Quyết định số 137/2009/QĐ-TTG Phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng

Rate this post

Quyết định số 137/2009/QĐ-TTG

Phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng

Quyết định số Quyết định số 137/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng.

Bạn đang xem: Quyết định số. Quyết định 137/2009/QĐ-TTG về việc phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng

thủ tướng
————

Con số: 1372009/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 2 tháng 12 năm 2009

PHÁN QUYẾT
Phê duyệt đề án đưa nội dung phòng, chống
tham nhũng trong chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng
—————————

thủ tướng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng;

Xét đề nghị của Tổng Thanh tra,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng với nội dung sau:

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1. Trong thời gian qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được một số kết quả nhất định, nhiều vụ án tham nhũng, kể cả lớn, phức tạp đã được phát hiện và xử lý nghiêm minh, do đó một tầm quan trọng lớn. góp phần xây dựng bộ máy nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức lớn về tham nhũng; Tình hình tham nhũng ở một số nước còn diễn biến phức tạp, thể hiện ở hành vi nhũng nhiễu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, số lượng tài sản nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát, số người vi phạm pháp luật còn nhiều. Luật phòng, chống tham nhũng, gây bức xúc trong nhân dân. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đánh giá, tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng. Tình trạng tha hóa đang diễn ra trong bộ máy của hệ thống chính trị và trong nhiều tổ chức kinh tế đang là nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của chế độ ta. Thực tế cho thấy, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách đồng bộ, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu diệt tham nhũng; đặc biệt ngày 29-11-2005, Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng, trong đó quy định các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng. Ngay sau khi luật này được ban hành, chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt đầy đủ nội dung của luật, đồng thời các cơ quan chức năng phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tập trung tuyên truyền, phổ biến và đấu tranh tham nhũng, lãng phí. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai kế hoạch quán triệt, phổ biến đầy đủ Luật Phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, đồng thời công bố nhiều chỉ thị. tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng. Với những nỗ lực trên, công tác phòng, chống tham nhũng bước đầu có chuyển biến tích cực.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 1045/QĐ-BGTVT Phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ ngành Giao thông vận tải đến năm 2015

Tuy đạt được những kết quả nêu trên, nhưng qua giám sát hiện nay cũng cho thấy, công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn những hạn chế, bất cập. Việc phát huy vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng ở một số quốc gia chưa được quan tâm đúng mức, sự hiểu biết của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân về hậu quả của tham nhũng và các chủ trương, chính sách của nó. đối với phòng, chống tham nhũng chưa sâu rộng; Trách nhiệm của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng chưa cao. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng được thực hiện ở một số bộ, ngành, địa phương nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; ở nhiều nước mới chỉ áp dụng trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị mà chưa áp dụng rộng rãi cho mọi tầng lớp nhân dân; không có ý thức tự giác, tự lập; Nội dung, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, thời lượng tuyên truyền hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu hiện nay.

2. Theo tinh thần Nghị quyết của Đảng và Luật Phòng, chống tham nhũng, phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, trước hết là của các cấp ủy đảng và người đứng đầu các cấp. và các ngành từ Trung ương đến cơ sở. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, phương châm thực hiện là tích cực phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, trong đó lấy phòng ngừa là chính. Vì vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân đối với phòng, chống tham nhũng trở thành một trong những giải pháp phòng ngừa hết sức quan trọng. Tuy nhiên, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng PCTN là vấn đề mới ở nước ta nên thời gian qua, công tác giáo dục PCTN trong các cơ sở đào tạo, giáo dục trong các cơ sở giáo dục chưa được quan tâm đúng mức. Nội dung phòng, chống tham nhũng không đưa vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng để dạy và học thường xuyên trong nhà trường. Ở các trường đại học luật và quản lý, vấn đề này tuy được đưa vào chương trình đào tạo nhưng nội dung còn đơn giản và thường chỉ được tích hợp trong một phần nhỏ các môn học. Bên cạnh đó, việc tổ chức dạy và học chưa được chú trọng, thiếu bài bản và hệ thống. Vì vậy, nhận thức của sinh viên, học viên và kể cả đội ngũ giảng viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng nói chung còn rất hạn chế.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội

3. Nghiên cứu công tác giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo của một số nước cho thấy, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, nhiều nước trong khu vực và trên thế giới đã đưa nội dung phòng, chống tham nhũng. trong giáo dục nhà trường, như: Thụy Điển, Trung Quốc, Singapore, v.v. Nhiều quốc gia đã đạt được những thành tựu đáng kể trong cuộc đấu tranh chống tệ nạn này, đặc biệt là trong việc ngăn chặn các hành vi tham nhũng. Điều đáng chú ý là mặc dù nội dung phòng, chống tham nhũng được đưa vào trường học nhưng đối tượng, phương pháp và cách thức giáo dục, đào tạo, rèn luyện ở các nước rất khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế – xã hội, văn hóa của nhà trường, pháp luật. truyền thống và trình độ nhận thức của các đối tượng được giáo dục, khuyến khích và rèn luyện ở mọi quốc gia. Ở Trung Quốc, phương pháp giáo dục học sinh ở nhiều trường phổ thông là chương trình có bài học về các vụ án tham nhũng, nhưng các ấn phẩm dành cho cấp tiểu học và trung học lại tập trung vào các mặt tích cực: tích cực, nói về văn hóa truyền thống, nhân cách và chuẩn mực đối với học sinh; trong quá trình học, giáo viên và học sinh thảo luận về tình trạng tham nhũng đang tồn tại trong xã hội, v.v.

Căn cứ vào tình hình đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta, Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X yêu cầu “đưa nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng… vào chương trình giáo dục”, xác định đây là nội dung quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật PCTN đã giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Hành chính, Học viện Quốc gia Chính trị – Hành chính (nay là Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) và các cơ quan hữu quan đã triển khai việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng.

Từ những vấn đề trên có thể thấy, việc xây dựng và triển khai Đề án “đểƯu tiên đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng“Việc xây dựng đạo đức xã hội, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh đối với PCTN, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới là hết sức cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI DỰ ÁN

1. Mục đích chung

– Thực hiện dự án “Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng” nâng cao nhận thức, trách nhiệm và xây dựng thái độ, ý thức tự giác chấp hành kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò của xã hội và cơ quan nhà nước, từ đó tạo thành phong trào toàn diện đấu tranh chống tham nhũng, từng bước hình thành văn hóa phòng, chống tham nhũng;

Tham Khảo Thêm:  Nghị quyết 49/2017/QH14 Tăng lương cơ sở từ 01/7/2018

– Phấn đấu đến cuối năm 2011 hoàn thành việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, thăng tiến trong các trường đại học, cao đẳng, trung học cơ sở và trung học phổ thông; trường quản lý, lãnh đạo nghiệp vụ của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội; trường lực lượng vũ trang.

2. Yêu cầu

– Xây dựng nội dung cơ bản của chương trình, tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng cho các trường đại học, cao đẳng, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường quản lý hành chính và nghiệp vụ của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội; trường thuộc lực lượng vũ trang;

– Việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo cần cấp bách nhưng bảo đảm chất lượng, phù hợp với từng đối tượng; quá trình thực hiện nên làm gì và rút kinh nghiệm qua việc thực hiện thí điểm giáo dục, đào tạo, tập huấn về nội dung phòng, chống tham nhũng;

Chương trình, nội dung giáo dục phải liên quan đến tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, bảo đảm giáo dục, đào tạo, phát huy những vấn đề lý luận phù hợp, chú trọng thực hành các kiến ​​thức, kỹ năng đã học trong nhà trường;

– Giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng phải đi đôi với việc nâng cao đạo đức xã hội; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng.

3. Phạm vi

Cơ chế “đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng” áp dụng đối với nhà trường, cơ sở giáo dục và đào tạo như sau:

– các trường trung học;

– Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề, trường cao đẳng nghề (kèm theo trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp);

– Các trường quản lý hành chính và nghiệp vụ của Đảng, cơ quan nhà nước; trường thuộc lực lượng vũ trang, thuộc tổ chức chính trị – xã hội.

Riêng đối với cán bộ, công chức, nội dung phòng, chống tham nhũng chỉ được đưa vào các lớp học thuộc chương trình đào tạo, bồi dưỡng về chính sách và quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và tương đương.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 137/2009/QĐ-TTG Phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *