Quyết định số 06/2008/QĐ-BYT Về việc ban hành quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn lấy, ghép bộ phận cơ thể không tái sinh ở người sống

Rate this post

Quyết định số 06/2008/QĐ-BYT

Về việc công bố quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn lấy, ghép bộ phận cơ thể người không tái sinh từ người sống.

Quyết định số Quyết định số 06/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế: Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn lấy, ghép bộ phận cơ thể không tái tạo từ người sống.

Bạn đang xem: Quyết định số. Quyết định số 06/2008/QĐ-BYT về việc công bố quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn lấy, ghép tạng không tái tạo từ người sống

BỘ Y TẾ

——————

Con số: 06/2008/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2008

PHÁN QUYẾT
Về việc công bố quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn lấy, ghép bộ phận cơ thể không tái sinh từ người sống.
———————

BỘ TRƯỞNG Y TẾ

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn về lấy, ghép bộ phận cơ thể người không tái sinh từ người sống.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ và các Vụ trưởng, Giám đốc các Khoa thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện trực thuộc Bộ. Bộ Y tế, Giám đốc các Sở Y tế Ngành Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan Nhà nước
PHỤ NỮHãy chấp nhận:
– Như Điều 3;
– VPCP (Văn phòng Công báo, website CP);
– Bộ Tư pháp (Vụ Kỹ thuật Xây dựng và Pháp chế);
– Các Bộ trưởng, Thứ trưởng;
– Website Bộ Y tế;
– Lưu: VT, BKK, PC.

Bộ trưởng bộ tài chính
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Nguyễn Thị Xuyến

QUY ĐỊNH
Tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn lấy, ghép tạng không tái tạo từ người sống
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BYT ngày 14/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
———————

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Các cơ sở y tế có đủ điều kiện lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người nêu trên chỉ được thực hiện kỹ thuật lấy, ghép bộ phận cơ thể không tái tạo từ người sống sau khi được tư vấn sức khỏe. , tâm lý xã hội cho người cho và người nhận; được sự đồng ý bằng văn bản của Hội đồng tư vấn về việc lấy, ghép bộ phận cơ thể không tái tạo từ người sống (sau đây gọi là Hội đồng tư vấn) và do người đứng đầu cơ sở y tế đó quyết định.

II. QUY ĐỊNH

1. Tổ chức Hội đồng tư vấn

a) Hội đồng tư vấn do người đứng đầu cơ sở y tế quyết định thành lập.

b) Thành phần Hội đồng tư vấn ít nhất là năm người, bao gồm:

– Chủ tịch Hội đồng tư vấn là người trong bộ máy quản lý của cơ sở y tế.

– Một Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn là Trưởng nhóm phẫu thuật lấy, ghép bộ phận cơ thể người.

Tham Khảo Thêm:  Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Mô đun 4 Tiểu học

– Thành viên Hội đồng tư vấn bao gồm các chuyên gia liên quan đến lĩnh vực ghép tạng, chuyên gia pháp lý và chuyên gia tâm lý.

– Thư ký Hội đồng tư vấn là thành viên kiêm nhiệm của Hội đồng.

c) Hội đồng tư vấn hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và có thời hạn hoạt động do người đứng đầu cơ sở y tế quyết định.

2. Nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn

a) Hội đồng tư vấn có nhiệm vụ tổ chức tư vấn cho người cho, nhận bộ phận cơ thể không tái sinh (gọi tắt là bộ phận cơ thể) về sức khỏe, tâm lý xã hội, giúp người hiến, nhận bộ phận cơ thể đi đến quyết định cuối cùng về việc tự nguyện hiến bộ phận cơ thể.

b) Trao đổi phân tích cho người cho và người nhận về những tác động, ảnh hưởng tâm lý xã hội, sức khỏe trước mắt và lâu dài, những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình lấy, ghép tạng, cơ thể và tuổi thọ của họ sau này.

c) Đánh giá thông qua trắc nghiệm tâm lý người tình nguyện hiến tạng và theo dõi diễn biến tâm lý của họ.

3. Trách nhiệm của Hội đồng tư vấn

a) Tư vấn khoa học, đầy đủ, chính xác cho người cho, người nhận bộ phận cơ thể về tình trạng sức khỏe, tâm lý xã hội. Tư vấn đảm bảo bí mật theo quy định của pháp luật.

b) Đưa ra kết luận khoa học làm cơ sở để người đứng đầu cơ sở y tế kiểm tra, quyết định việc lấy, ghép bộ phận cơ thể người.

c) Chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ sở y tế và trước pháp luật về hoạt động tham mưu của mình.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

4. Quyền hạn của Hội đồng tư vấn

a) Yêu cầu người hiến, người nhận tạng, cá nhân và các đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu để tư vấn theo quy định của pháp luật.

b) Hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được xác định theo quy định này.

5. Nguyên tắc và phương thức làm việc của Hội đồng tư vấn

a) Nguyên tắc: Hội đồng tư vấn làm việc theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. Tại cuộc họp của Hội đồng phải có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng đồng ý và ghi đầy đủ vào biên bản thì kết luận của Hội đồng mới có giá trị.

b) Cách thức: Các thành viên Hội đồng tư vấn trao đổi trực tiếp các phân tích đối với người hiến và người nhận tạng tại các cơ sở y tế. Nội dung hội chẩn được ghi đầy đủ, sau đó Hội đồng gửi biên bản hội chẩn kèm theo kết quả các phiếu hội chẩn cho thủ trưởng cơ sở y tế xem xét, quyết định.

6. Kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn

Thủ trưởng cơ sở y tế điều chỉnh kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn trong kế hoạch ngân sách hàng năm của đơn vị.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 06/2008/QĐ-BYT Về việc ban hành quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn lấy, ghép bộ phận cơ thể không tái sinh ở người sống . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *