Quyết định 3503/QĐ-BHXH Sửa đổi quy định về phân cấp giải quyết, chi trả BHXH một lần

Rate this post

Quyết định 3503/QĐ-BHXH

Thay đổi quy định về phân cấp giải quyết, chi trả BHXH một lần

Ngày 18/11/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 3503/QĐ-BHXH đối với việc sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Quy trình chi trả chế độ BHXH, chi trả chế độ BHXH, BHTN ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH.

Bạn đang xem: Quyết định 3503/QĐ-BHXH Về việc sửa đổi quy định phân cấp giải quyết, chi trả BHXH một lần

Theo đó, BHXH tỉnh lập danh sách chi trả trợ cấp BHXH một lần do BHXH tỉnh chi trả bằng tiền mặt và chuyển tiền chi trả từ BHXH tỉnh qua Bưu điện (đối với trường học). người hưởng đăng ký nhận tiền tại bưu điện). Sau đây là nội dung chi tiết của Quyết định 3503, mời các bạn tải về tại đây.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Sự độc lập miễn phí Chúc mừng
————

Số: 3503/QĐ-BHXH

Hà Nội Ngày 18 tháng 11 năm 2022

NGHỊ ĐỊNH 3503/QĐ-BHXH

Sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Quy trình chi trả chế độ BHXH, chi trả chế độ BHXH, BHTN ban hành kèm theo Quyết định số Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Tổng Giám đốc BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật lao động ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Thực hiện chính sách an sinh xã hội, Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán.

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH, chi trả chế độ BHXH, BHTN ban hành kèm theo Quyết định số Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

1. Thay đổi nội dung tiết b điểm 1.1.2 khoản 1.1 khoản 1 Điều 2 như sau:

“b) Bảng kê chi trả trợ cấp BHXH một lần do BHXH tỉnh chi trả; danh sách chi trả trợ cấp BHXH một lần bằng tiền do BHXH tỉnh chi trả và chuyển qua Bưu điện (đối với trường hợp người hưởng đăng ký nhận tiền tại Bưu điện)”.

2. Sửa đổi điểm 1.2.3, điểm 1.2 khoản 1 Điều 2 như sau:

“1.2.3. Lập danh sách chi trả trợ cấp BHXH một lần do BHXH huyện chi trả; danh sách chi trả trợ cấp BHXH một lần bằng tiền do BHXH huyện xử lý và chuyển qua Bưu điện (đối với trường hợp người hưởng đăng ký nhận tiền tại Bưu điện); danh mục hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề theo phân cấp nguồn thu.”

3. Thay đổi nội dung điểm 2.1.2, điểm 2.1 khoản 2 Điều 2 như sau:

“a) Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; trợ cấp BHXH chung bằng tiền cùng với trợ cấp BHXH hàng tháng và trợ cấp BHXH một lần bằng tiền nếu người hưởng đăng ký nhận tiền qua bưu điện; chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động bằng tiền”.

4. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.1 khoản 2 Điều 7 như sau:

“2.1. Lập danh sách thanh toán một lần

2.1.1. Trách nhiệm của Phòng Phúc lợi An sinh Xã hội

Hàng ngày, căn cứ dữ liệu để giải quyết trợ cấp, chế độ BHXH một lần (bao gồm cả khoản bổ sung một lần kèm theo chế độ BHXH hàng tháng mà người hưởng đăng ký nhận qua tài khoản cá nhân); Thông báo chuyển nơi hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ tuất một lần và lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng mà người hưởng trợ cấp một lần từ huyện, tỉnh khác đến; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trích đóng BHXH, lập Danh sách hưởng BHXH một lần (Danh sách C97-HD); theo phân cấp với các hình thức: Thanh toán qua tài khoản cá nhân, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt, trình lãnh đạo duyệt và chuyển Phòng Kế hoạch tài chính.”

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 32/2021/TT-BGDĐT Chế độ phụ cấp của giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số

2.1.2. Trách nhiệm của Phòng Phúc lợi An sinh Xã hội

“Áp dụng như quy định tại tiết 2.1.1 điểm này và chuyển Phòng Kế hoạch tài chính”

5. Thay đổi chi tiết điểm 2.2.2, điểm 2.2, khoản 2, Điều 7 như sau:

“a) Danh sách chi trả lương hưu và BHXH hàng tháng của tháng tiếp theo cùng với trợ cấp bằng tiền liền kề (nếu có) cho người hưởng từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng tiếp theo (Danh sách C72a-HD). hình thức: Thanh toán qua tài khoản cá nhân, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt”.

6. Thay đổi nội dung tiết b điểm 3.1.1 khoản 3.1 khoản 3 Điều 7 như sau:

“b) Chuyển bảng kê C97-HD đã nộp bằng tiền mặt từ Bưu điện huyện, tỉnh cho Bưu điện tỉnh; chuyển Danh sách C97-HD (gồm danh sách do BHXH huyện chi trả và danh sách do Bưu điện huyện chi trả) cho Phòng Tài chính Kế hoạch để chi trả và theo dõi, đối chiếu với Bưu điện huyện.

7. Thay đổi tiết b điểm 3.1.2 điểm 3.1 khoản 3 Điều 7 như sau:

“b) Căn cứ số tiền Bưu điện đã thanh toán bằng tiền mặt theo Bảng kê C97-HD để chuyển quỹ cho Bưu điện tỉnh.”

8. Sửa đổi Điều 5.1.1. Điểm 5.1 Khoản 5 Điều 7 được sửa đổi như sau:

“5.1.1. Liệt kê mua lại và tài trợ; tổ chức chi trả trợ cấp BHXH một lần bằng tiền mặt theo danh sách do cơ quan BHXH chuyển đến; chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và trợ cấp BHXH một lần bằng tiền cùng với chế độ BHXH hàng tháng; quản lý người hưởng; thanh quyết toán và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của BHXH Việt Nam và hợp đồng đã ký kết;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư quy định thủ tục đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y

9. Sửa đổi mục 5.2.1 điểm 5.2 khoản 5 Điều 7 như sau:

“5.2.1. Chi trả trợ cấp BHXH một lần bằng tiền mặt theo danh sách do cơ quan BHXH chuyển đến; chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và trợ cấp BHXH một lần bằng tiền cùng với chế độ BHXH hàng tháng; quản lý người hưởng; thanh quyết toán với BHXH huyện và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của BHXH Việt Nam và hợp đồng đã ký kết.

Điều 2. BHXH các tỉnh, thành phố do Trung tâm điều hành sẽ quy định hợp đồng ủy quyền chi trả BHXH, trợ cấp thất nghiệp và quản lý đối tượng hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện được ký kết giữa BHXH tỉnh và Bưu điện. tỉnh là phù hợp với thay đổi. và các nội dung hoàn thiện trong quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2022. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Người nhận:

– Như Điều 3;
– Các Bộ: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính;
– Ban quản lý an sinh xã hội;
– Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc;
– Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;
– Lưu: VT, CSXH

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hùng Sơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 3503/QĐ-BHXH Sửa đổi quy định về phân cấp giải quyết, chi trả BHXH một lần . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *