Quyết định 69/QĐ-BNV Kế hoạch xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật Cán bộ, công chức 2019

Rate this post

Quyết định 69/QĐ-BNV

Phương án soạn thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ, công chức năm 2019

Mới đây, ngày 21/01/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 69/QĐ-BNV về Kế hoạch soạn thảo Nghị định hướng dẫn Luật Cán bộ, công chức 2019. Văn bản này sẽ có hiệu lực kể từ ngày công bố. Sau đây là nội dung quyết định, mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Quyết định 69/QĐ-BNV Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Cán bộ, công chức 2019

BỘ NỘI VỤ
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 69/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH 69/QĐ-BNV

Ban hành KẾ HOẠCH Xây dựng các Nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

BỘ NỘI THẤT BỘ QUỐC TẾ

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ công bố danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành luật, bộ luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua. phiên họp;

Căn cứ Quyết định số. Quyết định số 01/QĐ-BNV ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức và Viên chức,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Cùng với Quyết định này, công bố kế hoạch soạn thảo các nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký công bố.

Vụ trưởng Vụ Công chức – Cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Như Điều 2;
– Phó Tổng Thường trực Trương Hòa Bình (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ;
– Tư pháp;
– Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân;
– Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa;
– Lưu: VT, Cục CSHS.

Bộ
Hãy đến với Tân

KẾ HOẠCH

Xây dựng các Nghị định quy định chi tiết LUẬT sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.
(Kèm theo Quyết định số 69/QĐ-BNV ngày 21.01.2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quy định chi tiết các nội dung quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung bảo đảm tiến độ, chất lượng, có hiệu lực cùng với hiệu lực thi hành của luật (ngày 01 tháng 7 năm 2020).

2. Bảo đảm đồng bộ với các quy định của Đảng về tuyển dụng, chỉ đạo, sử dụng, đánh giá, kỷ luật… đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng

3. Kế thừa các quy định có liên quan, bổ sung những nội dung mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của hệ thống văn bản điều chỉnh trong lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức.

4. Lồng ghép các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

5. Thu gọn trọng tâm các văn bản quy định trong lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm thuận tiện trong quá trình thực hiện; giảm thiểu thủ tục hành chính, văn bằng, chứng chỉ; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai, nhất là chính sách ưu đãi đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

II. NỘI DUNG XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Thay thế Nghị định số Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 quy định những người là công chức; Các quy định liên quan tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 về sửa đổi, hoàn thiện hàng loạt quy định tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, viên chức và thực hiện nhiệm vụ chế độ hợp đồng đối với một số loại công việc. trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; pháp điển hóa các quy định tại các thông tư hướng dẫn thi hành các nghị định trên (07 thông tư); quy định chi tiết Điều 5, 6, 9, 10, 18 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung; rà soát, điều chỉnh đảm bảo giảm quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng và thăng tiến công chức; cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tuyển dụng, đề bạt; sửa đổi, bổ sung quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cách chức đối với công chức lãnh đạo, quản lý bảo đảm phù hợp với quy định mới của Đảng về công tác cán bộ; quy định chi tiết chính sách ưu đãi đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Thay thế Nghị định số Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; các quy định có liên quan tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 và pháp điển hóa các quy định tại các thông tư hướng dẫn thi hành các nghị định trên (05 thông tư); quy định chi tiết điểm 2, điều 2; sửa đổi, quy định đảm bảo giảm quy định đối với chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong thi tuyển, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tuyển dụng, đề bạt; quy định chi tiết chính sách ưu đãi đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 20/2012/TT-BCT quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Công Thương

3. Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Thay thế Nghị định số Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định số Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức; quy định chi tiết khoản 11 Điều 1; Điều 5, Điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung; sửa đổi, kết hợp quy trình đánh giá đảng, đoàn thể, chính quyền để tránh trùng lắp, giảm thủ tục hành chính; quy định chi tiết tiêu chí phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

4. Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức:

Thay thế Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với công chức và Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức. trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức; quy định chi tiết điểm 15 điều 1; Điều 11 Điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung; sửa đổi quy chế xử lý kỷ luật cán bộ.

5. Nghị định xác định theo hướng người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần vốn nhà nước trong doanh nghiệp.

Thay thế Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quản lý cán bộ, công chức trong doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn cổ phần; Nghị định 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ chức vụ quản lý doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn cổ phần Mục 18 Điều 1 Luật sửa đổi và bổ sung.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Dữ liệu và tài liệu như mô tả

TT NỘI BỘ NỘI DUNG đang làm việc thời gian thời gian ĐIỀU HÀNH Cơ quan chủ quản đơn vị phối hợp kết cục
Đầu tiên Xây dựng kế hoạch triển khai trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ Tháng Giêng 2020 Bộ phận CCVC kế hoạch đã được phê duyệt
2 Trình bộ trưởng quyết định thành lập BST và TBTĐầu tiên Tháng Giêng 2020 Bộ phận CCVC Phim tài liệu; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
3 Soạn thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định tháng 2 năm 2020 Phòng CVCC Dự án-Nghị định
4 Lấy ý kiến ​​của các đồng chí trong Đảng ủy Bộ; ý kiến ​​của một số cơ quan, đơn vị có liên quan về nội dung2 tháng 2 năm 2020 Phòng CVCC phim tài liệu
5 Tổng hợp ý kiến ​​tham gia đóng góp ý kiến tháng 2 năm 2020 Phòng CVCC Tổng hợp ý kiến
6 Hoàn thiện dự thảo tờ trình, dự thảo nghị định gửi Bộ Tư pháp để thẩm định. 3 Tháng Tư, 2020 Bộ phận CCVC
7 Tổ chức hội thảo tại 2 miền tháng 3, tháng 4 năm 2020 đồng phục công sở Bộ phận CCVC Lập kế hoạch hội thảo của bạn
số 8 Hoàn thiện dự thảo đề án, dự thảo nghị định và các văn bản có liên quan sau khi tiếp thu ý kiến ​​thẩm định của Bộ Tư pháp, trình Chính phủ. 15 Tháng Ba, 20203 15 Tháng Tư, 20204 Bộ phận CCVC Dữ liệu và tài liệu như mô tả
Tham Khảo Thêm:  Quyết định 384/QĐ-BTC Lộ trình xã hội hóa thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

1. Nghị định quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định xác định theo hướng người giữ chức vụ, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được giữ nguyên, giữ nguyên thành phần Ban soạn thảo. nhóm chỉnh sửa đã được tạo.

2. Đối với nghị định quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đã tiếp thu, tiếp thu, giải trình ý kiến ​​của các bộ, ngành, địa phương. Bộ Tư pháp đã có văn bản thẩm định. Vì vậy, ở giai đoạn này, chúng tôi chỉ xin ý kiến ​​của Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Tư pháp trước khi trình Chính phủ.

3. Đối với Nghị định về tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức và Nghị định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

4. Đối với 03 Nghị định còn lại.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Công chức – Cán bộ – Công chức chịu trách nhiệm chính, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này;

– Làm thường trực, giúp Ban soạn thảo, Tổ biên tập đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch.

2. Văn phòng Bộ Nội vụ

– Hỗ trợ kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành;

– Chủ trì, phối hợp với Vụ Công chức – Viên chức tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề theo Chương trình;

– Tổ chức các điều kiện cần thiết để đảm bảo thực hiện có hiệu quả nội dung của kế hoạch; hoàn trả kinh phí xây dựng Nghị định.

3. Nguồn kinh phí

Kinh phí xây dựng Nghị định và kinh phí tổ chức hội thảo của Bộ Nội vụ được cấp từ nguồn kinh phí xây dựng Nghị định của Bộ Nội vụ. Huy động các nguồn lực bên ngoài để cung cấp tài chính cho việc thực hiện Kế hoạch này. Nội dung và tỷ lệ các khoản chi thực hiện theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vấn đề cần chỉnh sửa, hoàn thiện, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp, bảo đảm tiến độ và chất lượng của các văn bản trình Chính phủ./.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 69/QĐ-BNV Kế hoạch xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật Cán bộ, công chức 2019 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *