Quyết định 491/2012/QĐ-UBND Quy định mức khoán chi phí bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Rate this post

Quyết định 491/2012/QĐ-UBND

Xác định định phí bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sung công quỹ nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Quyết định 491/2012/QĐ-UBND xác định mức ấn định bán đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước đối với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang .

Bạn đang xem: Quyết định 491/2012/QĐ-UBND xác định mức chi phí cố định bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang

ỦY BAN NHÂN DÂN KRAINCIAL
tuyên ngôn

—-
Con số: 491/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 12 năm 2012

PHÁN QUYẾT
QUY ĐỊNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐẤU GIÁ VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH QUỸ NHÀ NƯỚC TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/09/2010 của Bộ Tài chính quy định việc xác định giá khởi điểm tài sản nhà nước trong đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng đấu giá tài sản. Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ hỏng và quản lý thu nhập từ xử lý vi phạm hành chính tang vật, công cụ vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước; Thông tư số Thông tư số 139/2011/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ hư hỏng và quản lý tiền thu được từ việc xử lý tang vật, tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước vi phạm hành chính; Thông tư số Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá, lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản; Thông tư số Thông tư số 215/2012/TT-BTC ngày 10/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một loạt nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính;

Căn cứ vào Nghị quyết số Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, kỳ họp thứ 4 ban hành quy định mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá. tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 485/TTr-STC ngày 04/12/2012 đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định mức phí cố định bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước đối với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Hội đồng cấp huyện Đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang,

PHÁN QUYẾT:

Tham Khảo Thêm:  Nghị định số 70/2014/NĐ-CP Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi

Điều 1. Quy định về mức chi phí cố định (tỷ lệ phần trăm (%) chi phí khoán) bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước đối với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện tại Tuyên tỉnh Quảng Nam như sau:

TT

Giá trị tài sản bán đấu giá

Tỷ lệ (%) chi phí khoán

Đầu tiên

Dưới 50 triệu đồng

5% giá trị tài sản bán

2

Từ 50 triệu đến 1 tỷ đồng

2,5 triệu + 1,5% giá trị tài sản bán trên 50 triệu

3

Từ trên 1 tỷ đến 10 tỷ đồng

16,75 triệu + 0,2% giá trị tài sản bán trên 1 tỷ đồng

4

Từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng

34,75 triệu + 0,15% giá trị tài sản bán trên 10 tỷ đồng

5

Hết hơn 20 tỷ đồng

49,75 triệu + 0,1% giá trị tài sản bán vượt TẤT CẢ 20 tỷ. Tổng mức phí không quá 300 triệu đồng/đấu giá

Điều 2. Quản lý và sử dụng chi phí cố định

1. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện được chủ động sử dụng kinh phí khoán quy định tại Điều 1 để chi cho việc bán đấu giá tang vật, công cụ vi phạm hành chính. tịch thu sung công quỹ nhà nước theo các khoản chi đã được quy định trong thông tư. KHÔNG. 137/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính và không vượt quá mức chi phí cố định quy định tại quyết định này, bảo đảm phù hợp với chế độ quản lý tài chính nhà nước hiện hành và chịu trách nhiệm về việc thực hiện. các quyết định.

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch dạy học môn Hóa học 9 năm 2022 – 2023

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện được điều chỉnh mức chi phí cố định được trừ giữa các lần bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là đối tượng xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu sung quỹ nhà nước, kể cả di sản không thành đấu giá.

2. Kết thúc năm ngân sách, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện quyết toán số thực chi cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, công cụ vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước trong năm tại đúng chế độ tài chính và quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Kiểm lâm; Thủ trưởng Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
– Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Như điều 3;
– Phó CVP Thường trực UBND tỉnh;
– CV: TH, TC, TP, NLN
– Lưu VT (Hoa TC 40).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KRAINCIAL
KT. cái đầu
Phó Tổng Thống

(Đã ký)

Trần Ngọc Thức

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh 6 I-Learn Smart World

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 491/2012/QĐ-UBND Quy định mức khoán chi phí bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *