Quyết định số 1400/QĐ-TTG Về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020”

Rate this post

Vendimi Nr.1400/QD-TTG

Lidhur me miratimin e Projektit “Mësimdhënia dhe mësimi i gjuhëve të huaja në sistemin arsimor kombëtar për periudhën 2008-2020”

Vendim Nr. 1400/QD-TTG i Kryeministrit: Për miratimin e projektit “Mësimdhënia dhe mësimi i gjuhëve të huaja në sistemin arsimor kombëtar për periudhën 2008-2020”.

Po shikoni: Vendim Nr. 1400/QD-TTG për miratimin e Projektit “Mësimdhënia dhe mësimi i gjuhëve të huaja në sistemin arsimor kombëtar për periudhën 2008-2020”

KRYEMINISTËR
————

Numri: së pari400/QD-TTG

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi

—————————

Hanoi, 30 shtator 2008

VENDIM
Lidhur me miratimin e projektit “Mësimdhënia dhe mësimi i gjuhëve të huaja”
në sistemin arsimor kombëtar për periudhën 2008-2020.
——————

KRYEMINISTËR

Në bazë të Ligjit të 25 dhjetorit 2001 për Organizimin Qeveritar;

Në bazë të Ligjit të Arsimit të 14 qershorit 2005 dhe Dekretit të Qeverisë Nr. 75/2006/ND-CP i datës 2 gusht 2006 që detajon dhe udhëzon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Arsimin;

Me propozim të Ministrit të Arsimit dhe Arsimit,

VENDIM:

Neni 1. Miratimi i projektit “Mësimdhënia dhe mësimi i gjuhëve të huaja në sistemin arsimor kombëtar për periudhën 2008-2020me përmbajtjen kryesore të mëposhtme:

I. OBJEKTIVAT

1. Qëllimi i përbashkët

Për të rinovuar në mënyrë gjithëpërfshirëse mësimin dhe mësimin e gjuhëve të huaja në sistemin arsimor kombëtar, të zbatohen programe të reja të mësimdhënies dhe të nxënit të gjuhëve të huaja në të gjitha nivelet arsimore dhe nivelet e trajnimit me qëllim që të arrihet një përparim i dukshëm në arsim deri në vitin 2015. Niveli dhe aftësia për të përdorur gjuhët e huaja të burimeve njerëzore, veçanërisht në një sërë fushash prioritare; Deri në vitin 2020, shumica e të rinjve vietnamezë që mbarojnë shkollat ​​e mesme, kolegjet dhe universitetet do të kenë aftësi të mjaftueshme gjuhësore të huaja për t’i përdorur ato në mënyrë të pavarur dhe të sigurt në komunikim, studim dhe punë në një mjedis të integruar, shumëgjuhësh. , multikulturor; duke i kthyer gjuhët e huaja në forcën e popullit vietnamez, duke i shërbyer kauzës së industrializimit dhe modernizimit të vendit.

2. Qëllimet specifike

a) Zbatimi i programit arsimor 10-vjeçar, duke filluar nga klasa e tretë, lëndët e detyrueshme të gjuhës së huaj në të gjitha nivelet shkollore. Nga viti 2010 – 2011, mësimi i gjuhëve të huaja sipas programit të ri u zbatua për rreth 20% të numrit të nxënësve të klasës së tretë dhe gradualisht zgjeroi shkallën për të arritur në rreth 70% në vitin shkollor 2015-2016; duke arritur në 100% në 2018 – 2019;

b) Zbatimi i një programi intensiv trajnimi në gjuhët e huaja për arsimin profesional për rreth 10% të nxënësve të mesëm profesional dhe profesional në vitin shkollor 2010-2011, 60% në 2015-2016 dhe arritjen 100% në vitin akademik 2019-2020. ;

c) Zbatimi i një programi intensiv trajnimi në gjuhët e huaja për arsimin e lartë (institucione formimi të specializuara dhe jo të specializuara) për rreth 10% të studentëve të kolegjit dhe universitetit në vitin akademik 2010. – 2011; 60% në vitin shkollor 2015 – 016 dhe 100% në vitin shkollor 2019 – 2020;

d) Rinovimi i mësimdhënies dhe mësimit të gjuhëve të huaja në programin e edukimit në vazhdim, me përmbajtje dhe programe trajnimi të përshtatshme për të gjitha nivelet arsimore dhe nivelet e trajnimit, duke kontribuar aktivisht në nxitjen dhe përmirësimin e aftësive profesionale. Aftësimi i gjuhës së huaj për burimet njerëzore, oficerët dhe punonjësit ; Diversifikoni format e të mësuarit për të përmbushur nevojat e nxënësve.

Përpjekja për të pasur 5% të kuadrove, nëpunësve civilë dhe nëpunësve publikë në agjencitë shtetërore kanë njohuri të gjuhës së huaj 3 ose më të lartë deri në vitin 2015 dhe 30% deri në vitin 2020.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 693-QĐ/VPTW Công tác văn thư trong cơ quan Đảng

II. MISIONI

1. Të përcaktojë që lënda e gjuhës së huaj që do të mësohet dhe studiohet në institucionet arsimore në kuadër të sistemit arsimor kombëtar është anglishtja dhe një sërë gjuhë të tjera.

2. Zhvillimi dhe shpallja e një kuadri të unifikuar dhe të detajuar të niveleve të aftësisë së gjuhëve të huaja, i përbërë nga 6 nivele, të përputhshme me nivelet ndërkombëtare të zotërimit të gjuhëve të përdorura zakonisht për të shërbyer si bazë për hartimin e programeve, teksteve dhe planeve, mësimdhënien dhe zhvillimin e kritereve të vlerësimit në çdo nivel arsimor dhe niveli i trajnimit, duke siguruar lidhjen në trajnimin e gjuhëve të huaja në të gjitha nivelet.

Kuadri i kompetencave të gjuhëve të huaja duhet të përcaktojë qartë kërkesat e nivelit, aftësinë për të dëgjuar, folur, lexuar dhe shkruar, në përputhje me kriteret për përcaktimin e 6 niveleve të nxjerra nga Shoqata e Organizatave Evropiane të Testimit të Gjuhëve të Huaja (shkurtuar si KNLNN) ku niveli 1 është niveli më i ulët dhe niveli 6 është më i larti.

3. Hartimi dhe zbatimi i një programi të ri të trajnimit të detyrueshëm të gjuhëve të huaja në nivelin e shkollës së mesme, duke arritur këto nivele: përfundimin e shkollës fillore në nivelin 1 sipas KNLNN; ka mbaruar shkollën e mesme me nivelin 2 sipas KNLNN; ka mbaruar shkollën e mesme me nivelin 3 sipas KNLNN.

Të organizojë zhvillimin e programeve 10-vjeçare të gjuhëve të huaja të përgjithshme, duke filluar nga klasa e tretë deri në klasën e 12-të, për të hartuar tekste, materiale mësimore dhe mësimore, në përputhje me rregulloret për kualifikimet e çdo niveli, klasë. Inkurajoni institucionet arsimore që në mënyrë aktive të zhvillojnë dhe zbatojnë programe trajnimi dygjuhëshe dhe të avancuara në institucionet e tyre.

Përveç programit të detyrueshëm të trajnimit të gjuhëve të huaja (gjuhë e huaj 1), studentët mund të zgjedhin të mësojnë vetë një gjuhë tjetër të huaj (gjuhë e huaj 2). Rregullimi i mësimit të gjuhës së huaj 2 bëhet vetëm nga klasa 6 deri në klasën e 12 me një nivel të barabartë me nivelin 2 sipas KNLNN pas përfundimit të shkollës së mesme.

Hartimi dhe zbatimi i programeve të mësimdhënies dhe mësimnxënies në gjuhë të huaja për një sërë lëndësh si: Matematikë dhe një sërë lëndësh të përshtatshme në shkollat ​​e mesme.

4. Zbatimi i trajnimit sipas një programi të ri të gjuhëve të huaja për arsimin profesional (të mesëm dhe profesional) me një nivel minimal të nivelit të 2-të sipas aftësive profesionale pas mbarimit të shkollave profesionale dhe nivelit të 3-të sipas aftësive profesionale pas përfundimit të shkollave profesionale. Gjimnaz.

Për arsimin profesional, programet e trajnimit në gjuhë të huaja mund të aplikohen në një sërë programesh të ndryshme, të përshtatshme për nxënës me njohuri të përgjithshme ose nivele të ndryshme.

5. Zbatimi i trajnimeve në kuadër të një programi të ri të gjuhëve të huaja për arsimin e lartë. Përmbajtja e programeve të trajnimit të gjuhëve të huaja në institucionet e arsimit të lartë mund të zbatohet për dy grupe kryesore të synuara: një për nxënësit që kanë mësuar gjuhë të huaja sipas programit 7-vjeçar në shkollën e mesme dhe një për nxënësit që kanë studiuar gjuhë të huaja. sipas programit 7-vjeçar në shkollën e mesme.grup për nxënësit që kanë studiuar një program të gjuhës së huaj për 10 vjet në shkollën e mesme.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 17/2021/NĐ-CP Chính sách với thanh niên xung phong tại vùng ĐBKK

Për institucionet e arsimit të lartë jo të specializuar, programi i ri i trajnimit duhet të ketë një nivel njohurish të paktën nivelin 3 sipas KNLNN pas diplomimit.

Për institucionet e specializuara të edukimit dhe aftësimit gjuhësor, programi i ri i trajnimit duhet të ketë një nivel njohurish të nivelit 4 pas diplomimit dhe nivelit 5 pas diplomimit universitar dhe është i detyrueshëm që nxënësit të trajnohen njëkohësisht në dy gjuhë të huaja në një kurs trajnimi. një gjuhë e huaj kryesore (gjuhë e huaj 1) dhe një gjuhë e huaj e mesme (gjuhë e huaj 2), në të cilat kohëzgjatja e trajnimit të mesëm të gjuhës së huaj nuk kalon 1/2 e kohëzgjatjes për trajnimin e gjuhës fillore.

Zhvillimi dhe zbatimi i një programi të mësimdhënies së gjuhëve të huaja në një sërë lëndësh bazë, bazë, të specializuara dhe me zgjedhje në një sërë drejtimesh kryesore në programin universitar në vitin e fundit të universitetit.

6. Zbatimi i rinovimit të programeve të trajnimit të gjuhëve të huaja për edukimin në vazhdim

Programet e trajnimit të gjuhëve të huaja të aplikuara në institucionet e arsimit të vazhdueshëm duhet të jenë të përshtatshme për nevoja të ndryshme në aspektin e formave, lëndëve dhe niveleve të trajnimit, të plotësojnë nevojat e nxënësve dhe të kenë efekte pozitive dhe negative, të kapërcejnë kufizimet e arsimit formal.

Programet e trajnimit në gjuhë të huaja në institucionet e arsimit të vazhdueshëm duhet të sigurojnë kërkesa për përmbajtje dhe cilësi. Niveli i aftësisë së gjuhës së huaj të nxënësve pas diplomimit në institucionet e arsimit të vazhdueshëm duhet të jetë i barabartë me nivelin përkatës formal të trajnimit në të gjitha nivelet e arsimit dhe trajnimit.

7. Metoda inovative të testimit dhe vlerësimit në trajnimin e gjuhëve të huaja; ndërtimi i të dhënave të bankës së pyetjeve, duke shërbyer testin dhe vlerësimin e njohjes së gjuhës së huaj të nxënësve; rritja e aplikimit të teknologjisë së informacionit në trajnimin e gjuhëve të huaja; përmirësimi i efikasitetit të testimit dhe akreditimi i cilësisë së trajnimit në gjuhët e huaja.

III. ZGJIDHJE

1. Të ngrihet një Komitet Qendror Drejtues për të drejtuar zbatimin e kësaj Skeme, duke përfshirë përfaqësues të drejtuesve të ministrive dhe agjencive përkatëse, të kryesuar nga Ministri i Arsimit dhe Trajnimit.

2. Të organizojë rishikimin, planifikimin dhe formulimin e planeve të trajnimit, të ritrajnojë, të nxisë dhe të rekrutojë një kontingjent mësuesish dhe pedagogësh në institucionet arsimore dhe në mbarë vendin, për të garantuar plotësimin e kërkesës për arsim. struktura, niveli i trajnimit.

– Kryerja e një rishikimi dhe vlerësimi të gjendjes aktuale të kontingjentit të mësuesve dhe pedagogëve të gjuhëve të huaja në të gjitha nivelet arsimore, veçanërisht në institucionet e arsimit të përgjithshëm, mbi këtë bazë, për të zhvilluar masterplane dhe plane rekrutimi, trajnim dhe nxitje të personelit mësimor çdo vit dhe në periudhat deri në vitin 2010, 2020, në përputhje me rregulloret dhe kriteret aktuale;

– Zbatimi i planeve të trajnimit, rikualifikimit dhe rekrutimit të mësuesve të gjuhëve të huaja në të gjitha nivelet, në mënyrë që të plotësojë dhe standardizojë kualifikimet e trajnimit të ekipit siç përcaktohet. Hapja e kurseve rifreskuese dhe dhënia e certifikatave pedagogjike për ata që kanë arritur njohuritë e përcaktuara të gjuhës së huaj dhe dëshirojnë të rekrutohen si mësues ose pedagogë të gjuhëve të huaja;

Promovimi i inovacionit në metodat e trajnimit dhe rikualifikimit. Inkurajimi i trajnimit të mësuesve përmes kurseve të trajnimit ndërkombëtar brenda dhe jashtë vendit, me certifikata ndërkombëtare;

Tham Khảo Thêm:  Công văn 2798/VPCP-KTTH Ưu đãi thuế phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin

– Përmirësimi i kapaciteteve dhe cilësisë së trajnimit të kolegjeve dhe universiteteve ekzistuese të specializuara në gjuhët e huaja; zgjerimi i ngritjes së fakulteteve të formimit të gjuhëve të huaja në një sërë universitetesh dhe kolegjesh me kushte të garantuara, duke u fokusuar në ndërtimin dhe zhvillimin e një rrjeti institucionesh për trajnimin e mësuesve të gjuhëve të huaja në nivel universiteti dhe universiteti, studimi në veriperëndim, verilindje, malësi qendrore, dhe Delta e lumit Mekong;

– Rinovimi i rekrutimit dhe trajnimit të mësuesve të gjuhëve të huaja në drejtim të rritjes së autonomisë së shkollave në rekrutim dhe trajnim;

– Inkurajoni fuqimisht dhe krijoni një mekanizëm të favorshëm që shkollat ​​të shoqërohen dhe të bashkëpunojnë në mësimdhënie, trajnim dhe rekrutimin e vietnamezëve jashtë shtetit ose të huajve me kualifikime të mjaftueshme të gjuhëve të huaja si mësues të gjuhëve të huaja në shkollat ​​e vendit. Veçanërisht për shkollat ​​e mesme të specializuara, mësimdhënien e programeve intensive të gjuhëve të huaja, mësimdhënie dygjuhëshe. Tërheqja e ndihmës dhe trajnimi i organizatave të kualifikuara dhe mësuesve vullnetarë nga vendet anglishtfolëse, Franca, Rusia dhe Kina.

3. Hulumtoni, përshtatni, plotësoni dhe plotësoni mekanizmat, politikat dhe regjimet e nevojshme dhe të përshtatshme për të përmbushur kërkesat e mësimdhënies dhe të nxënit të gjuhëve të huaja në sistemin arsimor kombëtar.

Rishikimi, përshtatja dhe plotësimi i mekanizmave dhe politikave të përshtatshme për mësuesit dhe mësuesit e gjuhëve të huaja në të gjitha nivelet, duke lehtësuar zbatimin e programeve dhe aktiviteteve për përmirësimin e cilësisë së mësuesve, administratorëve arsimorë;

– Të formulojë dhe nxjerrë politika dhe kritere investimi për ndërtimin e objekteve për institucionet e trajnimit në gjuhë të huaja;

– Promovimi i socializimit, tërheqja e kontributit të të gjithë shoqërisë në mësimdhënien dhe mësimin e gjuhëve të huaja; nxitja e investimeve të huaja për të zhvilluar dhe zgjeruar llojet e institucioneve të trajnimit për gjuhë të huaja;

– Rregulloret e plota për mësimdhënien dhe mësimnxënien, testimin, vlerësimin, dhënien e diplomave dhe certifikatave të gjuhëve të huaja; nxitja e krijimit të institucioneve cilësore të trajnimit dhe rikualifikimit të gjuhëve të huaja.

4. Rritja e investimeve në mjedise dhe pajisje për mësimdhënien dhe mësimin e gjuhëve të huaja

– Hartoni një listë të pajisjeve minimale për mësimdhënien dhe mësimin e gjuhëve të huaja në të gjitha nivelet arsimore dhe nivelet e trajnimit; shpallja e standardeve për klasat e gjuhëve të huaja, dhomat audio-vizuale dhe dhomat multimediale;

– Investoni hap pas hapi në blerjen e pajisjeve të përshtatshme për mësimdhënien dhe mësimin e gjuhëve të huaja për institucionet arsimore sipas udhërrëfyesit të zbatimit të projektit, duke siguruar që 100% e shkollave pjesëmarrëse në projekt të kenë klasa të gjuhëve të huaja dhe të kenë sallë audiovizive;

– Hartimi dhe zbatimi i një plani trajnimi të rregullt dhe periodik për përdorimin e pajisjeve të mësimdhënies dhe mësimit të gjuhëve të huaja, duke siguruar prakticitetin dhe efektivitetin e tyre; të forcohet aplikimi i teknologjisë së informacionit në mësimdhënien dhe mësimin e gjuhëve të huaja në shkolla.

Sa në dosjen e dokumentit të Departamentit të Arsimit Thay për të parë më shumë detaje

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 1400/QĐ-TTG Về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020” . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *