Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị

Rate this post

Quyết định 08/2011/QĐ-UBND

Quyết định công bố quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị

Quyết định số Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của UBND TP.Hà Nội: Ban hành quy định chế độ chi, công tác phí tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của TP.Hà Nội.

Bạn đang xem: Quyết định số. 08/2011/QĐ-UBND Quyết định công bố quy định chế độ công tác phí, chi hội nghị

BAN PHỔ BIẾN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

________________

Con số: 08/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2011

PHÁN QUYẾT
Về việc thông báo quy định về chế độ công tác phí, phương thức thanh toán chi tổ chức hội họp,
hội nghị cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
của thành phố hà nội
_________

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND ngày 12/10/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIII, kỳ họp thứ 22 về việc quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét báo cáo số 219 TTr/STC-HCSN ngày 19/01/2011 của Sở Tài chính và báo cáo thẩm định số. 71/STP-VBPQ ngày 18/01/2011 của Sở Tư pháp TP Hà Nội,

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 839/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Xuân Thu giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

1. Các khoản chi khác không quy định tại quyết định này được thực hiện theo chế độ, định mức hiện hành của nhà nước và thành phố.

2. Chi về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hà Nội được bố trí trong ngân sách hàng năm của chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị. được hoàn trả ngân sách cùng cấp theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Thủ trưởng Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Như Điều 3;
– TT Thành ủy;
– TTHĐND TP;
– Tài chính;
– Văn phòng Chính phủ;
– Cục Thanh tra – Bộ Tư pháp;
– Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội;
– Chủ tịch các KPP thuộc UBND TP;
– Ban Trị sự TƯ, các KTS, Văn hóa – Xã hội của HĐND TP;
– Sở Tư pháp;
– Phòng PVP, CV;
– Các báo HNM, KT&DT, TT Công báo; Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội
– Lưu: VT, KTh.

TM. BAN PHỔ BIẾN
KT. cái đầu
NV/CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Mạnh Hiển

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 35/2014/TT-BCA Hướng dẫn Luật Cư trú mới

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *