Quyết định số 174/2008/QĐ-TTG Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Rate this post

Quyết định số 174/2008/QĐ-TTG

Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Quyết định số Quyết định 174/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Bạn đang xem: Quyết định số. Quyết định 174/2008/QĐ-TTG Về việc công bố quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

thủ tướng
————

Số: 174

/2008/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

PHÁN QUYẾT
Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm
chức danh giáo sư, phó giáo sư
——————

thủ tướng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Ban Phòng, chống tham nhũng Trung ương;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Kiểm soát nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước;
– Văn phòng chính phủ: BTCN, PCN, cổng thương mại điện tử,
các Vụ, Cục, đơn vị liên quan, Công báo;
– Lưu: Văn bản, KGVX (5b). CHÚNG TA
KT. thủ tướng
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

nguyễn thiện nhân

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 13/2013/TT-NHNN Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng

QUY ĐỊNH
Tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm
chức danh giáo sư, phó giáo sư
(Ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg
ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)
———————

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

2. Quy định này áp dụng đối với giáo viên giảng dạy, giảng dạy trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (liên thông, đại học trở lên) trong các cơ sở thuộc Vụ Giáo dục đại học Việt Nam.

3. Các giáo sư, phó giáo sư đã được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bổ nhiệm, công nhận hoặc bổ nhiệm trước ngày quyết định này có hiệu lực được tiếp tục giữ chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Điều 2. Trong quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Đầu tiên.”Sử dụng thành thạo ngoại ngữ” trong chuyên ngành được xác định bởi những điều sau đây (đối với cùng một ngoại ngữ):

a) Đọc hiểu các tài liệu nghiệp vụ viết bằng tiếng nước ngoài;

b) Có thể viết bài chuyên môn bằng tiếng nước ngoài;

c) Trao đổi (nghe, nói) về chuyên môn bằng ngoại ngữ.

2.”Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh” có nghĩa là có thể diễn đạt những gì bạn muốn trình bày với người khác bằng tiếng Anh và hiểu những gì người khác đang nói bằng tiếng Anh.

3. Thâm niên đào tạo là thời gian đã làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục từ trình độ đại học trở lên được tính bằng năm, bằng tháng. Mỗi năm gồm 12 tháng.

Điều 3. Thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giáo sư, phó giáo sư

1. Thủ tục bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư bao gồm việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư và quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

2. Thủ tục miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư bao gồm việc hủy bỏ tiêu chuẩn công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Điều 4. Công nhận giáo sư, phó giáo sư và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

1. Việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư được thực hiện hàng năm trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Tham Khảo Thêm:  Bài giảng điện tử môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạo (Cả năm)

2. Việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư căn cứ vào yêu cầu công việc, cơ cấu đội ngũ giảng viên của cơ sở giáo dục đại học, phân công nhiệm vụ và quyền của giáo sư, phó giáo sư quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Luật này. quy định này.

Điều 5. Nhiệm vụ của giáo sư, phó giáo sư

1. Thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo theo quy định của Luật giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Giáo dục và giảng dạy từ trình độ đại học trở lên: giảng dạy; biên soạn chương trình, tài liệu đào tạo; quản lý đồ án, chuyên đề tốt nghiệp đại học, chuyên đề thạc sĩ, luận văn, luận án tiến sĩ và các nhiệm vụ chuyên môn khác do lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học giao.

3. Tổ chức nghiên cứu khoa học và nghiên cứu khoa học.

4. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đồng nghiệp trong tổ, nhóm chuyên môn và định hướng nghiên cứu khoa học, công nghệ cho tổ, nhóm chuyên môn.

5. Phối hợp với đồng nghiệp trong và ngoài cơ sở giáo dục đại học để phục vụ công tác chuyên môn, tham gia hoạt động tư vấn khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ phục vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ khác.

6. Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động học thuật của khóa học nếu được bổ nhiệm làm trưởng bộ môn.

Điều 6. Quyền của giáo sư, phó giáo sư

1. Được hưởng các quyền của nhà giáo theo quy định của Luật giáo dục.

2. Được ưu tiên trong việc giao các đề tài, dự án khoa học và các điều kiện thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quy tắc 7. Hội đồng chức danh giáo sư

1. Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước:

a) Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm xem xét việc công nhận hoặc hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. ;

b) Thành viên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước gồm: Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Tổng thư ký và các ủy viên. Thành viên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước phải có chức danh giáo sư. Tổng thư ký Hội đồng làm việc chuyên trách. Các thành viên khác của Hội đồng làm việc kiêm nhiệm;

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 3605/QĐ-TCHQ Quy chế tổ chức thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

c) Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước có con dấu hình Quốc huy và tài khoản riêng của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước. Kinh phí hoạt động của Hội đồng do ngân sách nhà nước cấp thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo. Văn phòng của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đặt tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành, Hội đồng chức danh giáo sư trẻ là hội đồng chuyên môn do Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước quyết định thành lập để giúp việc cho Hội đồng chức danh giáo sư. các nhiệm vụ được giao cho họ.

3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.

Chương II
TIÊU CHUẨN GIÁO SƯ, GIÁO SƯ VÌ TĂNG TRƯỞNG

Điều 8. Tiêu chuẩn chung chức danh giáo sư, phó giáo sư

1. Có đội ngũ giáo viên đạt chuẩn theo quy định của Luật giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Trung thực, khách quan, hợp tác với đồng nghiệp trong hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học và công nghệ.

3. Có trình độ tiến sĩ từ đủ 36 tháng trở lên kể từ ngày có quyết định trao bằng cho đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ và có chuyên ngành đào tạo liên quan đến chuyên môn của chức danh giáo sư, phó giáo sư. giáo viên đăng ký đủ điều kiện.

Nếu đã có bằng tiến sĩ nhưng chưa đủ 36 tháng tính đến thời hạn nộp hồ sơ thì phải có số lượng bài báo khoa học quy đổi gấp đôi tiêu chuẩn quy định tại điểm 4, điều 8 của quy định này, bao gồm: bài báo và bài báo khoa học. . thực hiện trong ba năm qua.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 174/2008/QĐ-TTG Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *