Quyết định 6556/QĐ-BYT Mẫu bảng kê chi phí khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh

Rate this post

Quyết định 6556/QĐ-BYT

Mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngày 30/10/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định 6556/QĐ-BYT 2018 về mẫu Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Bạn đang xem: Quyết định 6556/QĐ-BYT Mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Theo đó, trong một đợt khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm: Lập bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh lưu cùng hồ sơ khám bệnh, chữa bệnh của người đó và bảng kê 01 để cung cấp cho bệnh nhân. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo và tải về tài liệu tại đây.

BỘ Y TẾ
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 6556/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 30 THÁNG mười năm 201số 8

NGHỊ ĐỊNH 6556/QĐ-BYT

Ban hành MẪU DANH SÁCH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH DÙNG TRONG MÔI TRƯỜNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

BỘ TRƯỞNG Y TẾ

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Mẫu Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (gọi tắt là Bảng kê chi phí) và Phụ lục hướng dẫn cách đăng ký Bảng kê chi phí. phí xử lý, bao gồm:

Tham Khảo Thêm:  Công văn 3936/BGDĐT-TTr Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2017-2018

1. Mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh;

2. Phụ lục hướng dẫn cách đăng ký bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 2. Quy định áp dụng

1. Mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh được áp dụng chung cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; áp dụng đối với khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện; khám bệnh, chữa bệnh ban ngày và khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú.

2. Khi khám bệnh, chữa bệnh cho từng người bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm lập 01 (một) Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh để lưu cùng dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh đó và 01 (một) tuyên bố để cung cấp cho bệnh nhân.

3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ kê khai những khoản có phát sinh chi phí và giữ nguyên mã số của khoản mục đó trong mẫu Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và công bố. Quyết định này thay thế quyết định số Quyết định số 3455/QĐ-BYT ngày 16/09/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố mẫu Danh mục chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm hoàn thiện phần mềm lập và cung cấp bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định và hướng dẫn tại Quyết định này, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 109/2013/GSQL-GQ1 Vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch gạo xuất khẩu và thủ tục hải quan đối với hàng phi mậu dịch nhập khẩu có yêu cầu chuyển cửa khẩu

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện quyết định này, nếu các văn bản nêu trong phụ lục hướng dẫn ban hành kèm theo quyết định này bị thay thế bằng văn bản mới thì thực hiện theo văn bản mới ban hành.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Y tế các Bộ, ngành, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh thuộc Bộ Y tế và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm việc thi hành quyết định này.

Người nhận:
– Như Điều 5;
– Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/báo);
– Thứ trưởng Bộ Y tế;
– Tài chính;
– BHXH Việt Nam;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
– Lưu: VT, BH.

KT. Bộ
TRỢ LÝ
Phạm Lê Tuấn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 6556/QĐ-BYT Mẫu bảng kê chi phí khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *