Quyết định 70/2012/QĐ-UBND Điều chỉnh phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Rate this post

Quyết định 70/2012/QĐ-UBND

Quy định mức thu, phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 70/2012/QĐ-UBND về việc quy định mức phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Bạn đang xem: Quyết định 70/2012/QĐ-UBND Quy định mức phí và lệ phí tỉnh Hà Tĩnh

BAN PHỔ BIẾN
TỈNH HÀ TĨNH

————
Con số: 70/2012/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 12 năm 2012

PHÁN QUYẾT
VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH, BỎ LẠI MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật công bố văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính về phí và hướng dẫn các loại phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành pháp luật về phí và lệ phí;

nền tảng Thông tư liên tịch số Thông tư số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nội dung, mức chi, quản lý tài chính thực hiện việc xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm , công tác tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham gia các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực; Thông tư số Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thành viên doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp;

tôn trọng Nghị quyết Không 44/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của Hội đồng nhân dân khóa XVCáccuộc họp thứ hai 5 về việc bổ sung, điều chỉnh bãi bỏ một số loại phí, lệ phí tại tỉnh Hà Tĩnh,

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1: Pquy định điều chỉnh mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) chiết khấu còn lại cho đơn vị thu đối với một số khoản phí và lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh như sau:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 400/2013/QĐ-BHXH Phương pháp trích chi phí quản lý bộ máy, chi đầu tư xây dựng cơ bản

1. Phí thẩm định hồ sơ cấp phép sử dụng VLNCN.

TT

NỘI DUNG

Mức thu

(giấy phép đồng/1)

Tỷ lệ (%) trích lập đơn vị doanh thu

Đầu tiên

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy phép sử dụng VLNCN

2.100.000 thu nhập

70

2

Phí thẩm định hồ sơ cấp lại giấy phép sử dụng VLNCN

1.100.000 thu nhập

70

2. Xét tuyển thẳng đối với thí sinh tự do và tuyển sinh vào lớp 10 năm học không chuyên, lớp 10 trường THPT chuyên tỉnh.

TT

NỘI DUNG

Mức thu

(đồng/thí sinh)

Tỷ lệ (%) trích lập đơn vị doanh thu

Đầu tiên

Thí sinh miễn phí lệ phí xét tuyển đầu vào

120.000 thu nhập

100

2

Lệ phí tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên

110.000 thu nhập

100

3

Lệ phí tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh

150.000 thu nhập

100

3. Phí thẩm định đề án, báo cáo nghiên cứu, khai thác, sử dụng nước dưới đất:

TT

NỘI DUNG

Mức thu

(dự án đ/1, báo cáo)

Tỷ lệ (%) trích lập đơn vị doanh thu

Đầu tiên

Đối với đồ án, báo cáo nghiên cứu có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày và đêm

160.000 thu nhập

50

2

Đối với đồ án, báo cáo nghiên cứu có lưu lượng nước từ 200 m3 trong vòng chưa đầy 500 m3/ngày và đêm

440.000 thu nhập

50

3

Đối với các dự án nghiên cứu báo cáo có lưu lượng nước từ 500m3 trong vòng chưa đầy 1000 m3/ngày và đêm

1 triệu

50

4

Đối với nghiên cứu báo cáo công trình có lưu lượng nước từ 1000 m3 trong vòng chưa đầy 3000 m3/ngày và đêm

Thu nhập 2.000.000

50

5

Trường hợp gia hạn, giám định bổ sung

= 50% phí trên

50

4. Phí thẩm định đề án, báo cáo sử dụng, khai thác nước mặt:

TT

NỘI DUNG

Mức thu

(dự án đ/1, báo cáo)

Tỷ lệ (%) trích lập đơn vị doanh thu

Đầu tiên

Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng nhỏ hơn 0,1 m3/giây, cho sản xuất năng lượng dưới 50 kw, cho các mục đích khác dưới 500 m.3/ngày và đêm.

240.000 thu nhập

50

2

Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, lưu lượng lấy từ 0,1 m.3 trong vòng chưa đầy 0,5 m3/giây, công suất sản xuất từ ​​50 kw đến dưới 200 kw, mục đích khác có lưu lượng từ 500 m3 trong vòng chưa đầy 3000 m3/ ngày và đêm

720.000 thu nhập

50

3

Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, lưu lượng lấy từ 0,5 m.3 trong vòng chưa đầy 1 m3/giây, công suất từ ​​200 kw đến dưới 1.000 kw, mục đích khác, lưu lượng từ 3.000 m3 trong vòng chưa đầy 20.000 m3/ ngày và đêm

1700,000 lợi nhuận

50

4

Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, lưu lượng lấy từ 1 m.3/ giây lên đến 2 m3/giây, công suất từ ​​1000 kw đến dưới 2.000 kw, mục đích khác, lưu lượng từ 20.000 m3 trong vòng chưa đầy 50.000 m3/ ngày và đêm

3.360.000 thu nhập

50

5

Trường hợp gia hạn, giám định bổ sung

= 50% phí trên

50

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Công nghệ 7 sách Chân trời sáng tạo

5. lệ phíThẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi:

TT

NỘI DUNG

Mức thu

(dự án đ/1, báo cáo)

Tỷ lệ (%) trích lập đơn vị doanh thu

Đầu tiên

cơ chế, được báo cáo với lưu lượng nước dưới 100 m3/ngày và đêm.

240.000 thu nhập

50

2

cơ chế, báo cáo với lưu lượng nước từ 100 m3 trong vòng chưa đầy 500 m3/ngày và đêm

720.000 thu nhập

50

3

cơ chế, báo cáo với lưu lượng nước từ 500 m3 trong vòng chưa đầy 2000 m3/ngày và đêm

1.760.000 thu nhập

50

4

cơ chế, báo cáo với lưu lượng nước từ 2000 m3 trong vòng chưa đầy 5000 m3/ngày và đêm

3.600.000 thu nhập

50

5

Trường hợp gia hạn, giám định bổ sung

= 50% phí trên

50

6. Phí thẩm định báo cáo kết quả nghiên cứu, đánh giá trữ lượng nước dưới đất:

TT

NỘI DUNG

Mức thu

(dự án đ/1, báo cáo)

Tỷ lệ (%) trích lập đơn vị doanh thu

Đầu tiên

Đối với báo cáo kết quả tìm kiếm từ 200 m3 trong vòng chưa đầy 500 m3/ngày và đêm

thu nhập 550.000

50

2

Đối với báo cáo kết quả nghiên cứu với lưu lượng nước từ 500 m3 trong vòng chưa đầy 1000 m3/ngày và đêm

1.400.000 thu nhập

50

3

Đối với báo cáo kết quả nghiên cứu với lưu lượng nước từ 1000 m3 trong vòng chưa đầy 3000 m3/ngày và đêm

2.400.000 thu nhập

50

4

Trường hợp gia hạn, giám định bổ sung

= 50% phí trên

50

7.Ptiền thuê mặt bằng kinh doanh và mức chiết khấu phải tổ chức thu đối với đơn vị thu phí trông giữ xe máy tại các chợ thuộc Ban quản lý chợ thành phố Hà Tĩnh.

TT

NỘI DUNG

Mức thu

Tỉ lệ (%)

rời khỏi đơn vị

Đầu tiên

Các cửa hàng, ki ốt kinh doanh hộ gia đình ở Chợ

30 000 đ/m2/tháng

80

2

Gia đình buôn bán không cố định ngoài đình chợ

5000đ/lần

80

3

Phí trông giữ xe máy

2000đ/lần

80

8. Lệ phí cấp phép thăm dò, sử dụng, khai thác nước dưới đất:

TT

NỘI DUNG

Mức thu

(giấy phép đồng/1)

Tỷ lệ (%) trích lập đơn vị doanh thu

Đầu tiên

Lệ phí cấp phép thăm dò, sử dụng, khai thác nước dưới đất

80.000 thu nhập

30

2

Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép

= 50% phí trên

30

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 1331/QĐ-TTg Tăng cường chăm sóc phát triển trẻ em toàn diện

9. Mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính. 2012. của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 và thay thế:

1. Quy định về lệ phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng VLNCN tại điểm 5 Điều 1 Quyết định số. Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số loại phí và lệ phí. , bãi bỏ quy định về phụ thu đối với mặt hàng titan trên địa bàn tỉnh.

2. Điểm 5, 6, 7, 8, 11 và 15 Điều 1 Quyết định số. Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 25/7/2007 của UBND tỉnh về việc quy định và hoàn thiện mức thu và tỷ lệ chiết khấu hàng trăm. để lại cho đơn vị thu một số loại phí, lệ phí; quy định phí bảo vệ môi trường đối với việc sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

3. Quy định về mức thu phí tại điểm kinh doanh nhà phố, chợ nội địa trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh tại Mục I, Khoản 5, Điều 1, Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 04/8/2008 của UBND tỉnh; tỷ lệ phần trăm (%) số thuế để lại cho Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh tại Điều 2, Quyết định số 51/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 của UBND tỉnh.

4. Bỏ lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp tại điểm 12, điều 1, quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 25/7/2007 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành cấp tỉnh; Thủ trưởng UBND các huyện, thành phố, thị xã và lãnh đạo các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Làm sao Đ.Điều 2;
– Tài chính;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
TTR Tỉnh uỷ, TTR HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
– Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– HĐND tỉnh;

– Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Trung tâm Tin học Công báo – Phó. UBND tỉnh;
– Nhóm chuyên gia;
– Lưu VT, TH.

TM. BAN PHỔ BIẾN
cái đầu

(Đã ký)

Võ thuật

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 70/2012/QĐ-UBND Điều chỉnh phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *