Quyết định số 16/2008/QĐ-BYT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế

Rate this post

Quyết định 16/2008/QĐ-BYT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế

Quyết định số Quyết định 16/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế: V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế.

Bạn đang xem: Quyết định số. Quyết định 16/2008/QĐ-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế

BỘ Y TẾ
————

Số: 16

/2008/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2008

PHÁN QUYẾT
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế
—————————

BỘ TRƯỞNG Y TẾ

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Quản lý khám bệnh, chữa bệnh là cơ quan quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Y tế giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng và phục hồi chức năng. đánh giá trên cả nước.

2. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở chính tại Hà Nội. Kinh phí hoạt động của Cục do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện các luật, pháp lệnh và văn bản quy phạm pháp luật khác trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp luật tâm thần . trình cơ quan có thẩm quyền công bố.

2. Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y. cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 1490/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2004 - 2011

3. Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia và trình cơ quan có thẩm quyền công bố; xây dựng dự thảo quy định phân tuyến kỹ thuật, quy định chuyên môn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần trình Bộ trưởng Bộ Y tế công bố.

4. Tham gia xây dựng chính sách viện phí, bảo hiểm y tế, cơ chế tự chủ và các chính sách khác trong khám bệnh, chữa bệnh; hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện các cơ chế, chính sách đó.

5. Tham gia xây dựng quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thành lập, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

6. Phối hợp xây dựng tiêu chuẩn phân tuyến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định tâm thần theo quy định của pháp luật; Thành phần tham gia phân loại các cơ sở trên thuộc Bộ Y tế.

7. Chỉ đạo, định hướng, kiểm tra và tổ chức thực hiện luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, pháp y. đánh giá tâm thần.

8. Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác quản lý sử dụng thuốc hợp lý, an toàn trong khám chữa bệnh, bao gồm: hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị; kê đơn và sử dụng thuốc; Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng danh mục thuốc sử dụng chủ yếu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

9. Chủ trì hoặc phối hợp thẩm định điều kiện cho phép áp dụng kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, ghép bộ phận cơ thể người, mô, bộ phận cơ thể người trong chức năng khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng và phục hồi chức năng theo quy định của pháp luật .

10. Thẩm định và cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề bác sĩ tư nhân, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với bệnh viện tư nhân, kể cả bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Tham Khảo Thêm:  Ngân hàng câu hỏi tập huấn Lịch sử – Địa lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

11. Chỉ đạo, định hướng và kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế, công tác chống nhiễm khuẩn và bảo vệ môi trường trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

12. Chỉ đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức cấp cứu, tiếp nhận và điều trị nạn nhân dịch bệnh, thiên tai, thảm họa.

13. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án mục tiêu quốc gia về y tế do Bộ trưởng phân công.

14. Đầu mối tổ chức tư vấn chuyên môn để giải quyết các vấn đề chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y, y học tâm thần.

15. Tham gia, quản lý, chỉ đạo các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.

16. Chỉ đạo, định hướng, khuyến khích nâng cao năng lực lãnh đạo nhà nước và năng lực chuyên môn cho người đứng đầu trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng, giám định, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.

17. Công tác chỉ đạo điều hành cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh.

18. Thống kê dữ liệu phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về khám bệnh, chữa bệnh.

19. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức và một số tài sản, kinh phí theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Y tế.

20. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao hoặc ủy quyền.

Điều 3. Tổ chức và cơ chế hoạt động

1. Trưởng phòng

Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh gồm Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 601/QĐ-BNV Ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011 - 2012 theo nguyên tắc cạnh tranh

Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Cơ cấu tổ chức

a) Văn phòng Sở (tổ chức, hành chính, quản trị, kế toán)

b) Phòng Nghiệp vụ và Pháp chế;

đ) Phòng Giám định phục hồi chức năng;

đ) Phòng Điều dưỡng và Điều dưỡng;

e) Phòng hành nghề y ngoài công lập;

g) Đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Phát triển năng lực quản lý khám chữa bệnh.

3. Cơ chế hoạt động

a) Cục Quản lý khám chữa bệnh hoạt động theo chế độ thủ trưởng;

b) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Cục do Cục trưởng quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. Quan hệ giữa Văn phòng, các phòng và các đơn vị sự nghiệp trong Cục do Cục trưởng quy định;

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý của phòng, các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Cục thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Y tế;

d) Các chức danh người đứng đầu Cục, Văn phòng, các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Cục được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định của pháp luật.

4. Bảng lương

Bảng lương của Cục Quản lý khám, chữa bệnh do Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế xác định và được điều chỉnh hàng năm theo nhu cầu công việc trên cơ sở đề xuất của Cục trưởng.

Điều 4. Hiệu lực

1. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Các ông, bà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan./.

Bộ

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 16/2008/QĐ-BYT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *