Quyết định 54/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Rate this post

Quyết định 54/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nguyễn Thái

Quy định về mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ xe máy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Quyết định 54/2012/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ một đầu xe đối với xe máy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Bạn đang xem: Quyết định 54/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ xe máy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

BAN PHỔ BIẾN
TỈNH THÁI NGUYÊN

————
Con số: 54/2012/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Thái Nguyên 30/12/2012

PHÁN QUYẾT
QUY ĐỊNH MỨC THU, QUY ĐỊNH THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ BẰNG PHƯƠNG TIỆN ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ quy định của pháp luật về công bố văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tính theo đầu phương tiện;

Căn cứ công văn số. Nghị quyết số 398/HĐND-VP ngày 28/12/2012 của Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tính theo đầu phương tiện;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2698/Tr-STC ngày 26/12/2012 và ý kiến ​​kiểm tra của Sở Tư pháp,

PHÁN QUYẾT

Điều 1. Quy định về mức phí, đối tượng thu, nộp và miễn thu phí đường bộ tính theo đầu xe đối với xe máy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên:

1. Hoa KỳThu phí sử dụng đường bộ với đầu công cụ cho xe máy (trừ xe máy điện).

TT

Loại phương tiện phải trả phí

Mức thu

(đồng/năm)

Đầu tiên

Dung tích xi lanh lên đến 100 cm3

50.000 thu nhập

2

Loại có xi lanh trên 100 cm3

100.000 thu nhập

3

Xe chở hàng 4 bánh trang bị động cơ xi-lanh đơn

2.160.000 lợi nhuận

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 420/2013/QĐ-SXD Công bố giá xây dựng mới nhà ở, công trình, vật kiến trúc làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

2. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với phương tiện xe máy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo quy định tại Thông tư số Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính.

3. chịu phí:

Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ là xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và xe gắn máy (gọi tắt là xe gắn máy) phải nộp phí sử dụng đường bộ theo quy định phí sử dụng đường bằng xe tại Tỉnh Thái Nguyên.

4. Đối tượng nộp phí:

Tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng, quản lý phương tiện (sau đây gọi là chủ phương tiện) là đối tượng nộp phí sử dụng đường bộ.

5. Trường hợp miễn phí:

Sử dụng đường bay miễn phí cho các trường hợp sau:

5.1. Xe máy chính thức của lực lượng cảnh sát và quốc phòng.

5.2. Xe máy của chủ phương tiện thuộc hộ nghèo theo quy định của Luật hộ nghèo.

Điều 2. Phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với phương tiện ô tô, xe máy:

1. Tổ chức được trực tiếp thu phí:

Ủy ban nhân dân xã, khu phố, khu phố (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) là cơ quan thu lệ phí xe máy đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (chủ phương tiện) trên địa bàn.

2. Quản lý và sử dụng phí:

a) Đối với các khu phố, khu phố, 8% số tiền phí sử dụng đường bộ tính trên đầu người thu được đối với các loại xe trong khu vực được để lại chi phí tổ chức thu theo quy định, 92% còn lại nộp ngân sách nhà nước;

b) Đối với địa phương, 15% số phí sử dụng đường bộ thu được để lại chi phí tổ chức thu theo quy định, 85% còn lại nộp ngân sách nhà nước;

c) Số tiền còn lại cơ quan thu phí phải nộp (hàng tuần) vào tài khoản quỹ bảo trì địa phương mở tại Kho bạc Nhà nước (nếu địa phương chưa tạo quỹ bảo trì địa phương thì chuyển về ngân sách địa phương) và được sử dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, thu và hoàn trả Quỹ bảo trì đường bộ.

3. Cách thu, nộp lệ phí:

a) Ủy ban nhân dân xã, khu phố, thị trấn là cơ quan thu lệ phí đối với xe mô tô của các tổ chức, gia đình, cá nhân (chủ phương tiện) trên địa bàn.

b) Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo tổ dân phố (hoặc thôn, làng) chỉ đạo việc kê khai phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô của các chủ phương tiện trên địa bàn theo mẫu số 01/TKNP ban hành kèm theo quyết định số. tổ chức thu phí.

c) Chủ phương tiện phải kê khai và nộp lệ phí như sau:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ban hành quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội

– Đối với xe máy sản xuất trước ngày 01/01/2013 sẽ kê khai nộp phí vào tháng 01/2013 cho cả năm 2013, thời gian nộp phí là 12 tháng.

– Đối với xe máy xuất xưởng từ ngày 01/01/2013 trở đi, việc kê khai, nộp phí thực hiện như sau:

+ Từ ngày 01/01 đến ngày 30/06 hàng năm, chủ phương tiện phải kê khai nộp phí xe máy, mức thu bằng 1/2 mức phí năm. Hạn nộp hồ sơ là ngày 31 tháng 7 hàng năm.

+ Khi phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm, chủ phương tiện phải kê khai nộp phí vào tháng 01 năm sau (chậm nhất là ngày 31 tháng 01) và không phải nộp phí cho thời gian còn lại của năm. sự ra đời.

4. Phí và phiếu miễn phí:

Uỷ ban nhân dân xã, khu phố, thị trấn liên hệ trực tiếp với Chi cục thuế huyện, thành phố, thị xã để mua hoá đơn thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước do Tổng cục thuế phát hành. Khi thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy, tổ chức thu phí phải lập, cấp hóa đơn thu phí cho đối tượng nộp phí theo quy định và quyết toán hóa đơn thu phí theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Trách nhiệm của ngành:

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm:

a) Tổ chức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ một đầu xe đối với xe mô tô trên địa bàn; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện phương thức thu, mức thu lệ phí trên địa bàn thành phố, phường, thị trấn đối với xe mô tô và xem xét, quyết định việc miễn giảm đối với các đối tượng theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với các cơ quan: Công an, Thuế, Tài chính, Giao thông vận tải, báo, đài phát thanh, truyền hình và các cơ quan có liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến ở mức độ cơ bản các thông tin liên quan đến phí sử dụng đường bộ; triển khai hiệu quả việc thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn.

2. Cơ quan thuế có trách nhiệm:

– Việc in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn thu phí sử dụng đường bộ phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số Thông tư 153/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước cấp cho các sở, ngành, thành phố và cấp xã làm chứng từ thu phí.

– Hướng dẫn tổ chức thu phí kê khai, quyết toán phí, hóa đơn thu phí theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, phí và lệ phí.

3. Người thu gom có ​​trách nhiệm:

Việc thu, nộp, kê khai, quyết toán phí và quyết toán hóa đơn phí theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, phí và lệ phí.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 23/2010/TT-BCT Quy định việc nhập khẩu muối

4. Sở Tài chính chịu trách nhiệm:

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành, thị đẩy mạnh công tác kiểm tra, tổng hợp báo cáo, đánh giá việc thực hiện. thu phí đường bộ theo đầu xe đối với xe máy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Các vấn đề khác liên quan đến việc thu, giao nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí sử dụng đường bộ không quy định tại quyết định này thì thực hiện theo Thông tư số Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành các quy định của pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002; Thông tư số Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP dt. ngày 25 tháng 5 năm 2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ; Thông tư 153/2012/TT-BTC ngày 17/09/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản khác. các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài chính, Kho bạc tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Cục Thuế, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Chính phủ;
– Tài chính;
– Tư pháp;
– Tỉnh ủy;
– TT HĐND tỉnh;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
– UBMTTQVN tỉnh;
– Chủ tịch và KPK của UBND tỉnh;
– CVP và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Như Điều 5;
– Báo Thái Nguyên;
– Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh;
– Trung tâm Thông tin tỉnh;
– Lưu: VT, TH, KTTH.tun.nghia.hai.
(haiph/T12/QĐ28/50b)

TM. BAN PHỔ BIẾN
cái đầu

(Đã ký)

Dương Ngọc Long

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 54/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *