Quyết định số 106/2009/QĐ-TTG Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

Rate this post

Quyết định số 106/2009/QĐ-TTG

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính

Quyết định số Quyết định 106/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính.

Bạn đang xem: Quyết định số. Quyết định 106/2009/QĐ-TTG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính

thủ tướng
————
Con số: 1062009/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2009

PHÁN QUYẾT
Xác định chức năng, nhiệm vụ, năng lực và cơ cấu tổ chức
của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính
—————————

thủ tướng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia số 17/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Tổng cục Dự trữ nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về dự trữ nhà nước; trực tiếp quản lý hàng dự trữ do Chính phủ giao.

2. Tổng cục Dự trữ Nhà nước có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy, có tài khoản đặc biệt tại Kho bạc Nhà nước và trụ sở Trung ương tại thành phố Hà Nội; Kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 2811/BNN-TCCB Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tổng cục Dự trữ Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định:

a) Dự thảo luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ; dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về dự trữ nhà nước;

b) Chiến lược, quy hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch hành động, quy hoạch hệ thống kho, đề án, dự án quan trọng đối với dự trữ nhà nước;

c) Danh mục, mức dự trữ đối với từng loại hàng hóa, tổng mức dự trữ nhà nước và tổng mức tăng dự trữ nhà nước trong từng thời kỳ, từng năm;

d) Kế hoạch, dự toán ngân sách dự trữ nhà nước và phương án phân bổ vốn bổ sung dự trữ nhà nước hàng năm cho các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ nhà nước;

đ) Phương án đặt hàng dự trữ nhà nước với các bộ, ngành được Chính phủ giao trực tiếp quản lý dự trữ;

e) Sử dụng quỹ dự trữ của nhà nước để tham gia bình ổn thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô.

2. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định:

a) Dự thảo thông tư và các văn bản dự trữ nhà nước;

b) Chế độ quản lý tài chính, ngân sách dự trữ nhà nước, cơ chế mua, bán, nhập, xuất hàng dự trữ nhà nước; chế độ thống kê, báo cáo dự trữ nhà nước;

c) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế – kỹ thuật trong lĩnh vực dự trữ nhà nước;

d) Tăng vốn dự trữ nhà nước; quy định chi phí nhập, xuất, mua, bán, bảo quản, hỗ trợ, bảo hiểm hàng dự trữ nhà nước cho các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý hàng dự trữ nhà nước.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 47/2013/TT-BTC Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi

3. Công bố các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản quy phạm nội bộ, văn bản cá biệt trong công tác điều hành của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực dự trữ nhà nước sau khi được cấp có thẩm quyền công bố hoặc phê duyệt.

5. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về dự trữ nhà nước.

6. Tổ chức đặt hàng dự trữ nhà nước tại các cơ quan, đơn vị dự trữ và ký kết hợp đồng cất trữ theo kế hoạch được duyệt.

7. Tổ chức điều hành, sử dụng quỹ dự trữ nhà nước theo chương trình, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện quản lý dự trữ nhà nước về tiền mặt theo quy định của pháp luật.

8. Trực tiếp quản lý hàng dự trữ nhà nước theo danh mục do Chính phủ quy định:

a) Nhập, xuất, mua, bán, cất giữ và bảo vệ an toàn hàng dự trữ được xác định theo quy định của pháp luật;

b) Việc xuất hàng dự trữ nhà nước để viện trợ, cứu hộ, cứu nạn, viện trợ quốc tế hoặc các mục đích khác khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

9. Tổ chức đầu tư xây dựng hệ thống kho tàng, trang thiết bị kỹ thuật theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

10. Thanh tra, xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến ​​nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật về dự trữ nhà nước; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài sản, kinh phí theo quy định của pháp luật.

Tham Khảo Thêm:  Hướng Dẫn Hack Sức Mạnh, Tiềm Năng Ngọc Rồng Online Mới Nhất

11. Tổ chức nghiên cứu khoa học, thực hiện khoa học và công nghệ trong công tác dự trữ nhà nước.

12. Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý; tổ chức thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về quản lý, sử dụng hàng dự trữ nhà nước.

13. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dự trữ nhà nước theo phân cấp, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính và quy định của pháp luật.

14. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách khen thưởng, thi đua khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo chỉ đạo của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Nhà nước theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tài chính và các quy định của pháp luật.

15. Thực hiện cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.

16. Quản lý tài chính và một số tài sản theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao và theo quy định của pháp luật.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 106/2009/QĐ-TTG Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *