Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND Ban hành Điều lệ về tổ chức, hoạt động và quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất TP Hà Nội

Rate this post

Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND

Công bố Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất Hà Nội

Quyết định số Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất TP Hà Nội.

Bạn đang xem: Quyết định số. 07/2011/QĐ-UBND về việc công bố Điều lệ tổ chức, hoạt động và quy chế quản lý, sử dụng của Quỹ phát triển đất Hà Nội

BAN PHỔ BIẾN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

——————

Con số: 07/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2011

PHÁN QUYẾT
Về việc công bố Điều lệ tổ chức, hoạt động và quy chế
quản lý và sử dụng Quỹ phát triển đất thành phố Hà Nội
____________

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, định giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Quy chế mẫu quản lý và sử dụng Quỹ phát triển đất;

Căn cứ Thông tư số 151/2010/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định số 69/2010 2009 /NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình liên ngành số Quyết định số 1630/TTr-SNV-STC ngày 05 tháng 11 năm 2010 về việc xây dựng, ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động và quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất Hà Nội,

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 55/2013/TT-BTC Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ tổ chức, hoạt động và quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất Hà Nội gồm 10 chương, 43 điều.

Điều 2. Cử Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất Thành phố chỉ đạo các hoạt động của Quỹ theo Điều lệ tổ chức, hoạt động, Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Phát triển đất Hà Nội và các quy định hiện hành của Trung tâm Phát triển đất Hà Nội. Quỹ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, các Giám đốc Sở: Nội vụ; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Lao động – Người tàn tật và Xã hội; Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố; Hội đồng quản lý quỹ, Giám đốc Quỹ phát triển đất Hà Nội; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Thủ trưởng Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Nội vụ;
– Tài chính;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
– Thường trực Thành ủy, HĐND TP;
– Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố;
– Đoàn ĐBQH thành phố;
– Các Ban của HĐND thành phố;
– CVP, PVP; RCC;
– Lưu: VT, NC, SNV

TM. BAN PHỔ BIẾN
cái đầu

(Đã ký)
Nguyễn Thế Thảo

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Tin học 6 sách Cánh diều (Cả năm)

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND Ban hành Điều lệ về tổ chức, hoạt động và quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất TP Hà Nội . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station. Cách tạo trạm thời…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm 3 sách Chân trời sáng tạo

CÂU 3: Đây là tên các đề tài đã làm trong tháng theo Hoạt động SGK Trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo: – Tháng 3:…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Vật lí 10 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập trắc nghiệm vật lý 10 sách Những chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn). Đáp án trắc…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 11 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài kiểm tra đào tạo âm nhạc 11 cuốn Chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn). Đáp án trắc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *