Quyết định 3963/QĐ-BCT Về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào việc hiện đại hóa thủ tục hành chính trong 6 tháng cuối năm 2012

Rate this post

Quyết định 3963/QĐ-BCT

Về việc thông qua kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa thủ tục hành chính 6 tháng cuối năm 2012

Quyết định 3963/QĐ-BCT ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiện đại hóa thủ tục hành chính 6 tháng cuối năm 2012.

Bạn đang xem: Quyết định 3963/QĐ-BCT phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa thủ tục hành chính 6 tháng cuối năm 2012

BỘ CÔNG THƯƠNG
———————
Con số: 3963/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2012

PHÁN QUYẾT
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HIỆN ĐẠI HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012

—————————
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, hoàn thiện Điều 3 Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về việc công bố Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020;

Căn cứ Quyết định số. Quyết định số 1655/QĐ-BCT ngày 04 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015 của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin và Chánh Văn phòng Bộ,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiện đại hóa thủ tục hành chính của Bộ Công Thương 6 tháng cuối năm 2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký công bố.

Điều 3. Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Như điều 3;
– Các Bộ trưởng, Thứ trưởng;
– Lưu: VT, thương mại điện tử.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Hồ Thị Kim Thoa

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 24/2014/TT-BCT Hướng dẫn Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

KẾ HOẠCH
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HIỆN ĐẠI HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3963/QĐ-BCT ngày 11 tháng 7 năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

A. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

I. Mục đích

Trên cơ sở Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã được xác định trong Kế hoạch tái định cư của Bộ Công Thương giai đoạn 2011-2020. Từ năm 2011 đến năm 2015, việc hiện đại hóa thủ tục hành chính được xác định là một trong những giải pháp chủ yếu nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng điều hành và dịch vụ công trực tuyến, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả, tạo tác động tích cực trong công tác quản lý hành chính, tình hình đối với lĩnh vực công thương. Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin điện tử trong việc tiếp nhận khiếu nại, kiến ​​nghị đối với quy định hành chính của Bộ Công Thương.

II. NHIỆM VỤ

Công khai danh mục dịch vụ hành chính công trên môi trường C ổng thông tin điện tử của Bộ và các cơ quan, đơn vị; xây dựng và sử dụng thống nhất các biểu mẫu điện tử trong giao dịch với người dân, doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa thể chế và cải cách thủ tục hành chính.

Từng bước hiện đại hóa công sở của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo tiêu chuẩn của Chính phủ để hiện đại hóa nền hành chính phù hợp với điều kiện hiện nay của Bộ.

Ứng dụng công nghệ xử lý thông tin trong giao dịch với các cơ quan hành chính khác và trong giao dịch với người dân, doanh nghiệp; nhất là trong hoạt động hành chính, dịch vụ công của các đơn vị sự nghiệp.

III. kết cục

Đến cuối năm 2012, việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiện đại hóa thủ tục hành chính đạt được những kết quả sau:

1. 100% các đơn vị trong Bộ ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục hành chính do đơn vị mình phụ trách.

2. 30% thủ tục hành chính dự kiến ​​từ mức độ 3 trở lên.

3. 100% đơn vị thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính do đơn vị mình phụ trách.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 2288/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2004 - 2011

4. Cung cấp thông tin trực tuyến về RAP đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

B. NỘI DUNG

I. Cải thiện môi trường tổ chức và pháp lý

1. Rà soát, kiến ​​nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương.

2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ.

3. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong hoạt động cải cách hành chính, bao gồm trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động cải cách hành chính do đơn vị mình phụ trách. tổ chức cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hiện đại hóa hành chính của đơn vị.

II. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được thực hiện thông qua việc tổ chức các hoạt động:

1. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận, phản ánh kiến ​​nghị về quy định hành chính cho công chức, viên chức (CKVK), nhất là cán bộ chủ chốt, chuyên trách trong lĩnh vực hành chính công.

2. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính và sử dụng có hiệu quả hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

3. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về công nghệ thông tin trong các lĩnh vực như tài chính, nhân sự, kế hoạch, khoa học công nghệ… nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn.

III. Phát triển hạ tầng kỹ thuật

1. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Bộ xây dựng hệ thống phần mềm ứng dụng phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị.

2. Bảo đảm trang bị đủ máy tính cá nhân với chất lượng và cấu hình phù hợp để phục vụ công việc chuyên môn của cán bộ, công chức thuộc Bộ; từng bước trang bị thiết bị đầu cuối di động cho cán bộ, công chức có nhu cầu.

3. Tất cả các đơn vị đều có hệ thống mạng nội bộ (LAN) hoặc mạng diện rộng (WAN) đảm bảo chất lượng phục vụ nhu cầu trao đổi thông tin số và triển khai ứng dụng theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cũng như của Bộ nói chung. .

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 1972/QĐ-TTG Về việc thành lập Trường Đại học Trần Quốc Tuấn trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Lục quân 1

4. Bảo đảm hệ thống máy tính, hệ thống mạng của các đơn vị thuộc Bộ được kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng của Chính phủ theo hướng dẫn của cơ quan chủ quản. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin có trách nhiệm đảm bảo hệ thống phần mềm hoạt động ổn định gắn với cải cách thủ tục hành chính 24 x 7.

5. Đảm bảo tất cả các máy tính cá nhân được kết nối Internet tốc độ cao, trừ một số máy tính cá nhân sử dụng cho công việc yêu cầu bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiện đại hóa thủ tục hành chính của đơn vị.

2. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ rà soát thủ tục hành chính để xây dựng cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa thủ tục hành chính .

3. Vụ Tài chính bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiện đại hóa thủ tục hành chính 6 tháng cuối năm 2012 trong nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ.

4. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin có trách nhiệm chỉ đạo, rà soát, đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hiện đại hóa thủ tục hành chính của các đơn vị thuộc Bộ Công Thương để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ và các cấp có liên quan. ; đề xuất điều chỉnh nội dung Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa thủ tục hành chính cho phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước của Bộ cũng như chỉ đạo của Chính phủ.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 3963/QĐ-BCT Về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào việc hiện đại hóa thủ tục hành chính trong 6 tháng cuối năm 2012 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *