Quyết định 648/QĐ-TTg Nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030

Rate this post

Vendimi 648/QD-TTg

Detyra e planifikimit të rrjetit të objekteve mjekësore në periudhën 2021-2030

Lidhur me detyrën e planifikimit të rrjetit të objekteve mjekësore për periudhën 2021-2030, më 18 maj 2020, zëvendëskryeministri Vu Duc Dam nxori Vendimin 648/QD-TTg. Efekti i këtij dokumenti ligjor do të fillojë nga data e shpalljes. Më poshtë jepet një përmbajtje e detajuar e këtij vendimi, ju lutemi referojuni.

Po shikoni: Vendimi 648/QD-TTg Detyra e planifikimit të rrjetit të objekteve shëndetësore në periudhën 2021-2030

KRYEMINISTËR
__________

Numri: 648/QD-TTg

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
_____________________

Hanoi, 18 maj 2020

DEKRETI 648/QD-TTg

Miratimi i detyrës së planifikimit të rrjetit të objekteve mjekësore për periudhën 2021 – 2030, me vizion deri në vitin 2045

__________

KRYEMINISTËR

Në bazë të Ligjit të 19 qershorit 2015 për Organizimin Qeveritar;

Në bazë të Ligjit për Planifikim të datës 24 nëntor 2017;

Në bazë të ligjit të 15 qershorit 2018 për ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të 11 ligjeve që lidhen me planifikimin;

Në bazë të ligjit të 20 nëntorit 2018 për ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të 37 ligjeve që lidhen me planifikimin;

Në zbatim të Urdhëresës Nr. 01/2018/QH14 datë 22 dhjetor 2018 të Komisionit të Përhershëm të Asamblesë Kombëtare për ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të 04 urdhëresave që lidhen me planifikimin;

Në bazë të Rezolutës Nr. 751/2019/UBTVQH14 datë 16 gusht 2019 të Komisionit të Përhershëm të Asamblesë Kombëtare duke shpjeguar një sërë nenesh të Ligjit për Planifikimin;

Në bazë të Dekretit Nr. 37/2019/ND-CP të datës 7 maj 2019 të Qeverisë që detajon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Planifikim;

Në bazë të Rezolutës së Qeverisë Nr. 11/NQ-CP datë 5 shkurt 2018 për zbatimin e Ligjit të Planifikimit 2017;

Në bazë të Rezolutës Nr. 110/NQ-CP të datës 2 dhjetor 2019 të Qeverisë për shpalljen e listës së planeve të integruara në planifikimin kombëtar, rajonal dhe krahinor siç parashikohet në pikën a.c, pika 1, neni 59 i Ligjit për planifikim. ;

Me kërkesë të ministrit të Shëndetësisë,

VENDIM:

Neni 1. Miratimi i detyrës për formulimin e planifikimit të rrjetit të objekteve mjekësore për periudhën 2021-2030, me vizion deri në vitin 2045 me këto përmbajtje kryesore:

1. Emri, qëllimi, periudha e planifikimit

a) Emri i planit: Planifikimi i rrjetit të objekteve mjekësore për periudhën 2021-2030, me vizion deri në vitin 2045.

b) Periudha e planifikimit: Planifikimi është bërë për periudhën 2021-2030, me vizion për vitin 2045.

c) Fushëveprimi i planifikimit:

Shtrirja e kufirit është i gjithë territori dhe deti territorial i Vietnamit.

– Objekti i subjekteve të planifikimit janë objektet shëndetësore (përfshirë ekzaminimin mjekësor, trajtimin, rehabilitimin, mjekësinë parandaluese, shëndetin publik, popullsinë, planifikimin familjar, testimin e kontrollit, kalibrimin, inspektimin, vlerësimin mjekësor, prodhimin e produkteve farmaceutike, vaksinat, produktet biologjike, pajisjet mjekësore. , etj.) është ndërdisiplinore, ndërrajonale, ndërkrahinore.

2. Perspektivat, synimet dhe parimet e planifikimit

a) Perspektiva e planifikimit:

– Planifikimi i rrjetit të objekteve mjekësore për të siguruar që të gjithë njerëzit mund të monitorojnë shëndetin e tyre dhe të kenë akses të përshtatshëm në kujdesin shëndetësor, mbrojtjen dhe shërbimet e përmirësimit.

Tham Khảo Thêm:  Giáo án trọn bộ lớp 7 môn Công nghệ

– Planifikimi për të siguruar ofrimin e shërbimeve mjekësore gjithëpërfshirëse, të integruara dhe të vazhdueshme.

– Masterplani siguron ekuilibrin, sinkronizimin, lidhjen dhe efikasitetin midis rrjetit kombëtar të objekteve mjekësore dhe rrjetit lokal të objekteve mjekësore; me objekte mjekësore rajonale dhe ndërkombëtare.

– Planifikimi i rrjetit të objekteve mjekësore në drejtim të kombinimit harmonik ndërmjet kujdesit shëndetësor bazë dhe atij të specializuar; ndërmjet mjekësisë tradicionale dhe mjekësisë moderne; ndërmjet shëndetit të forcave të armatosura dhe njerëzve në bashkëpunim me ndërtimin e potencialit mjekësor për mbrojtjen dhe sigurinë kombëtare; ndërmjet kujdesit shëndetësor publik dhe jopublik.

b) Objektivat e planifikimit:

– Objektivat e përgjithshme:

Të ndërtojë dhe zhvillojë një rrjet kombëtar objektesh mjekësore në përputhje me kërkesat e kujdesit, mbrojtjes dhe përmirësimit të shëndetit të të gjithë popullsisë dhe të çdo individi, duke demonstruar epërsinë e regjimit; kushtet për zhvillimin socio-ekonomik të vendit; përmirësimi i cilësisë së shërbimeve shëndetësore në të njëjtin nivel me vendet e përparuara të rajonit, plotësimi i nevojave në rritje dhe të larmishme të njerëzve për kujdes dhe mbrojtje shëndetësore, drejt synimit të barazisë, cilësisë dhe efikasitetit, rezultateve dhe integrimit ndërkombëtar.

– Qëllimi i detajuar:

+ Sigurohuni që të gjithë njerëzit të monitorohen për shëndetin e tyre; për t’u kujdesur, mbrojtur dhe përmirësuar në shëndet; të kenë akses në shërbime mjekësore të përshtatshme dhe cilësore për parandalim dhe trajtim.

+ Siguroni sigurinë mjekësore, reagoni menjëherë ndaj ndryshimeve klimatike dhe situatave emergjente. Konsolidimi, perfeksionimi dhe zhvillimi i rrjetit të mjekësisë parandaluese, duke siguruar kapacitete të mjaftueshme për parashikimin, monitorimin dhe zbulimin e hershëm, kontrollin në kohë dhe efektiv të epidemive; parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve jo të transmetueshme, kontrollin e faktorëve të rrezikut që ndikojnë në shëndetin publik.

+ Të zhvillojë një rrjet ekzaminimi mjekësor, trajtimi dhe rehabilitimi për të përmbushur nevojat e njerëzve, në përputhje me modelet e sëmundjeve dhe tendencat e plakjes së popullsisë. Të zhvillohen një sërë spitalesh rajonale, qendra mjekësore të specializuara, duke ofruar shërbime të teknologjisë së lartë për të reduktuar mbingarkesën e spitaleve të linjës së fundit në qytetet e mëdha. Konsolidimi dhe zhvillimi i sistemit të urgjencës ambulatore.

+ Vazhdimi i konsolidimit dhe rinovimit të organizimit dhe rrjetit të institucioneve që kryejnë punë me popullsinë – planifikimin familjar, duke zbatuar në mënyrë efektive objektivat dhe zgjidhjet në Rezolutën nr. 21-NQ/TW datë 25 tetor 2017 të Komitetit Qendror të 12-të për punën e popullsisë në situatën e re .

+ Për të ndërtuar dhe forcuar institucione inspektimi, testimi, kalibrimi dhe inspektimi në drejtim të reduktimit të pikave fokale, zhvillimit të qendrave rajonale të testimit që plotësojnë standardet ndërkombëtare dhe rajonale për të përmbushur nevojën për testim, inspektim dhe kontroll të cilësisë së shërbimeve mjekësore, barnave, kozmetikë, ushqim, pajisje mjekësore, vaksina dhe produkte biologjike mjekësore; të konsolidojë dhe riorganizojë vlerësimin mjekësor, ekzaminimin mjeko-ligjor dhe objektet mjekoligjore të shëndetit mendor.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 5480/BGDĐT-QLCL 5 điểm mới quan trọng về kỳ thi THPT quốc gia 2019

c) Parimet e planifikimit

– Të respektojë Ligjin e Planifikimit dhe ligjet përkatëse, duke siguruar vazhdimësinë, stabilitetin dhe hierarkinë në sistemin kombëtar të planifikimit.

– Sigurimi i konsistencës dhe sinkronizimit ndërmjet masterplanit dhe strategjisë dhe planit të zhvillimit socio-ekonomik; me planifikime të tjera përkatëse të infrastrukturës sociale; të sigurojë kombinimin e menaxhimit sektorial me menaxhimin territorial; garantimi i mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare; mbrojtjen e mjedisit.

– Sigurimi i pjesëmarrjes së agjencive, organizatave, komuniteteve dhe individëve; siguron harmonizimin e interesave kombëtare, rajonale dhe lokale dhe interesave të njerëzve, në të cilat interesat kombëtare janë më të lartat; garantojnë parimin e barazisë gjinore.

– Sigurimi i shkencës, aplikimit të teknologjisë moderne, ndërlidhjes, parashikimit, fizibilitetit, kursimit dhe përdorimit efikas të burimeve të vendit; të sigurojë objektivitet, publicitet, transparencë dhe konservim.

– Sigurimi i fizibilitetit, përshtatshmërisë me sfond teknik dhe burime për zbatimin e planit.

– Sigurimi i hapjes, përditësimit dhe konkretizimit të duhur në çdo periudhë.

– Sigurimi i trashëgimisë dhe përdorimit efektiv të rrjetit ekzistues të objekteve mjekësore.

3. Metoda e planifikimit

a) Qasja: Planifikimi bëhet në bazë të një qasjeje sistematike, të integruar, shumëdimensionale, duke siguruar kërkesat e shkencës, prakticitetit, aplikimit të teknologjisë moderne dhe besueshmërisë.besim të lartë.

b) Metodat e përdorura për planifikim

– Metodat e anketimit, grumbullimi i informacionit, statistikat, përpunimi i informacionit.

– Metodat e përgjithshme bazë të anketimit.

– Metoda e hartës.

– Metoda e trashëgimisë.

Metodat e analizës së sistemit.

– Metodat e parashikimit.

– Zgjidhje profesionale.

– Analiza e shkakut dhe efektit.

– Metoda e seminarit.

– Metodat e krahasimit dhe sintezës.

4. Kërkesat për përmbajtjen e planifikimit

a) Analizoni dhe vlerësoni situatën aktuale, faktorët, kushtet natyrore, burimet, kontekstin dhe situatën aktuale të shpërndarjes dhe përdorimit të hapësirës së rrjetit të objekteve mjekësore.

b) Parashikimi i tendencave të zhvillimit, skenarëve të zhvillimit, duke përfshirë rritjen dhe shkallën e popullsisë dhe ndryshimet klimatike që ndikojnë drejtpërdrejt në rrjetin e objekteve shëndetësore.

c) Vlerësimi i lidhjeve sektoriale dhe rajonale në zhvillimin e rrjetit të objekteve mjekësore; të identifikojë kërkesat e zhvillimit socio-ekonomik për industrinë, mundësitë dhe sfidat.

d) Përcaktoni këndvështrimet dhe synimet për zhvillimin e rrjetit të objekteve mjekësore.

dd) Planin për zhvillimin e rrjetit të objekteve mjekësore.

e) Orientimi në rregullimin e përdorimit të tokës për zhvillimin e një rrjeti objektesh mjekësore dhe aktivitetesh për mbrojtjen e mjedisit, reagimin ndaj ndryshimeve klimatike dhe ruajtjen e ekologjisë, peizazhit dhe monumenteve të renditjes kombëtare që lidhen me zhvillimin e rrjetit të objekteve mjekësore.

g) Lista e projekteve të rëndësishme kombëtare, projektet prioritare të investimeve të sektorit dhe renditja e prioritetit për zbatim:

– Zhvillimi i kritereve për përcaktimin e projekteve prioritare për investime në zhvillimin e rrjetit të objekteve mjekësore në periudhën e planifikimit.

– Argumentet për ndërtimin e listës së projekteve të rëndësishme kombëtare, projektet prioritare të investimeve të sektorit në periudhën e planifikimit, investimet totale të pritshme, rendin e propozuar të prioritetit për zbatim dhe planin e divergjencës së investimeve.

Tham Khảo Thêm:  Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý cốt cán Tiểu học Mô Đun 3

h) Formuloni zgjidhje dhe burime për zbatimin e planifikimit.

5. Kërkesat për produktet e planifikimit

a) një raport drejtuar Kryeministrit;

b) Raport i përgjithshëm dhe raport përmbledhës për planifikimin e rrjetit të objekteve shëndetësore për periudhën 2021-2030, me vizion deri në vitin 2045.

c) Projektvendim i Kryeministrit për miratimin e masterplanit për rrjetin e objekteve mjekësore për periudhën 2021-2030, me vizion deri në vitin 2045.

d) Një raport që përmbledh opinionet e agjencive, organizatave, komuniteteve dhe individëve mbi planifikimin, një kopje të komenteve të ministrive përkatëse, agjencive të nivelit ministror dhe lokaliteteve; raportojnë, shpjegojnë dhe marrin mendime për planifikimin;

dd) Sistemi i hartave, diagrameve dhe bazave të të dhënave për planifikimin e rrjetit të objekteve mjekësore. Lista dhe shkalla e hartave të planifikimit janë të specifikuara në Seksionin IV, Shtojca I e Dekretit 37/2019/ND-CP.

6. Kostoja e planifikimit

– Shpenzimet për kryerjen e planifikimit në rrjetin e objekteve mjekësore duke shfrytëzuar kapitalin e investimeve publike të Ministrisë së Shëndetësisë të miratuar nga autoritetet kompetente sipas rregulloreve.

– Ministri i Shëndetësisë vendos në mënyrë specifike për koston e formulimit të planifikimit për rrjetin e objekteve mjekësore në përputhje me udhëzimin e Ministrisë së Planifikimit dhe Investimeve për normat e planifikimit të veprimtarive, si dhe dispozitat e ligjit për investimet publike dhe ligjet përkatëse.

7. Afati kohor për planifikim: Jo më shumë se 12 muaj nga data në të cilën është miratuar detyra e planifikimit.

Neni 2. Organizimi i zbatimit

1. Ministria e Shëndetësisë është organizata që organizon formulimin e planifikimit të rrjetit të objekteve shëndetësore për periudhën 2021-2030, me vizion për vitin 2045. zbatimin e lidhur sipas detyrës së miratuar të planifikimit, duke garantuar cilësi, progres dhe efikasitet.

2. Ministritë, degët dhe Komitetet Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra janë përgjegjëse për bashkërendimin me Ministrinë e Shëndetësisë në procesin e formulimit të planifikimit për rrjetin e objekteve shëndetësore për periudhën 2021-2030, me një vizion për vitin 2045 në përputhje. me dispozitat e ligjit dhe me detyrën e Qeverisë dhe Kryeministrit.

Neni 3. Ky Vendim hyn në fuqi nga data e nënshkrimit për shpallje.

Neni 4. Për zbatimin e Vendimi Ky./.

Marrësit:
– Kryeministri, zëvendëskryeministrat;
– Ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë pranë Qeverisë;
– Këshillat Popullore, Komitetet Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;
– Zyra e KQ të Partisë;
– Zyra e Presidentit;
– Zyra e Kongresit;
– Kontrolli i Shtetit;
– Zyra e Qeverisë: BTCN, PCN, Asistent TTg, Drejtori i Përgjithshëm i portalit e-portal,
rastet e mëposhtme: CN, Ekonomi e Përgjithshme, Drejtësi, Planifikim Vendor, Projektim Arkitekturor;
– Save: VT, KGVX (2).LT

KT. KRYEMINISTËR

ZV/KRYEMINISTRI

Diga Vu Duc

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 648/QĐ-TTg Nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *