Quyết định 2904/QĐ-BGDĐT Đính chính Phụ lục 1 và 2 của Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT

Rate this post

Quyết định 2904/QĐ-BGDĐT

Đính chính phụ lục 1 và 2 của thông tư 27/2020/TT-BGDĐT

Ngày 07/10/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2904/QĐ-BGDĐT đính chính Phụ lục 1 và Phụ lục 2. công bố kèm theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Vì vậy, tại dòng thứ 7, mục 1. Môn học và hoạt động giáo dục (trang 4), Phụ lục 1 Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT trong “Công nghệ và Tin học”. Nay bỏ cụm từ trên và sửa lại như sau: Chia dòng thứ 7 thành 2 dòng, mỗi dòng tương ứng với cột “Các môn học và hoạt động giáo dục” ghi theo thứ tự: “Tin học và Công nghệ (Tin học)” và “Tin học và Công nghệ ( Công nghệ)”.….Sau đây là nội dung Quyết định 2904/QĐ-BGDĐT, mời các bạn tải về tại đây.

Bạn đang xem: Quyết định 2904/QĐ-BGDĐT Đính chính Phụ lục 1 và 2 của Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 2904/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 7 tháng 10 năm 2022

NGHỊ ĐỊNH 2904/QĐ-BGDĐT

VỀ VIỆC QUẢNG CÁO PHỤ LỤC 1 VÀ PHỤ LỤC 2 BAN HÀNH SỐ 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020 QUY ĐỊNH KHUYẾN MÃI CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật công bố văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Xuất bản văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định số Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật công bố văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ cấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học.

PHÁN QUYẾT:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 117/QĐ-TTg Mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng

Điều 1. Sửa một số lỗi kỹ thuật được trình bày tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của Thông tư số Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Quy định đánh giá học sinh trường tiểu học (sau đây gọi là Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT) như sau:

1. Tại dòng thứ 7, mục 1. Môn học và hoạt động giáo dục (trang 4), Phụ lục 1 của Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT được in là: “Tin học và Công nghệ”.

Nay bỏ cụm từ “Tin học và Công nghệ” và sửa lại như sau: Chia dòng thứ 7 này thành 2 dòng, mỗi dòng tương ứng với cột “Các môn học và hoạt động giáo dục” ghi theo thứ tự: “Tin khoa học và công nghệ (Tin học)” và “Tin học và Công nghệ (Technology)”.

2. Tại cột “Môn học và hoạt động giáo dục” Mẫu số 4 và Mẫu số 7 Phụ lục 2 Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT in cột “Tin học và Công nghệ”.

Nay sửa tên mục này thành “Tin học và Công nghệ (Tin học)” và bổ sung mục “Tin học và Công nghệ (CNTT)”.

3. Tại cột “Các môn học và hoạt động giáo dục” biểu mẫu số 5 và 8 phụ lục 2 của Thông tư số In Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT mục “Công nghệ-Tin học”.

Nay tên của cột này được sửa lại thành “Tin học và Công nghệ (CNTT)” và cột “Tin học và Công nghệ (CNTT)” được bổ sung thêm 02 cột cấu thành là “Thành tích” và “Kết quả KTK”

Tham Khảo Thêm:  Công văn 3765/BGDĐT-GDCTHSSV Nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017-2018

4. Tại cột “Các môn học và hoạt động giáo dục” mẫu số 6 và 9 phụ lục 2 của Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT in cột “TH-CN”.

Nay tên cột này được sửa lại thành “Tin học và Công nghệ (CNTT)” và cột “Tin học và Công nghệ (CNTT)” được bổ sung thêm 02 cột thành phần là “Thành tích” và “Kết quả KTK”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, lãnh đạo các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo. ban giám đốc đào tạo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Người nhận:
– Văn phòng Đại hội;

– Văn phòng Chính phủ;
– Ủy ban Giáo dục của Quốc hội;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Hội đồng Giáo dục Quốc gia;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– Thông báo;
– Kiểm soát nhà nước;
– Cổng TTĐT Chính phủ;
– Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDTX.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

nguyễn hữu độ

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 27/2019/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 2904/QĐ-BGDĐT Đính chính Phụ lục 1 và 2 của Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *