Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Rate this post

Quyết định 06/2011/QĐ-UBND

Thông báo quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố.

Bạn đang xem: Quyết định số. 06/2011/QĐ-UBND V/v công bố quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BAN PHỔ BIẾN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

__________

Con số: 06/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2011

PHÁN QUYẾT

công bố quy chế tổ chức và hoạt động

của Ban Giám đốc Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.

__________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố do Trung ương trực tiếp chỉ đạo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số Thông tư số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Nhân dân. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ lãnh đạo nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số Công văn số 1686/SNN-TCCB ngày 12/11/2010 về việc công bố Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ý kiến ​​đề nghị của Giám đốc Sở. của Sở Nội vụ tại Tờ trình số. 11/TTr-SNV ngày 06 tháng 01 năm 2011,

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 21/2013/NĐ-CP Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố được công bố kèm theo quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số Quyết định số 90/2006/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố huyện chịu trách nhiệm kiểm tra và thi hành Quyết định này.

Người nhận:

– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Nội vụ;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Đoàn ĐBQH TP;
– Thường trực Thành ủy;
– Thường trực HĐND. Thành phố;
– TTUB: CT, PCT;
– Vụ Nội vụ (2b);
– VPUB: CPVP; phòng CV; TTCB;
– Lưu: VT; (CNN-M) H.

TM. BAN PHỔ BIẾN

KT. cái đầu

NV/CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Trung Tín

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 1908/QĐ-TLĐ Quy định quản lý tài chính tài sản công đoàn thu phân phối nguồn

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *