Quyết định 30/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch

Rate this post

Quyết định 30/2012/QĐ-UBND

V/v công bố quy chế tuyển dụng công chức và điều chỉnh tiền lương trong kỳ bổ nhiệm ngạch

Quyết định 30/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 7 năm 2012 ban hành quy chế tuyển dụng công chức và thực hiện điều chỉnh tiền lương trong thời gian bổ nhiệm ngạch.

Bạn đang xem: Quyết định 30/2012/QĐ-UBND Về việc công bố quy chế tuyển dụng công chức và điều chỉnh tiền lương trong thời gian bổ nhiệm ngạch

BAN PHỔ BIẾN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

—————
Con số: 30/2012/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

TP.HCM, ngày 25 tháng 7 năm 2012

PHÁN QUYẾT
XÂY DỰNG QUY CHẾ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
LƯƠNG KHI THÊM CÁC NƯỚC

—————————
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật cán bộ, công vụ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 460/TTr-SNV ngày 02/7/2012,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Đã được công bố kèm theo quyết định này”quy chế tuyển dụng công chức và điều chỉnh tiền lương trong thời gian bổ nhiệm ngạch“.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Hủy bỏ các quyết định trước đây trái với quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Thủ trưởng Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. ./.

Tham Khảo Thêm:  Lịch sử ra đời ngày thành lập Đoàn 26/3

TM. BAN PHỔ BIẾN
cái đầu

(Đã ký)

Lê Hoàng Quân

QUY ĐỊNH
TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀ LƯƠNG KHI ĐƯỢC MỜI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2012
của Ủy ban nhân dân thành phố)

Chương I
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với việc tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan trên địa bàn thành phố, bao gồm:

1. Các sở, ban, ngành.

2. Ủy ban nhân dân huyện và khu phố, thành phố trực thuộc trung ương, thị xã.

Điều 2. Nguyên tắc và căn cứ tuyển dụng

Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu công việc, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo cạnh tranh.

Người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Chương II
PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG, ĐẠI LÝ TUYỂN DỤNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN,
HỒ SƠ VÀ CÁC ƯU ĐÃI TRONG TUYỂN DỤNG

Điều 3. Phương thức tuyển dụng

1. Việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua thi tuyển, trừ trường hợp quy định tại điểm 2 Điều này.

2. Các trường hợp đặc biệt phải xét tuyển mà không phải thi tuyển:

a) Người tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc được cơ quan có thẩm quyền công nhận là thủ khoa của các cơ sở đào tạo trình độ đại học trong nước và người tốt nghiệp đại học, cao học loại giỏi, loại xuất sắc được cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài xác nhận loại xuất sắc.

b) Người có trình độ đại học trở lên; đang làm việc trong ngành, lĩnh vực dự tuyển; sau khi tốt nghiệp đại học và đã làm công việc phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm. trong 5 năm gần đây không vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

c) Người có trình độ đại học trở lên, đã làm việc liên tục (không kể thời gian tập sự) từ đủ 60 tháng trở lên và không làm việc trong 5 năm gần nhất, người có hành vi vi phạm pháp luật cho đến khi bị kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. trách nhiệm gồm: Những người là cán bộ, công chức cấp huyện trở lên thuộc ngành, lĩnh vực được tuyển dụng, sau đó điều động đến làm việc trong sự nghiệp, công lập, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước; công chức được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch trước ngày 01 tháng 7 năm 2003; người giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo cấp vụ trở lên trong doanh nghiệp nhà nước; người là sĩ quan quân đội, công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công việc đầu số.

Tham Khảo Thêm:  Công điện 7300/CĐ-TCHQ Quyết tâm thực hiện hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

Những người thuộc các đối tượng trên nếu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung của kỳ tuyển dụng công chức tại Điều 5 của quy định này thì được xét, trúng tuyển mà không phải thi tuyển.

Điều 4. Cơ quan tuyển dụng

– Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức để tổ chức tuyển dụng.

– Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng công chức.

– UBND cấp huyện, sở, ban, ngành thành lập Hội đồng sơ tuyển của cơ quan.

Điều 5. Điều kiện chung, tiêu chuẩn dự tuyển công chức

1. Điều kiện đủ điều kiện

a) Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển vào công vụ:

– Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM;

– Độ tuổi của ứng viên: Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định;

– Có đơn xin việc, lý lịch rõ ràng;

Có văn bằng hoặc chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển vào công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Hành vi dân sự bị mất hoặc bị vô hiệu;

– Bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án hình sự, quyết định của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích; đang thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh hoặc cơ sở giáo dục.

2. Tiêu chí đủ điều kiện

a) Công chức loại C

* Chuyên viên hoặc tương đương:

– Có trình độ đại học trở lên, có ngành liên quan đến vị trí cần tuyển dụng;

– Có chứng chỉ tin học văn phòng;

– Có trình độ B ngoại ngữ hoặc tương đương (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc);

* Cao đẳng chuyên ngành hoặc tương đương:

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng đúng chuyên ngành phù hợp với vị trí cần tuyển dụng;

– Có chứng chỉ tin học văn phòng;

– Có trình độ B ngoại ngữ hoặc tương đương (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc);

b) Công chức loại D

Cấp bậc sĩ quan hoặc tương đương:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 820/QĐ-BGDĐT Mẫu Chứng chỉ tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

– Có trình độ trung bình phù hợp với vị trí cần tuyển dụng;

– Có chứng chỉ tin học văn phòng;

– Có trình độ ngoại ngữ trung cấp trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc);

c) Người dự tuyển vào chức danh Thanh tra xây dựng phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 165/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn tạm thời chức danh Thanh tra xây dựng Thanh tra xây dựng quận, huyện, thành phố, phường, thị trấn. làng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

d) Người dự tuyển công chức chính quyền thành phố phải có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định, tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức. thường dân của các thành phố, khu phố và đô thị.

Điều 6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức

Bao gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển (mẫu đơn ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2012 của Bộ Nội vụ);

2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND huyện, quận, thành phố nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ (đóng dấu giáp lai ngày tháng năm đăng ký).

3. Bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân và hộ khẩu thường trú;

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

5. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ;

6. Bản sao giấy ưu tiên tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Lưu ý: Trường hợp thí sinh là nhân viên hợp đồng của các cơ quan hành chính, sự nghiệp nếu đăng ký dự thi tuyển công chức phải được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi thí sinh công tác, làm việc. có văn bản đồng ý đăng ký dự tuyển công chức.

Điều 7. Ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện quy định tại Điều 4 Nghị định số Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 30/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *