Quyết định số 15/2012/QĐ-TTg Về thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012 – 2014

Rate this post

Quyết định 15/2012/QĐ-TTg

Về việc thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù cho Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012 – 2014

Quyết định số Quyết định 15/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012-2014.

Bạn đang xem: Quyết định số. 15/2012/QĐ-TTg V/v thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012 – 2014

thủ tướng
———
Con số: 15/2012/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2012

PHÁN QUYẾT
Về thí điểm thực hiện cơ chế tài chính đặc thù
của Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012 – 2014
———————

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Trên cơ sở Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập của đơn vị ;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012 – 2014.

Điều 1.

1. Thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam, từ năm 2012 đến năm 2014.

2. Mục đích

a) Khuyến khích Thông tấn xã Việt Nam từng bước tự chủ về tài chính, chủ động khai thác, sử dụng các nguồn lực nhất định (cán bộ, vốn, tài sản) để đa dạng hóa hoạt động, tăng thêm các nguồn thu nhập nhằm đóng góp cho lợi ích chung của Thông tấn xã Việt Nam. thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thông tấn nhà nước, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm thông tin, góp phần cải thiện đời sống của cán bộ, nhà báo.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 78/2013/QĐ-TTg Quy định cơ chế tài chính đặc thù của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

b) Tạo điều kiện, thúc đẩy Thông tấn xã Việt Nam đổi mới cơ chế quản lý, phương thức hoạt động, trang thiết bị vật chất kỹ thuật tiên tiến theo hướng phát triển thành Tổng công ty truyền thông mạnh của quốc gia với nhiều loại hình báo chí, thông tin phong phú, đa dạng.

Điều 2. Nội dung thí điểm cơ chế tài chính đặc thù cho Thông tấn xã Việt Nam

1. Đối với loại hình hoạt động

Thông tấn xã Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập, được thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính theo Nghị định số 01/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự quyết. thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, cơ chế tự trang trải kinh phí của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số việc thực hiện một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và cơ chế tài chính đặc thù quy định tại Quyết định này.

2. Nguồn tài chính cho hoạt động của Thông tấn xã Việt Nam

a) Nguồn ngân sách nhà nước:

Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản: Hàng năm, Thông tấn xã Việt Nam tự cân đối nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước theo kế hoạch, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Kinh phí hoạt động thường xuyên: Ngân sách Nhà nước cân đối kinh phí hoạt động thường xuyên của Thông tấn xã Việt Nam trong 03 năm (2012 – 2014) theo quy định chung đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Thu từ hoạt động sự nghiệp của Thông tấn xã Việt Nam theo quy định.

c) Các nguồn khác.

3. Đối với quỹ tiền lương, thu nhập tăng thêm

a) Thông tấn xã Việt Nam được tính để xác định quỹ tiền lương và thu nhập tăng thêm được chi hàng năm tối đa bằng 30% dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên của Thông tấn xã Việt Nam (bao gồm cả dự toán nguồn ngân sách nhà nước). quy định kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm và dự toán thu nhập sự nghiệp của Thông tấn xã Việt Nam).

Tham Khảo Thêm:  Tra cứu lương tối thiểu vùng năm 2022 Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng của 63 tỉnh, thành phố từ 01/07/2022

b) Trong khuôn khổ quỹ lương và thu nhập tăng thêm tối đa hàng năm, căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam có quyền điều chỉnh nguồn và thống nhất phương án, trả lương, thu nhập cho thành viên đơn vị căn cứ vào mức độ thực hiện nhiệm vụ nhất định.

c) Quỹ tiền lương và thu nhập tăng thêm trong năm chưa chi hết được để lại tiếp tục chi trong năm.

4. Về việc tạo quỹ

a) Quỹ nhuận bút: Thông tấn xã Việt Nam được quyền lập quỹ nhuận bút theo quy định tại Nghị định số 11/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút. Nguồn nhuận bút do ngân sách nhà nước cân đối và thu sự nghiệp của Thông tấn xã Việt Nam. Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam chịu trách nhiệm sử dụng Quỹ nhuận bút để trả nhuận bút cho phóng viên, biên tập viên và trả nhuận bút cho các cán bộ quản lý khác của Thông tấn xã Việt Nam, tham gia vào quá trình sản xuất và cung cấp thông tin.

b) Các quỹ khác: Ngoài các quỹ được xác định theo quy định trên, Thông tấn xã Việt Nam được quyền trích lập quỹ phát triển sự nghiệp, quỹ ổn định thu nhập, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi theo quy định tại điểm 1. của Điều này Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ.

5. Về quản lý, sử dụng tài sản

a) Đối với tài sản cố định phục vụ nhiệm vụ chính trị nhất định của Thông tấn xã Việt Nam thực hiện theo chế độ quản lý, sử dụng tài sản do nhà nước quy định.

b) Thông tấn xã Việt Nam được cho thuê theo quy định của luật này. KHÔNG. Nghị định 52/2009/NĐ-CP nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản nhà nước và sử dụng thêm các nguồn thu; trong đó phần thu nhập tăng thêm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 2 của quyết định này được tính vào chi phí thuê nhà.

Trong thời gian thực hiện cơ chế thí điểm này, không tính tiền thuê đất đối với diện tích đất có tài sản cho thuê.

6. Về quản lý 02 doanh nghiệp liên quan

Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục làm đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Thông tấn xã Việt Nam – Thương mại và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ITAXA.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 15/2020/TT-BCA Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Thông tấn xã Việt Nam có trách nhiệm xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Việc phân chia thu nhập giữa các đơn vị liên quan được thực hiện công khai, dân chủ, tuân thủ đầy đủ các quy định đã công bố.

2. Định kỳ hàng năm, Thông tấn xã Việt Nam báo cáo Bộ Tài chính kết quả thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù. Bộ Tài chính có trách nhiệm giám sát việc thực hiện cơ chế, bảo đảm đúng quy định. Trong quý III năm 2014, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, trên cơ sở đó báo cáo Thủ tướng Chính phủ cơ chế trong thời gian tới. Giai đoạn.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2012 và áp dụng cho các năm ngân sách 2012-2014.

Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Kiểm soát nhà nước;
– Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của công đoàn;
– Văn phòng chính phủ: BTCN, PCN, cổng thương mại điện tử,
các Vụ, Cục, đơn vị liên quan, Công báo;
– Lưu: Văn bản, KTTH (5b).
thủ tướng

(Đã ký)

nguyễn tấn dũng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 15/2012/QĐ-TTg Về thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012 – 2014 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *