Quyết định 317/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020

Rate this post

Quyết định 317/QĐ-TTg

Về việc phê duyệt Đề án phát triển y tế biển và hải đảo Việt Nam đến năm 2020

Quyết định 317/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển y tế biển và hải đảo Việt Nam đến năm 2020”.

Bạn đang xem: Quyết định 317/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển y tế biển và hải đảo Việt Nam đến năm 2020

thủ tướng

—-
Con số: 317/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

PHÁN QUYẾT
PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN Y TẾ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020”

—————

thủ tướng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ số Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về việc công bố chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Phê duyệt dự án”Phát triển Y tế Biển và Hải đảo Việt Nam đến 2020” với những nội dung chính sau:

I. MỤC TIÊU VÀ VĂN BẢN ĐỀ TÀI

1. Mục đích chung

Bảo đảm người dân sinh sống, làm việc trên biển và hải đảo được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế phục vụ nhu cầu phòng ngừa, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh và nâng cao sức khỏe, góp phần thực hiện thành công các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe. Mục tiêu chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Củng cố mạng lưới y tế đủ năng lực và phù hợp với đặc điểm hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng biển, đảo.

b) Phát triển nguồn nhân lực y tế đủ về số lượng và chất lượng đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân vùng biển, đảo.

c) Tăng cường năng lực cấp cứu, vận chuyển, khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh đặc thù trên biển, đảo.

d) Trang bị kiến ​​thức cho người dân trên biển, đảo để tự bảo vệ mình, biết cách sơ cứu và đưa người bị nạn đến cơ sở sơ cứu trên biển, đảo.

đ) Thực hiện đầy đủ các quy định quốc tế về bảo hiểm y tế trong hoạt động trên biển.

3. Mục tiêu chủ yếu đến năm 2020

– Ban hành bộ tiêu chuẩn y tế vùng biển và hải đảo;

– Đào tạo, bổ sung bác sĩ về y học biển có khả năng cấp cứu, khám, chữa bệnh đặc thù trên biển cho 70% bệnh viện/trung tâm y tế huyện đảo và bệnh viện ven biển các tỉnh thuộc Bộ Kinh tế biển;

Tham Khảo Thêm:  Mẫu cổng trại đẹp nhất

– 100% Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh/thành phố ven biển và mỗi Bộ: Kinh tế biển, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Dầu khí có 01 đơn vị đủ năng lực khám bệnh dự phòng. đối với nhân dân, lao động vùng biển, đảo;

– Đối với các đô thị đảo độc lập trên biển, 100% có trạm y tế đô thị, trong đó 50% đạt tiêu chuẩn y tế vùng biển, đảo; 40% bệnh viện/trung tâm y tế huyện đảo có khả năng thực hiện các kỹ thuật ngoại khoa tương đương bệnh viện hạng 2;

– Đầu tư 04 trung tâm 115 đủ năng lực điều phối cấp cứu, vận chuyển cấp cứu trên biển; 6 bệnh viện có trung tâm tiếp nhận, điều trị bệnh đặc thù biển đảo và đóng mới 01 tàu có chức năng tàu bệnh viện, trang bị thêm tính năng cấp cứu y tế cho 1-2 tàu Cảnh sát biển;

– Xây dựng 02 mô hình hỗ trợ y tế từ xa – y tế từ xa từ bệnh viện khu vực đến bệnh viện/trung tâm y tế huyện đảo và nhà khấu; – 100% người lao động trên tàu, nhà khấu có kiến ​​thức tự vệ, bảo vệ sức khỏe và biết kêu cứu khi có tình huống khẩn cấp; – 100% tàu thuyền – tàu viễn dương tuân thủ đầy đủ các quy định quốc tế về bảo hiểm sức khỏe hàng hải.

* Việc phân vùng được thực hiện như sau:

NỘI DUNG Cho đến năm 2015
Cho đến năm 2020
Ban hành bộ tiêu chuẩn y tế vùng biển và hải đảo. ĐÃ KẾT THÚC
Đào tạo, bổ sung cán bộ cho các bệnh viện/trung tâm y tế huyện đảo, bệnh viện ven biển trực thuộc Bộ Kinh tế biển. 20% 70%
Tăng cường năng lực cho các cơ sở y tế dự phòng:
– Trung tâm y tế dự phòng tỉnh/TP ven biển. 40% 100%
– Trung tâm y tế dự phòng Các Bộ, ngành: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Dầu khí. 01 02
Cơ sở y tế trên đảo:
– Đô thị độc lập của đảo có trạm y tế. 40% 100%
– Trạm y tế độc lập xã đảo đạt tiêu chí. 20% 50%
– Trung tâm y tế/bệnh viện huyện tương đương hạng 2 về ngoại khoa. 20% 40%
Tổ chức và đầu tư mới:
– 04 trung tâm cấp cứu, vận chuyển cấp cứu. 01 03
– 6 trung tâm thu dung và điều trị bệnh đặc hiệu cho vùng biển và hải đảo. 01 05
– 01 tàu bệnh viện. 01
– Trang thiết bị y tế cho 02 tàu Cảnh sát biển. 01 01
– Hệ thống y tế từ xa. 01 01
Những người lao động trên biển biết cách tự bảo vệ mình và tìm kiếm sự trợ giúp từ các cơ sở y tế. 40% 100%
Các tàu thuộc ngành kinh tế hàng hải thực hiện đầy đủ các quy định quốc tế về bảo hiểm y tế hàng hải. 60% 100%
Tham Khảo Thêm:  Mẫu bài dạy minh họa môn Sinh học THCS Mô đun 3

I. PHẠM VI DỰ ÁN

1. Triển khai trên địa bàn 151 quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển;

2. Ở các vùng biển, đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam.

III. NỘI DUNG DỰ ÁN

1. Nâng cao nhận thức và năng lực quản lý nhà nước về sức khỏe biển

– Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, bộ, ngành thường xuyên đưa nội dung phát triển y tế biển vào nghị quyết chỉ đạo của cấp ủy, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, ưu tiên đầu tư phát triển y tế biển, đảo;

– Nghiên cứu xây dựng và ban hành bộ tiêu chí y tế biển, đảo làm cơ sở để các địa phương ven biển, các Bộ, ngành kinh tế biển phấn đấu và làm cơ sở đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ y tế;

– Nghiên cứu, xây dựng và ban hành kế hoạch phối hợp liên ngành về bảo đảm y tế, tham gia xử lý các tình huống khẩn cấp trên biển, đảo ở các cấp, các vùng và tổ chức diễn tập;

– Tại Bộ Y tế và Y tế các bộ ngành kinh tế biển và địa phương ven biển cần phân định các phòng trực thuộc bộ hoặc cấp cục chuyên trách về y tế biển và hải đảo; có chức năng quản lý nhà nước về y tế biển và hải đảo và là đầu mối phối hợp giải quyết các công việc thường xuyên và các tình huống khẩn cấp trên biển và hải đảo;

– Xây dựng hệ thống thông tin, báo cáo, kiểm tra, giám sát phù hợp với đặc điểm vùng biển và hải đảo.

2. Củng cố và phát triển các cơ sở y tế dự phòng

– Biên chế, trang thiết bị cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/thành phố ven biển, đội vệ sinh phòng dịch các Quân khu 3, 4, 5, 7 và Quân khu 9 đủ năng lực khám, tư vấn dự phòng. tư vấn sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống dịch bệnh; tập huấn phòng ngừa các vấn đề sức khỏe cho nhân dân và lực lượng lao động vùng biển, đảo. Tổ chức các đội cơ động sẵn sàng cơ động quanh đảo để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh;

– Đầu tư các trung tâm y tế lao động của Bộ Kinh tế Hàng hải đủ năng lực thực hiện các hoạt động khám phòng bệnh, tư vấn sức khỏe, vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống tai nạn thương tích cho người.

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về an toàn vệ sinh lao động trong các ngành kinh tế biển; đánh giá tác động môi trường, dự báo biến đổi khí hậu; quản lý chất thải y tế; an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh trên biển, đảo.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 15/2021/TT-BXD Hướng dẫn kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung

3. Phát triển mạng lưới khám bệnh, chữa bệnh

– Tổ chức, đầu tư trang thiết bị y tế, nhân lực và cơ sở hạ tầng cho 06 khoa hồi sức cấp cứu tại các trung tâm tiếp nhận cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh đặc thù biển, đảo và thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ. đặt tại 06 bệnh viện ven biển là Viện Y học Hải quân – TP Hải Phòng, Bệnh viện Quân khu 4 – Nghệ An, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 87 – Nha Trang, Bệnh viện Việt Nga – Liên doanh Viesopetron, TP Vũng Tàu, Bệnh viện Quân y 78 – Phú Quốc;

– Đối với các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tùy điều kiện có thể đầu tư trang thiết bị cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh đặc thù vùng biển, đảo tại các bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố.

– Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực cho 04 trung tâm y tế tuyến huyện/bệnh viện quốc phòng, an ninh, ngư nghiệp trọng điểm của đảo có thể triển khai các kỹ thuật ngoại khoa tương đương bệnh viện hạng 2.

– Đóng mới tàu biển đa năng 01, có khả năng chịu sóng trên cấp 8, có chức năng như một tàu bệnh viện, đóng vai trò là cơ sở y tế cơ động trên biển, phục vụ các ngành kinh tế biển xa bờ. Trang bị cho các tàu tuần tra 01 – 02 của Cảnh sát biển Việt Nam đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế để xử lý một số trường hợp cấp cứu thường gặp trên biển;

– Tùy điều kiện cụ thể của từng huyện đảo, có thể chỉ tập trung 1 bệnh viện/trung tâm y tế tại huyện đảo, không có trạm y tế xã, thay thế bằng mô hình phát triển.bác sĩ gia đình“tại các tổ dân phố. Tăng cường năng lực khám, cấp cứu, điều trị của các trạm y tế độc lập xã đảo;

– Xây dựng 02 mô hình hỗ trợ y tế từ xa từ 06 trung tâm hỗ trợ y tế từ xa – Y tế từ xa tại bệnh viện/trung tâm y tế đảo và nhà sân khấu;

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 317/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *