Quyết định 4607/QĐ-BGDĐT Phê duyệt danh mục SGK lớp 11 năm 2023 – 2024

Rate this post

Quyết định 4607/QĐ-BGDĐT

Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 11 năm 2023-2024

Ngày 28 tháng 12 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định 4607/QĐ-BGDĐT. Phê duyệt sách giáo khoa lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Bạn đang xem: Quyết định 4607/QĐ-BGDĐT Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 11 năm 2023 – 2024

Theo hướng dẫn, đến năm học 2023-2024, học sinh lớp 11 sẽ được thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới. Danh sách các bài văn mẫu lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 gồm 50 bài văn thuộc các đơn vị bài học sau:

  • Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;
  • Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam;
  • Nhà xuất bản Đại học Huế;
  • Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xuất bản Victoria;
  • Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM;
  • NXB ĐHSP.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 4607/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2022

NGHỊ ĐỊNH 4607/QĐ-BGDĐT

DUYỆT DANH MỤC SÁCH VĂN HỌC LỚP 11 DÙNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình soạn thảo, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân thiết kế sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định văn bản quốc gia; Thông tư số 23/2020/TT-BGDĐT ngày 08/06/2020 của Bộ GDĐT về việc sửa đổi, hoàn thiện một số điều của quy định chuẩn, quy trình soạn thảo, chỉnh sửa sách giáo khoa phổ thông; tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân thiết kế sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TTBGDĐT;

Theo biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định quốc gia về văn bản các môn học và hoạt động giáo dục lớp 11;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học.

PHÁN QUYẾT:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 20/2021/TT-BYT Hướng dẫn phân định chất thải y tế nguy hại

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục sách giáo khoa lớp 11 dùng trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ giáo dục trung học, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thẩm tra quyết định này.

Người nhận:

– Thủ tướng (bằng b/c);
– Văn phòng Quốc hội (để b/c);
– Văn phòng Chủ tịch nước (để b/c);
– Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (đ/c);
– VPCP (để b/c);
– Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c);
– Ủy ban Văn hóa – Giáo dục của Quốc hội;
– UBND các tỉnh/TP trực thuộc TW;
– Như điểm 3 (để thực hiện);
– Lưu: VT, Vụ GDĐT.

Bộ
nguyễn kim sơn

Danh mục sách giáo khoa lớp 11 năm 2023-2024

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 4607/QĐ-BGDĐT Phê duyệt danh mục SGK lớp 11 năm 2023 – 2024 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *