Quyết định 620/QĐ-BGTVT Ban hành Chương trình hành động của Bộ Giao thông Vận tải thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/09/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Rate this post

Vendimi 620/QD-BGTVT

Shpallja e Planit të Veprimit të Ministrisë së Transporteve për zbatimin e Direktivës Nr.18-CT/TW datë 4 shtator 2012 për forcimin e lidershipit të Partisë në garantimin e rendit dhe sigurisë në qarkullimin rrugor.

Vendimi 620/QD-BGTVT i Ministrisë së Transporteve datë 14 Mars 2013 për shpalljen e Programit të Veprimit të Ministrisë së Transporteve për zbatimin e “Direktivës Nr. 18-CT/TW datë 4 shtator 2012 të Sekretariatit të KQ të Partisë. për forcimin e udhëheqjes së Partisë në sigurimin e rendit dhe të sigurisë së qarkullimit rrugor, hekurudhor dhe rrugëve ujore të brendshme dhe tejkalimin e bllokimeve të trafikut”.

Po shikoni: Vendimi 620/QD-BGTVT Për Shpalljen e Programit të Veprimit të Ministrisë së Transporteve për zbatimin e Direktivës Nr.18-CT/TW datë 4 shtator 2012 për forcimin e lidershipit të Partisë në çështjet publike Siguria dhe rregulli i trafikut rrugor

TRANSPORTI

——————
Numri: 620/QD-BGTVT

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi

—————————

Hanoi, 14 mars 2013

VENDIM
Shpallja e planit të veprimit të Ministrisë së Transporteve
duke zbatuar “Direktivën Nr. 18-CT/TW datë 4 shtator 2012 të Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë për forcimin e udhëheqjes së Partisë në sigurimin e rendit dhe sigurisë në qarkullimin rrugor dhe hekurudhor.

——————

MINISTRIA E TRANSPORTIT

Në bazë të Dekretit Nr. 107/2012/ND-CP të datës 20 dhjetor 2012 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Transporteve;

Në zbatim të Rezolutës së Qeverisë Nr. 30/NQ-CP, datë 1 Mars 2013, Për Shpalljen e Planit të Veprimit të Qeverisë për zbatimin e Direktivës Nr. rregulli dhe siguria e trafikut në rrugë, hekurudha, rrugët ujore të brendshme dhe tejkalimi i bllokimeve të trafikut”;

Me propozim të drejtorit të Departamentit të Sigurisë në Trafik,

VENDIM:

Neni 1. Të shpallet së bashku me këtë Vendim Plani i Veprimit të Ministrisë së Transporteve për të zbatuar “Direktiva Nr.18-CT/TW datë 4 shtator 2012 e Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë për forcimin e udhëheqjes së Partisë në garantimin e rendit dhe sigurisë së trafikut rrugor, hekurudhor dhe ujor, në brendësi dhe tejkalimin e bllokimeve të trafikut“.

Neni 2. Ky Vendim hyn në fuqi nga data e nënshkrimit.

Neni 3. Shefi i Zyrës së Ministrisë, Kryeinspektori i Ministrisë, Drejtorët e Departamenteve, Drejtorët e Përgjithshëm të Departamentit të Përgjithshëm të Rrugëve të Vietnamit, Drejtorët e Departamenteve, drejtuesit e agjencive, organizatave dhe individëve përkatës janë përgjegjës për zbatimin e Vendimit.Kjo./.

Marrësit:
– Si neni 3;
– Nënkryetari Nguyen Xuan Phuc (për të raportuar);
– Zyra e Qeverisë (për raportim);
– Zëvendësministrat e Transportit;
– Komiteti Kombëtar i Sigurisë në Trafik;
– Agjencitë dhe njësitë drejtpërdrejt në varësi të Ministrisë së Transportit;
– Departamentet e Transportit të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;
– Save: VT, siguria në komunikacion (Đ).

MINISTRI

(E nënshkruar)

Dinh La Thang

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 899/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014

MINISTRIA E PLANIT TË VEPRIMIT
Zbatoni Direktivën Nr. 18-CT/TW datë 4 shtator 2012 të Sekretariatit
Komiteti Qendror i Partisë për forcimin e udhëheqjes së Partisë mbi punën
garantojnë rendin dhe sigurinë e trafikut rrugor dhe hekurudhor,
rrugët ujore të brendshme dhe tejkalimi i bllokimeve të trafikut.

(Lëshuar së bashku me Vendimin Nr. 620/QD-BGTVT datë 14.03.2013 të Ministrisë së Transporteve)

I- QËLLIMI, KËRKESAT

1. Të forcohet roli drejtues dhe koordinimi për organizimin e zbatimit të suksesshëm të udhëzimeve, politikave dhe zgjidhjeve për të garantuar rendin dhe sigurinë e trafikut të caktuar nga Partia, Asambleja Kombëtare dhe Qeveria për sektorin e trafikut. të përpiqet çdo vit të kontribuojë në frenimin, duke reduktuar nga 5% në 10% të aksidenteve të trafikut rrugor, hekurudhor dhe në rrugët e brendshme ujore dhe reduktimin e bllokimeve të trafikut rrugor;

2. Zhvillimi i një mekanizmi fleksibël për të mobilizuar të gjitha burimet sociale për t’u fokusuar në zhvillimin e infrastrukturës së trafikut dhe mjeteve publike të transportit; fokusimi në bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e sigurimit të sigurisë në komunikacion;

3. Ngritja e ndjenjës së përgjegjësisë së forcave të rendit për të garantuar rendin dhe sigurinë në komunikacion; konsolidimi hap pas hapi dhe ndërtimi i një force të pastër dhe të fortë, duke parandaluar negativitetin gjatë kryerjes së detyrave të tyre zyrtare për të përmbushur kërkesat e detyrës për sigurimin e sigurisë në trafik në periudhën e re;

4. Të përcaktohen qartë rolet dhe përgjegjësitë e punonjësve publikë në sektorin e transportit për të qenë shembullor në zbatimin rigoroz të rregulloreve për garantimin e sigurisë në trafik dhe standardeve të jetesës.kultura e trafikut“.

II- DETYRA DHE ZGJIDHJE QENDRORE

1. Rolet dhe përgjegjësitë e drejtuesve të agjencive dhe njësive në përmirësimin e efikasitetit të drejtimit shtetëror në kryerjen e detyrave për sigurimin e sigurisë në trafik.

– Organizimi për të kuptuar dhe shpërndarë plotësisht detyrat kryesore politike në punën për sigurimin e sigurisë në trafik të Direktivës 18-CT/TW, veçanërisht përmbajtjet që lidhen me detyrat e agjencive dhe njësive për të gjithë punonjësit për të kuptuar dhe zbatuar me përpikëri; nisi lëvizjen e nëpunësve civilë dhe nëpunësve publikë për të ruajtur ndjenjën e përgjegjësisë për t’i shërbyer popullit në kryerjen e detyrave të tyre zyrtare për të garantuar sigurinë dhe rendin e trafikut, duke dënuar dhe eliminuar aktet e gabuara dhe negative; vetë duhet të jenë shembullorë dhe të mobilizojnë aktivisht të gjithë për të respektuar rregullat për sigurimin e sigurisë në trafik.

– Zhvillimi i planeve dhe programeve të veprimit dhe zbatimi i detyrave dhe zgjidhjeve të caktuara për të garantuar rendin dhe sigurinë e trafikut dhe për të luftuar bllokimet e trafikut; është e nevojshme të caktohen dhe të përcaktohen qartë përgjegjësitë e çdo njësie dhe individi; të ketë një mekanizëm për të nxitur, inspektuar dhe raportuar.

– Rishikimi, përmirësimi dhe mbikëqyrja e zbatimit të rregulloreve për përgjegjësinë personale për drejtuesit e të gjitha niveleve, zyrtarët, nëpunësit civilë dhe punonjësit publikë që kryejnë detyra dhe detyra zyrtare për sigurimin e rendit dhe sigurisë në trafik.

– Forcimi i drejtimit për promovimin e antinegativëve në fushat e trajnimit dhe testimit për patentë shofer; regjistrimi i automjetit; menaxhimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së trafikut; menaxhimi i investimeve, ndërtimi i veprave të trafikut; aktivitetet e inspektimit dhe testimit.

Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn thủ tục sang tên chính chủ ô tô, xe máy Sang tên xe máy khác Quận, Huyện: Trường hợp không tìm được chủ cũ

– Zyrtarët dhe anëtarët partiakë të sektorit të transportit duhet të jenë shembullorë në respektimin e ligjit për kryerjen e detyrës zyrtare dhe garantimin e sigurisë dhe rregullit në qarkullim, duke e konsideruar këtë si një standard për vlerësimin e zyrtarëve, nëpunësve publikë, punonjësve publikë dhe punonjësve të industrisë.

2. Të rritet dhe të përmirësohet cilësia e propagandës dhe shpërndarjes së ligjit për rendin dhe sigurinë e trafikut rrugor, hekurudhor dhe të rrugëve ujore të brendshme.

– Departamentet e Përgjithshme, agjencitë e specializuara të menaxhimit, agjencitë këshillimore në varësi të Ministrisë së Transporteve do të marrin përgjegjësinë kryesore dhe do të koordinohen në mënyrë aktive me agjencitë e medias, organizatat socio-politike, organizatat masive në propagandimin, shpërndarjen dhe edukimin e edukimit ligjor për garantimin e sigurisë së trafikut me të ndryshme. forma dhe përmbajtje, të përshtatshme për të gjithë pjesëmarrësit në trafik, në mënyrë që të gjithë të kuptojnë dhe të pajtohen me kapitujt, politikat dhe ligjet e Partisë së Partisë; ranë dakord të mbështesin dhe të marrin pjesë aktive me forcat funksionale në detyrën e sigurimit të sigurisë në trafik; jepni një shembull të njerëzve të mirë dhe veprave të mira; kritikojnë aktet e shkeljes së ligjit për garantimin e sigurisë në komunikacion. Kushtojini vëmendje temave të sigurisë në aktivitetet e transportit rrugor; sigurimi i trafikut në punimet e ndërtimit të infrastrukturës së trafikut; mbrojtja e korridorit të sigurisë në komunikacion; siguria gjatë kalimit të vendkalimeve hekurudhore; siguria në transportin e turistëve, transportimi i pasagjerëve përtej lumit me anë të rrugëve ujore të brendshme.

– Drejtoria për Rrugët e Vietnamit, Administrata e Hekurudhave të Vietnamit dhe Administrata e Ujërave të Brendshme të Vietnamit, bazuar në orientimin e reformimit të propagandës, shpërndarjes dhe edukimit të ligjit në Direktivën 18-CT/TW, Programi i veprimeve të qeverisë për zbatimin e Direktivës 18 -CT/TW, Programi i Veprimit Nr. 44/CTHD-UBATGTQG datë 8 mars 2013 i Komitetit Kombëtar të Sigurisë në Trafik për zbatimin e Direktivës Nr. planet dhe udhëzimet e Ministrisë së Transportit për të zhvilluar programe dhe plane për të rinovuar dhe përmirësuar cilësinë dhe efektivitetin e propagandës brenda fushës së industrisë ose fushës në të cilën ata janë përgjegjës. Raporti në Ministri në fillim të tremujorit të dytë të vitit 2013.

– Departamenti i Menaxhimit të Ndërtimit dhe Cilësisë së Punëve në Trafik do të marrë përgjegjësinë kryesore dhe do të koordinohet me agjencitë e specializuara të menaxhimit në formulimin e përmbajtjes dhe programeve për përhapjen dhe shpërndarjen e rregulloreve për menaxhimin e investimeve në ndërtim dhe cilësinë e punimeve të transportit. Kushtojini vëmendje temave të cilësisë, progresit dhe efikasitetit të ndërtimit.

– Departamenti Ligjor harton një plan specifik për zbatimin e “Projektit”Të inovojë dhe të vazhdojë të përmirësojë cilësinë dhe efektivitetin e propagandës, shpërndarjes dhe edukimit të sigurisë së trafikut të Ministrisë së Transportit në periudhën 2012 – 2016“Në të njëjtën kohë, të rritet puna për drejtimin, nxitjen dhe inspektimin e zbatimit; Në të ardhmen e afërt, të sintetizohen detyrat e propagandimit dhe shpërndarjes së ligjit për garantimin e sigurisë në trafik në këtë Program Veprimi në planin e shpërndarjes dhe përhapjes së ligjit të Ministrisë së Transporteve në vitin 2013, me një plan specifik në mënyrë që agjencitë dhe njësitë zbatuese.

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch bài dạy môn Ngữ văn THCS theo Công văn 5512

– Departamenti i Organizimit dhe Personelit këshillon dhe drejton sistemin e shkollave të formimit profesional të sektorit të transportit për të nxitur propagandën dhe edukimin mbi ligjin për sigurinë e trafikut rrugor, hekurudhor dhe në rrugët e brendshme ujore; fokusi në edukimin e etikës profesionale, sjelljen e kulturës së trafikut për studentët; në të njëjtën kohë të vendosë përmbajtjen e programit arsimor për sigurimin e sigurisë në komunikacion në programin zgjedhor përkatës. Raporti në Ministri për tremujorin e parë 2013.

– Departamenti i Infrastrukturës do të marrë përgjegjësinë kryesore dhe do të koordinojë me agjencitë e specializuara të menaxhimit në formulimin e programeve të përmbajtjes dhe propagandës për mbrojtjen e infrastrukturës së trafikut dhe korridoreve të sigurisë në trafik; garanton sigurinë e trafikut gjatë ndërtimit të punimeve të infrastrukturës së trafikut; zbuloni dhe trajtoni pikat e zeza të pasigurta në trafik; mirëmbajtjen e infrastrukturës.

– Departamenti i Transportit do të marrë përgjegjësinë kryesore dhe do të koordinojë me Departamentin e Përgjithshëm të Rrugëve të Vietnamit, në zhvillimin e përmbajtjes dhe programeve për të përhapur etikën profesionale të ekipit të drejtuesve të makinave me fokus në drejtimin e automjeteve për të transportuar pasagjerë dhe mallra;

– Departamenti i Sigurisë në Trafik merr përgjegjësinë kryesore për këshillimin për zhvillimin dhe zbatimin e një sërë programesh për përhapjen dhe shpërndarjen e ligjit për sigurimin e sigurisë në komunikacion; rregulloret për sanksionimin e kundërvajtjeve administrative në fushën e rrugëve, hekurudhave dhe rrugëve ujore të brendshme sipas temave tematike dhe kyçe të përshtatshme për çdo vit dhe çdo periudhë piku për të përmirësuar efikasitetin e punës.përhapjen dhe përhapjen e ligjit te pjesëmarrësit në trafik. Monitorimi dhe vlerësimi i efektivitetit të aktiviteteve koordinuese ndërmjet agjencive dhe njësive që zbatojnë fushata propagandistike. Punoni ngushtë me Zyrën e Komitetit Kombëtar të Sigurisë në Trafik për të zhvilluar kritere për vlerësimin e rezultateve të sigurimit të sigurisë në trafik si bazë për lavdërimin, kritikën, kujtimin, disiplinimin si dhe lavdërimin e shembullit të njerëzve të mirë, veprave të mira, të shoqëruara me kritika, dënime. shkeljet e qëllimshme, mosrespektimi i disiplinës, ligjit, rendit dhe sigurisë në komunikacion.

Sa në dosjen e dokumentit të Departamentit të Arsimit Thay për të parë më shumë detaje

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 620/QĐ-BGTVT Ban hành Chương trình hành động của Bộ Giao thông Vận tải thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/09/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *