Quyết định số 1649/QĐ-TTG Phê duyệt Dự án điều chỉnh, bổ sung định hướng đầu tư phát triển kinh tế – xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015

Rate this post

Quyết định 1649/QĐ-TTG

Phê duyệt Đề án điều chỉnh, hoàn thiện định hướng đầu tư phát triển kinh tế – xã hội vùng lõi cách mạng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015

Quyết định số Quyết định 1649/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án điều chỉnh, hoàn thiện định hướng đầu tư phát triển kinh tế – xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015.

Bạn đang xem: Quyết định số. Quyết định 1649/QĐ-TTG về việc phê duyệt Dự án điều chỉnh, hoàn thiện định hướng đầu tư phát triển kinh tế – xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015

thủ tướng
————
Con số: 1649/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2010

PHÁN QUYẾT
Phê duyệt đề án điều chỉnh và hoàn thiện định hướng đầu tư phát triển
kinh tế – xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015
—————————

thủ tướng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (Tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2010 và Công văn số 1835/UBND-GT ngày 24 tháng 8 năm 2010),

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Phê duyệt dự án”điều chỉnh, hoàn thiện định hướng đầu tư phát triển kinh tế – xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015“; Đối tượng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu tiếp tục được thực hiện theo Quyết định số 148/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 và sẽ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung sau:

1. Mục tiêu:

Phấn đấu đến năm 2015 đạt một số mục tiêu chủ yếu sau:

– Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 12 triệu đồng;

– Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng còn dưới 20%;

– Số gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 85%;

– Đội ngũ cán bộ, công chức cấp thành phố có trình độ chuyên môn từ trung bình trở lên đạt 100%, trong đó: trên 70% có trình độ giảng viên, đại học trở lên; 100% cán bộ khu phố, thôn, buôn được tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật và kỹ năng lãnh đạo.

2. Nhiệm vụ chính:

a) Về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội

– Thủy lợi: tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình còn lại theo dự án đã được phê duyệt; cải tạo 02 công trình cấp nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp;

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 1307/QĐ-TTg Đầu tư 320 tỷ bảo vệ môi trường biển 04 tỉnh miền Trung

– Về giao thông: tập trung thi công và hoàn thành các công trình chuyển tiếp, thi công các tuyến còn lại theo dự án được duyệt, đảm bảo thông xe thông suốt;

– Về cấp điện: nâng cao chất lượng hệ thống truyền tải điện, phù hợp với quy hoạch, cải tạo và phát triển hệ thống lưới điện tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010-2015; đưa điện lưới quốc gia đến tất cả các thôn, làng của các xã vùng căn cứ cách mạng; quản lý, khai thác và sử dụng an toàn lưới điện, đảm bảo ổn định điện năng cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt.

b) Phát triển du lịch

Phát triển du lịch vùng căn cứ cách mạng tỉnh Tuyên Quang nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần phát triển kinh tế – xã hội vùng căn cứ cách mạng; bảo đảm phát triển du lịch gắn với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phát triển du lịch bền vững. Phấn đấu hàng năm thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch về vùng căn cứ cách mạng.

c) Phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo

– Tiếp tục đầu tư xây dựng và hoàn thiện Trường THPT Kim Bình, huyện Chiêm Hóa; Trường THPT ATK Tân Trào, huyện Sơn Dương đạt chuẩn quốc gia;

– Tạo sự chuyển biến căn bản về cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực. Phấn đấu đảm bảo 100% cán bộ, công chức cấp thành phố có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trong đó trên 60% có trình độ cao đẳng, đại học; 100% cán bộ, khu phố, thôn, bản được tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, về xóa đói, giảm nghèo, nhận thức pháp luật, kiến ​​thức quản lý và nâng cao kỹ năng điều hành.

d) Về phát triển y tế

– Tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống y tế huyện, xây dựng hoàn thiện bệnh viện đa khoa khu vực Tân Trào, huyện Sơn Dương; triển khai xây dựng bệnh viện đa khoa khu vực ATK (xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn), y tế các xã vùng ATK, khám chữa bệnh cho nhân dân, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

– Phấn đấu đến năm 2015, vùng TAK có 100% số xã duy trì chuẩn quốc gia về y tế và có bác sỹ; 100% thôn, bản có cán bộ y tế kiêm cộng tác viên dân số và trẻ em.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 155/TANDTC-PC Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tố tụng

đ) Xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân

Đầu tư xây dựng đài phát thanh, đài truyền hình cho các địa phương chưa phủ sóng phát thanh, truyền hình; tăng thời lượng phát thanh, truyền hình, nhất là các chương trình tiếng dân tộc; coi trọng giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Phấn đấu đến năm 2015, phủ sóng phát thanh, truyền hình đến tất cả các thôn, khu phố vùng căn cứ cách mạng; 90% số hộ được nghe đài, xem truyền hình.

e) Về giảm nghèo và giải quyết việc làm

– Soạn thảo và triển khai thực hiện Đề án giảm nghèo của từng huyện giai đoạn 2010 – 2015; phân loại hộ nghèo theo từng nhóm với các giải pháp cụ thể, phù hợp.

– Tạo việc làm cho lao động địa phương thông qua các chương trình, dự án cụ thể, đạt mục tiêu đô thị có việc làm, người dân có việc làm và tăng thu nhập; đẩy mạnh xuất khẩu lao động theo chương trình của tỉnh.

3. Tổng vốn đầu tư của dự án: 505.874 triệu đồng, trong đó:

– Vốn ngân sách nhà nước: 468.223 triệu đồng, bao gồm:

+ Ngân sách địa phương: 41.613 triệu đồng;

+ Ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 239.297 triệu đồng;

+ Lồng ghép các chương trình mục tiêu khác: 162.028 triệu đồng;

+ Đầu tư qua các Bộ, ngành: 25.285 triệu đồng;

– Vốn vay: 14.794 triệu đồng;

– Huy động từ các nguồn vốn khác: 22.857 triệu đồng.

4. Thời gian thực hiện: đến năm 2015.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang có nhiệm vụ:

a) Chỉ định Ban Quản lý Dự án vùng căn cứ cách mạng tiếp tục tổ chức thực hiện Dự án.

b) Phân công trách nhiệm phối hợp của các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai thực hiện Đề án.

c) Chỉ đạo chủ đầu tư lập dự án thành phần trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

d) Căn cứ khả năng huy động các nguồn vốn, chủ động lồng ghép các nguồn vốn, lựa chọn thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình, hạng mục công trình hợp lý để thực hiện Dự án có hiệu quả.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 07/2008/QĐ-BKHCN về danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường

đ) Theo dõi, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình, xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quá trình thực hiện Dự án.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan căn cứ khả năng nguồn lực và khả năng cân đối tổng thể điều chỉnh hỗ trợ có mục tiêu trong kế hoạch ngân sách hàng năm. Tỉnh Tuyên Quang để thực hiện dự án theo ưu tiên.

3. Các Bộ, ngành Trung ương phối hợp chặt chẽ với tỉnh Tuyên Quang để lồng ghép các chương trình, dự án liên quan đến đầu tư trên địa bàn TAK đảm bảo đạt hiệu quả cao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Kiểm soát nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
– Văn phòng chính phủ: BTCN, PCN, cổng thương mại điện tử,
các Vụ, Cục, đơn vị liên quan, Công báo;
– Lưu: VT, ĐP (5b) T.2.

thủ tướng

(Đã ký)
nguyễn tấn dũng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 1649/QĐ-TTG Phê duyệt Dự án điều chỉnh, bổ sung định hướng đầu tư phát triển kinh tế – xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *