố, địa phương nơi đang sinh sống;

d) Do nhân dân trong thôn và do hội nghị liên ngành (Chi ủy, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn bầu); Ủy ban nhân dân thành phố quyết định công nhận.

2. Người có uy tín được xét công nhận mỗi năm một lần; mỗi thôn được quyền chọn 01 (một) người có uy tín.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 317/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Chế độ, chính sách áp dụng trực tiếp đối với người có uy tín.

2. Bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng đối tượng, đúng chế độ.

3. Khi cùng một lúc người có uy tín được hưởng chính sách hỗ trợ với các mức khác nhau thì được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.

Điều 4. Chế độ, chính sách đối với người có uy tín

1. Cung cấp thông tin

a) Người có uy tín được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nơi cư trú định kỳ hoặc đột xuất phân bổ thông tin về doanh nghiệp, chính sách, pháp luật mới của Đảng và Nhà nước; tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương;

b) Người có uy tín được tặng (không thu tiền, Báo Dân tộc và Phát triển, Báo cấp tỉnh nơi người có uy tín sinh sống;

c) Người có uy tín được bồi dưỡng, truyền đạt kiến ​​thức hoặc tham quan học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh do địa phương xác định.

2. Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần

Người có uy tín được chính quyền địa phương hoặc chính quyền nơi cư trú ủy quyền:

a) Thăm, tặng quà nhân dịp Lễ, Tết của đồng bào các dân tộc thiểu số; mức chi không quá 400.000 đồng/người/năm;

b) Thăm hỏi, hỗ trợ vật chất khi người có uy tín ốm đau; mức chi không quá 400.000 đồng/người/năm;

c) Cấp ủy, chính quyền các cấp thăm hỏi gia đình người có uy tín gặp khó khăn, cha, mẹ, vợ, chồng, con chết do thiên tai, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất. Mức chi không quá 2.000.000 đồng/gia đình/năm đối với cơ quan Trung ương; không quá 1.000.000.000 đồng/gia đình/năm đối với cơ quan cấp tỉnh; không quá 500.000 đồng/gia đình/năm đối với cơ quan cấp huyện;

d) Người có uy tín tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở địa phương mà bị thương, hy sinh được cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định công nhận là thương binh hoặc liệt liệt. hưởng các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 20/2020/QĐ-TTg Mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức

3. Phương thức trả công

Người có uy tín, có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự sẽ được xét khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các quy định hiện hành.

Điều 5. Kinh phí thực hiện chính sách

1. Kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín là người dân tộc thiểu số do ngân sách nhà nước bảo đảm.

2. Ngân sách trung ương bảo đảm cho hoạt động chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, giám sát, quản lý việc thực hiện chính sách của các cơ quan trung ương.

3. Ngân sách địa phương bảo đảm thực hiện các chế độ, chính sách của địa phương và được cân đối trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh, thành phố theo phân cấp quy định của pháp luật về ngân sách. Đối với những địa phương khó khăn không bố trí được kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín thì ngân sách trung ương xem xét hỗ trợ để thực hiện.

4. Việc thẩm định, thực hiện và quyết toán kinh phí thực hiện các chính sách quy định tại quyết định này thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban Dân tộc: Chịu trách nhiệm chính, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này; định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện chính sách và những vấn đề vướng mắc, kiến ​​nghị giải pháp; phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm để thực hiện các chính sách quy định tại Quyết định này.

Tham Khảo Thêm:  Bộ Luật Dân sự 2015 Luật số 91/2015/QH13

2. Bộ Tài chính:

– Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các chính sách quy định tại Quyết định này;

– Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm trình Thủ tướng Chính phủ để thực hiện các chính sách quy định tại Quyết định này.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trong việc tổ chức thực hiện các chính sách đối với người có công trên địa bàn quy định tại quyết định này.

Điều 7. Hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2011.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Hội đồng bầu cử;
– Thủ tướng, các Thứ trưởng của Chính phủ;
– HĐND, UBND tỉnh Điện Biên;
– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Ban Tổ chức Trung ương;
– Bộ Nội vụ;
– VPCP: BTCN, PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL;
– Lưu: Văn bản, TCCV (3b).XH

thủ tướng

(Đã ký)
nguyễn tấn dũng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 18/2011/QĐ-TTG về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *