Quyết định 46/2013/QĐ-TTg Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015

Rate this post

Vendimi 46/2013/QD-TTg

Projekti për ristrukturimin e Grupit të Naftës dhe Gazit të Vietnamit në periudhën 2012 – 2015

Vendimi 46/2013/QD-TTg për miratimin e Projektit të Ristrukturimit të Grupit të Naftës dhe Gazit Vietnam për periudhën 2012 – 2015 të lëshuar nga Kryeministri.

Po shikoni: Vendimi 46/2013/QD-TTg Projekti i Ristrukturimit të Grupit të Naftës dhe Gazit të Vietnamit për periudhën 2012 – 2015

KRYEMINISTËR
————-
Numri: dyzet e gjashtë/QD-TTg

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi

———————————————

Hanoi, 5 janar 2013

VENDIM
MIRATIMIN E PROJEKTIT TË RINDËRTIMIT TË GRUPIT TË VITETAMIT TË NAJTËS DHE GAZIT PERIUDHA 2012 – 2015
KRYEMINISTËR

Në bazë të Ligjit të 25 dhjetorit 2001 për Organizimin e Qeverisë;

Në zbatim të vendimit nr.929/QD-TTg datë 17.07.2012 të Kryeministrit për miratimin e projektit të ristrukturimit të ndërmarrjeve shtetërore, me fokus grupet ekonomike dhe korporatat shtetërore në periudhën 2011 – 2015;

Me propozimin e Ministrit të Industrisë dhe Tregtisë dhe Këshillit të Anëtarëve të Grupit të Naftës dhe Gazit të Vietnamit,

VENDIM:

Neni 1. Miratimi i Projektit “Ristrukturimi i Grupit të Naftës dhe Gazit të Vietnamit (PVN) për periudhën 2012 – 2015” me përmbajtjen e mëposhtme:

I. SHQYRTIMI

Ndërtimi i Grupit të Naftës dhe Gazit të Vietnamit në një grup ekonomiki pa tregtueshëm të fortë, dinamikë, të aftë për të konkurruar brenda dhe jashtë vendit, duke arritur efikasitet të lartë në prodhim, biznes dhe investime zhvillimore.eh?n duke shfrytëzuar në mënyrë optimale të gjitha burimet në dispozicion; duke u zhvilluar me shpejtësi dhe në mënyrë sinkronike nga kërkimi i naftës dhe gazit, kërkimi dhe shfrytëzimi deri te përpunimi i naftës dhe gazit, prodhimi i plehrave, energjia elektrike dhe shërbimet e cilësisë së lartë të naftës dhe gazit.

Zhvillimi i qëndrueshëm shkon paralelisht me mbrojtjen e mjedisit ekologjik; kontribuojnë në mbrojtjen e sovranitetit kombëtar në det dhe sigurimin e sigurisë energjetike; integrohen në mënyrë aktive në ekonominë ndërkombëtare, zgjerojnë aktivitetet jashtë vendit.

II. PËRMBAJTJA

së pari. Fushat e biznesit:

a) Kërkimi, kërkimi dhe shfrytëzimi i naftës dhe gazit.

b) Filtri – hoh vaj.

c) Industria e gazit.

d) Industria elektrike.

d) Shërbime të naftës me cilësi të lartë.

Në të cilin, kërkimi, kërkimi dhe shfrytëzimi i naftës dhe gazit është biznesi kryesor.

2. Klasifikimi dhe rregullimi i njësive anëtare:

a) PVN vazhdon të mbajë 100% të kapitalit themeltar:

Korporata e Kërkimit dhe Prodhimit të Naftës.

b) PVN ruan raportin aktual të kapitalit në ndërmarrjet e mëposhtme:

Korporata Aksionare e Shërbimeve të Shpimit dhe Shpimit të Naftës (50,38%);

Korporata Aksionare e Shërbimeve Teknike PetroVietnam (51%);

Vietsovpetro Vietsovpetro (51%);

Kompania me përgjegjësi të kufizuar Rusvietpetro Joint Venture (49%);

Kompania me Përgjegjësi të Kufizuar Gaspromviet (49%);

Nghi Son Rafining and Petrochemical Company Limited (25.1%);

Long Son Petrochemical Company Limited (18%).

c) Ndërmarrjet kryejnë aksioneoh:

Nga 2012 deri në 2015:

+ Binh Son Rafining and Petrochemical One Member Liability Company (PVN mban 75% të kapitalit themeltar);

+ Një anëtar kompani me përgjegjësi të kufizuar PetroVietnam Ca Mau Fertilizer (PVN mban 51% të kapitalit themeltar);

+ Një anëtar kompani me përgjegjësi të kufizuar Ship Industrykomisioni Dung Quat (PVN mban 36% të kapitalit themeltar);

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 10/2018/TT-BYT Tiêu chí thành viên Hội đồng tư vấn cấp GCN kinh doanh dược

Periudha pas vitit 2015:

+ Korporata e Naftës së Vietnamit (PVN), 75% e kapitalit themeltar);

+ PetroVietnam Power Corporation (PVN mban 75% të kapitalit themeltar);

d) Shitja e kapitalit PVN aktualisht mban në bizneset e mëposhtme:

Nga 2012 deri në 2015:

+ Korporata Aksionare e Transportit të Naftës (reduktuar nga 57.82% në të paktën 36%);

+ PetroVietnam Energy Technology Corporation – SHA (ulur nga 41% në të paktën 36%);

+ Korporata Aksionare e Ndërtimit të Naftës dhe Gazit të Vietnamit (reduktuar nga 54,54% në të paktën 36%);

+ Shoqëria aksionare petrokimike dhe sintetike e fibrave petrokimike (nga 56% në të paktën 36%);

+ Shoqëria Aksionare PVI (nga 39.05% në 35%);

Periudha pas vitit 2015:

+ PetroVietnam Fertilizer and Chemical Corporation – SHA (në rënie nga 61.37% në 51%).

dd) Të zhvesh të gjithë kapitalin që PVN zotëron aktualisht në ndërmarrjet e mëposhtme:

Nga 2012 deri në 2015:

+ Një anëtar shoqëri me përgjegjësi të kufizuar Lai Vu Industrial Park;

+ Banka Aksionare Tregtare Oqeani;

+ Shoqëria Aksionare e Zhvillimit të Gjelbër Indochina;

+ Shoqëria aksionare e investimeve të financimit të sindikatës së naftës dhe gazit të Vietnamit.

Periudha pas vitit 2015:

+ Shërbimet e Përgjithshme të Korporatës Aksionare të Naftës.

e) Transferimi i kapitalit të PVN në Korporatën Teknike të Tregtisë dhe Investimeve – SHA në Korporatën e Naftës Vietnam për ta mbajtur.

g) Marrëveshjet për institucionet kërkimore dhe trajnuese:

Mbajtja e Kolegjit Profesional të Naftës;

Të studiojë themelimin e Akademisë së Naftës së Vietnamit në bazë të riorganizimit të Institutit të Naftës së Vietnamit dhe Universitetit të Naftës;

H) Shpërbërja e degës së Vietnamit Oil and Gas Group – Kompania e Importit dhe Shpërndarjes së Qymyrit të Naftës.

3. Kompletimi i mekanizmit të menaxhimit dhe ristrukturimi i strukturës organizative për ndërmarrjet e nivelit II dhe III sipas parimeve të mëposhtme:

a) Përmes përfaqësuesit dhe sipas përcaktimeve të ligjit, PVN orienton ndërmarrjet anëtare (niveli II, III) për çështjet e mëposhtme:

Strategjia e zhvillimit; plani i përbashkët i biznesit në grup; të caktojë fushat e veprimtarisë dhe prodhimit dhe linjat dhe profesionet e biznesit; rregulloret për menaxhimin dhe administrimin dhe standardet dhe normat;

Ndryshimi i numrit të ndërmarrjeve anëtare të ndërmarrjeve të nivelit II dhe riorganizimi i ndërmarrjeve të nivelit të dytë. Kontribuoni me kapital për të krijuar ndërmarrje të reja, kontribuoni me kapital në kompani të tjera;

Përdorimi: Marka tregtare e Vietnam Oil and Gas Group, shërbimet e informacionit, kërkimi dhe aplikimi i shkencës dhe teknologjisë, trajnimi; emërtimin e ndërmarrjeve sipas rregulloreve uniforme;

Decentralizimi i investimeve, prokurimi dhe ofertimi në parim varet nga shkalla e dominimit të ndërmarrjes dhe efikasiteti operativ i ndërmarrjes;

Organizimi i stafit dhe trajnimi i burimeve njerëzore;

Punë emulimi dhe lavdërimi, kulturë, sport dhe sigurime shoqërore.

b) Ndërmarrjet e klasës II që operojnë në formën e shoqërisë mëmë – filial ristrukturohen në këtë drejtim: Shoqëria mëmë kryen si funksionin e investimit financiar, ashtu edhe drejton aktivitetet prodhuese dhe afariste; kompanitë ndihmëse specializohen në çdo fushë prodhimi dhe biznesi të përshtatshme për linjat e biznesit të kompanisë mëmë; asnjë kompani e lidhur; nuk organizon një ndërmarrje të nivelit III në formën e shoqërisë mëmë – filial.

Ekziston një udhërrëfyes për të përfunduar shitjen ose ristrukturimin e sipërmarrjeve që nuk përputhen me orientimet strukturore të sipërpërmendura përpara vitit 2015.

Tham Khảo Thêm:  Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm 3 sách Cánh diều

4. Ristrukturimi i qeverisjes korporative, duke u fokusuar në përmbajtjet e mëposhtme:

a) Ndryshimi, plotësimi dhe perfeksionimi i sistemit të rregulloreve të menaxhimit të brendshëm;

b) Riorganizimi i strukturës organizative, aparateve të menaxhimit dhe administrimit;

c) Plotësimi i rregulloreve për punën e personelit, promovimi i trajnimit të burimeve njerëzore; të sigurojë shlyerjen e përfitimeve dhe regjimeve për punonjësit në procesin e ristrukturimit të ndërmarrjeve në përputhje me ligjin.

d) Forcimi i kontrollit të brendshëm;

dd) Të promovojë zbatimin e përparimeve shkencore dhe teknologjike dhe të zbatojë zgjidhje për të rritur produktivitetin e punës dhe për të ulur kostot në aktivitetet e prodhimit dhe të biznesit;

e) Të forcohet përgjegjësia, autoriteti dhe drejtimi i PVN-së ndaj përfaqësuesit të kapitalit të PVN-së në ndërmarrjet e tjera;

g) Forcimi i organizimit të organizatave partiake dhe organizatave masive në PVN.

III. MILIARDUdhëtoni POZICIONIufC AKTUALE

së pari. Ministria e Industrisë dhe Tregtisë:

a) Të udhëheqë, monitorojë dhe inspektojë zbatimin e këtij vendimi; raportin tremujor para Kryeministrit; të marrin përgjegjësinë kryesore dhe të koordinohen me agjencitë përkatëse për trajtimin e menjëhershëm të problemeve që dalin ose raportimin tek Kryeministri për ato që janë jashtë kompetencës së tyre;

b) Të marrë përgjegjësinë kryesore dhe të koordinohet me Grupin e Naftës dhe Gazit të Vietnamit dhe agjencitë përkatëse në formulimin dhe paraqitjen në Qeveri për shpalljen e një Dekreti mbi Kartën e Organizimit dhe funksionimin e Grupit të Naftës dhe Gazit të Vietnamit; të propozojë ndryshime dhe plotësime në Dekretin nr. 115/2009/ND-CP datë 24 dhjetor 2009 të Qeverisë për veprimtaritë e naftës dhe gazit në përputhje mebelchfq.

c) Të marrë përgjegjësinë kryesore dhe të koordinohet me Ministrinë e Financave dhe Grupin e Naftës dhe Gazit të Vietnamit në propozimin e një mekanizmi tregtimi të gazit (duke përfshirë marrëdhëniet midis kompanisë mëmë – Vietnam Oil and Gas Group dhe Vietnam Gas Corporation – SHA). , planin e çmimit të tregut për gazin dhe uljen e përqindjes së kapitalit të mbajtur nga Vietnam Oil and Gas Group në Vietnam Gas Corporation – Joint Stock Company për t’ia paraqitur Kryeministrit për shqyrtim.

2. Financiare:

Të studiojë dhe t’i dorëzojë Qeverisë për shpallje një Dekret mbi rregulloret e menaxhimit financiar të Grupit të Naftës dhe Gazit të Vietnamit.

3. Ministritë: KYi pa tregtueshëm Planifikimi dhe Investimi, Punët e Brendshme, Punës – Invalidët dhe Çështjet Sociale, sipas kompetencës së tyre, koordinohen me Ministrinë e Industrisë dhe Tregtisë në kryerjen e detyrave të caktuara në pikën 1, pjesa III e këtij neni.

4. Bordi i anëtarëve të Grupit të Naftës dhe Gazit të Vietnamit:

a) Të formulojë një strategji zhvillimi për periudhën 2012 – 2015, me orientim 2020, t’ia dorëzojë Kryeministrit për shqyrtim dhe miratim; Zbatimi i planit 5-vjeçar të prodhimit, biznesit dhe zhvillimit të investimeve për periudhën 2011 – 2015 të miratuar nga Kryeministri në vendimin nr. 1381/QD-TTg datë 12 gusht 2012;

b) Formulimi i një plani për riorganizimin e prodhimit dhe biznesit në përputhje me planin e miratuar të ristrukturimit; planet financiare për zbatimin e detyrave kryesore të ngarkuara dhe trajtimin e problemeve financiare në procesin e ristrukturimit. Drejton ristrukturimin dhe rregullimin e ndërmarrjeve anëtare në përputhje me këtë Vendim.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 39/2011/TT-BGDĐT Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo

c) Realizimi i ricaktimit të funksioneve, detyrave, linjave dhe linjave të biznesit të sipërmarrjeve në grup si RED.po projektet e përmendura (përveç Korporatës së Gazit të Vietnamit – CPCP do të përcaktohet kur Kryeministri të shqyrtojë dhe të vendosë për propozimin e Ministrisë së Industrisë dhe Tregtisë).

d) Raportoni kryeministrit:

Vlerësimi i efektivitetit të investimit jashtë fushës kryesore të biznesit; investime jashtë vendit; projekte madhore, projekte kyçe të zbatuara nga kompania mëmë – Vietnam Oil and Gas Group dhe kompanitë e saj anëtare.

dd) Hartimi i një plani specifik dhe të rreptë të trajtimit në përputhje me ligjin dhe udhëzimet e Kryeministrit në Njoftimin nr. Korporata, ia paraqesin Kryeministrit për shqyrtim dhe vendim.

e) Të vendosë për krijimin e një njësie të furnizimit me karburant për termocentralet në Korporatën e Energjisë PetroVietnam në përputhje me ligjin.

g) Fokusimi në ristrukturimin e qeverisjes korporative sipas përmbajtjes së përmendur në pikën 4, pjesa II, neni 1 i këtij vendimi.

Hartimi dhe zbatimi i rregulloreve dhe rregulloreve për mbikëqyrjen, inspektimin dhe inspektimin e respektimit të ligjit, zbatimin e objektivave, strategjive, planeve dhe detyrave të caktuara dhe vlerësimin e performancës së filialeve dhe menaxherëve sipas rregulloreve.

H) Raporti tremujor në Ministrinë e Industrisë dhe Tregtisë, Ministrisë së Financave dhe Komitetit Drejtues për Inovacionin dhe Zhvillimin e Ndërmarrjeve për rezultatet e zbatimit të kësaj Skeme.

Neni 2. Ky Vendim hyn në fuqi nga data e nënshkrimit për shpallje.

Neni 3. Ministrat, drejtuesit e agjencive të nivelit ministror, ​​drejtuesit e agjencive të lidhura me qeverinë dhe presidentët INKUBATOJNËKomitetet Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra, Kreu i Komitetit Drejtues për Inovacionin dhe Zhvillimin e Ndërmarrjeve dhe Këshilli i Anëtarëve të Grupit të Naftës dhe Gazit të Vietnamit janë përgjegjës për zbatimin e këtij vendimi./.

Marrësit:
Sekretariati i Komitetit Qendror të Partisë;
Kryeministri, Zëvendëskryeministrat;
Ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë në varësi të Qeverisë;
Zyra e Komitetit Qendror për Antikorrupsion;
Këshillat Popullore, Komitetet Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;
Zyra Qendrore dhe Komitetet e Partisë;
Komiteti i Partisë i Bllokut Qendror të Ndërmarrjeve;
– Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm;
Zyra e Presidentit;
Këshilli për pakicat etnike dhe komitetet e Kuvendit Kombëtar;
zyra e Kongresit;
Gjykata e Lartë Popullore;
Prokuroria Popullore e Lartë;
Kontrolli i Shtetit;
– INKUBATO
Bordi Kombëtar i Mbikëqyrjes Financiare;
Banka për Politika Sociale;
Banka e Zhvillimit të Vietnamit;
Komiteti Drejtues për Inovacion dhe Zhvillim të Ndërmarrjeve;
Korporata e Naftës dhe Gazit të Vietnamit;
Zyra e Qeverisë: BTCN, PCN-të, Asistentët e Zyrës së Qeverisë, Departamentet: Çështjet e Përgjithshme, Barazimi i Llogarive, Auditimi, Auditimi, PL, V.III;
Ruaj: VT, DMDN (3b).KN.

KT. KRYEMINISTËR
ZV/KRYEMINISTRI

(E nënshkruar)

Vu Van Ninh

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 46/2013/QĐ-TTg Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *