Quyết định 513/2013/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh

Rate this post

Quyết định 513/2013/QĐ-UBND

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 513/2013/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh.

Bạn đang xem: Quyết định 513/2013/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

——–
Số: 513/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————-

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 02 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 531/TTr-SGDĐT ngày 01 tháng 02 năm 2013 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế; thủ tục hành chính hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh (Có danh mục và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành trực thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
Cục KS TTHC, Bộ Tư pháp (báo cáo)
– TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo)
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– V0, GD, KSTT1-3;
– Trung tâm Thông tin;
– Lưu: KSTTHC, VT.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Đọc

PHỤ LỤC 1
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NINH

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Thủ tục công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia

PHẦN II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Thủ tục Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia

* Trình tự thực hiện:

– Cơ sở giáo dục tự kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chuẩn được quy định tại Chương II Thông tư 47/2012/TT-BGDĐT ngày 17/12/2012 Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

+ Đối với truờng trung học cơ sở: sau khi tự kiểm tra, xét thấy đủ điều kiện đạt chuẩn, nhà trường báo cáo, Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, xác nhận, xin ý kiến chuẩn y của Ủy ban nhân dân cấp huyện và nộp hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Đối với trường trung học phổ thông: sau khi tự kiểm tra, xét thấy đủ điều kiện đạt chuẩn, nhà trường báo cáo và nộp hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học: thực hiện quy trình đối với từng cấp học quy định tại điểm a và b Điều 11 Thông tư 47/2012/TT-BGDĐT. Nhà trường báo cáo và nộp hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ trường trung học và đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh thành lập đoàn kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

– Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chuẩn quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT và kết quả tự kiểm tra của cơ sở giáo dục. Nếu thấy đủ điều kiện đạt chuẩn, Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 1268/2013/BGTVT-KHCN Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2014

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh ra quyết định công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh sẽ tổ chức thẩm tra báo cáo của đoàn kiểm tra để quyết định công nhận hay không công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

– Cơ sở giáo dục nhận kết quả tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản của nhà trường đề nghị được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia;

+ Báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn quy định trong Chương II của Quy chế Công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia (Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), kèm theo sơ đồ cơ cấu các khối công trình của nhà trường;

+ Biên bản tự kiểm tra của trường và biên bản kiểm tra của đoàn kiểm tra cấp tỉnh.

– Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh.

– Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận và Bằng công nhận.

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Nhà trường có đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế Công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia (Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 17/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

PHỤ LỤC 2
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GlẢl QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NINH

STT

Tên thủ tục hành chính

l

Thủ tục Chuyển trường trong tỉnh đối với học sinh Trung học phổ thông

2

Thủ tục Chuyển trường ra ngoài tỉnh đối với học sinh Trung học phổ thông

3

Thủ tục Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên bằng hình thức thi tuyển

4

Thủ tục Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên bằng hình thức xét tuyển

5

Thủ tục Phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

PHẦN II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Thủ tục Chuyển trường trong tỉnh đối với học sinh Trung học phổ thông

* Trình tự thực hiện:

– Cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến bộ phận văn thư trường Trung học phổ thông để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận văn thư trường Trung học phổ thông;

– Bộ phận văn thư kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ.

– Cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Bộ phận văn thư để nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký;

+ Học bạ (bản chính);

+ Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng);

+ Bản sao giấy khai sinh;

+ Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (Công lập hoặc ngoài công lập);

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 06/2020/TT-BCT Sửa đổi Thông tư 03/2019/TT-BTC về Quy tắc xuất xứ hàng hóa

+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp;

+ Các giấy tờ hợp lệ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có);

+ Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: trong ngày.

Lưu ý: Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo

– Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: trường Trung học phổ thông

– Cơ quan trực tiếp thực hiện: trường Trung học phổ thông.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu từ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

– Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ;

– Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lí do thực sự chính đáng để phải chuyển trường.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

2. Thủ tục Chuyển trường ra ngoài tỉnh đối với học sinh Trung học phổ thông

* Trình tự thực hiện:

– Cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Sở Giáo dục và Đào tạo để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

– Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa’’ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh;

– Bộ phận “một cửa” Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

– Cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Bộ phận “một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “một cửa” Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh;

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Học bạ (bản chính);

+ Bản sao giấy khai sinh;

+ Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập);

+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp;

+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp;

+ Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có);

+ Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác;

+ Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kì I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Giám đốc nơi đến xem xét, quyết định).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo

– Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Cơ quan phối hợp: Không

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Tham Khảo Thêm:  Công văn 4265/BHXH-TST Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo theo quy định mới từ 2022

– Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ;

– Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lí do thực sự chính đáng để phải chuyển trường.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

3. Thủ tục Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên bằng hình thức thi tuyển

* Trình tự thực hiện:

– Cá nhân đăng ký dự tuyển lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Sở Giáo dục và Đào tạo để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

– Nộp hồ sơ và lệ phí thi tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo;

– Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi (nếu hồ sơ hợp lệ);

– Cá nhân nhận giấy thông báo dự thi qua đường bưu điện;

– Cá nhân nhận số báo danh, địa điểm dự thi;

– Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi tuyển theo quy định;

– Cá nhân nhận thông báo kết quả điểm thi, nộp đơn yêu cầu phúc khảo kết quả điểm thi (nếu có) tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Cá nhân nhận thông báo kết quả tuyển dụng, Quyết định tuyển dụng, nộp hồ sơ tuyển dụng (nếu trúng tuyển) tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Cá nhân ký hợp đồng làm việc, nhận công tác tại đơn vị.

* Cách thức thực hiện:

– Nộp hồ sơ, mua tài liệu ôn tập, nộp lệ phí dự tuyển, nộp đơn phúc khảo, nộp hồ sơ tuyển dụng, ký hợp đồng lao động tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh.

– Thi tuyển tại địa điểm do Hội đồng tuyển dụng quyết định.

– Nhận giấy thông báo dự thi, thông báo kết quả điểm thi qua đường bưu điện

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

+ Đơn xin dự tuyển (theo mẫu quy định);

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi cư trú, hoặc của thủ trưởng đơn vị nơi đang công tác và có giá trị theo quy định hiện hành);

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ của các cơ sở y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên (có giá trị không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

+ Bản sao giấy khai sinh;

+ Bản sao các văn bằng theo quy định.

* Đối với Giáo viên Trung học phổ thông:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp chuyên môn và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

+ Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên.

* Đối với Giáo viên Trung học cơ sở (THCS):

+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên phù hợp chuyên môn và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

+ Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên;

+ Các loại giấy tờ ưu tiên nếu có (Con thương binh, con liệt sỹ …);

+ Bản sao kết quả học tập (bảng điểm);

+ 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ liên hệ, 2 ảnh 4 x 6.

2. Hồ sơ tuyển dụng:

+ Hồ sơ gốc Cao đẳng (nếu học Cao đẳng), Đại học (nếu học Đại học), Sau đại học (nếu là Thạc sỹ, Tiến sỹ) gồm có: Hồ sơ trúng tuyển (Đại học, Cao đẳng, Sau đại học); Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá quá trình học tập trong nhà trường; Bảng kết quả học tập (bảng điểm).

+ Bản sao có công chứng các loại chứng chỉ.

+ Các loại bằng đã tốt nghiệp (bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học, Cao đẳng, Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ), mỗi loại 01 bản chính và 01 bản sao có công chứng.

+ Sơ yếu lý lịch.

+ Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ có liên quan khác.

+ Bảng kết quả học tập (bảng điểm) gốc.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ/loại

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm chi tiết

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 513/2013/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *