Quyết định 23/2013/QĐ-UBND Quy định sửa đổi quy trình thu, nộp và quản lý nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Rate this post

Vendimi 23/2013/QD-UBND

Rregullore që ndryshojnë procesin e mbledhjes, pagesës dhe menaxhimit të të ardhurave nga shitja e shtëpive të zhvendosjes në qytetin Hanoi

Vendimi 23/2013/QD-UBND që ndryshon procesin e mbledhjes, pagesës dhe menaxhimit të të ardhurave nga shitja e shtëpive të zhvendosjes në qytetin Hanoi.

Ju po shikoni: Vendimi 23/2013/QD-UBND që rregullon ndryshimet në mbledhjen, pagesën dhe menaxhimin e të ardhurave nga shitja e shtëpive të zhvendosjes në qytetin Hanoi

KOMITETI POPULLOR
QYTETI HANOI

—-

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
——————————

Numri: 23/2013/QD-UBND

Hanoi, 8 gusht 07 2013

VENDIM

PËR LËSHIMIN E RREGULLAVE PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E PROCESIT TË MBLEDHJES, PAGESËS DHE MENAXHIMIT TË RREGULLAVE PËR SHTËPITË ME SHITJE NË QYTETIN HANOI

KOMITETI POPULLOR I QYTETIT HANOI

Në bazë të ligjit për Organizimin e Këshillit Popullor dhe Komitetit Popullor, datë 26.11.2003;

Në zbatim të ligjit të vitit 2004 për shpalljen e dokumenteve juridike të Këshillit Popullor dhe të Komitetit Popullor;

Në zbatim të Ligjit të 16 dhjetorit 2002 për Buxhetin e Shtetit;

Në bazë të Ligjit të Tokës të vitit 2003;

Në zbatim të Ligjit të Strehimit 2005 Nr. 56/2005/QH11;

Në bazë të Dekretit Nr. 69/2009/ND-CP të datës 13 gusht 2009 të Qeverisë që ofron rregullore shtesë për planifikimin e përdorimit të tokës, çmimin e tokës, rikuperimin e tokës, kompensimin dhe mbështetjen për zhvendosje;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 71/2010/ND-CP i datës 23 qershor 2010 që detajon dhe udhëzon zbatimin e Ligjit për Strehimin;

Me propozimin e Departamentit Financa ne Raportin Nr.1872/TTr-STC date 23 Prill 2013 dhe Shkresen Zyrtare Nr.3301/STC-QLNS në 02Korrik 2013 mbi mbledhjen, pagesën dhe menaxhimin e të ardhurave nga shitja e shtëpive të zhvendosjes në qytetin Hanoi,

VENDIM

Neni 1. Të shpallet së bashku me këtë Vendim Rregullorja për ndryshimin dhe plotësimin e procesit të mbledhjes, pagesës dhe menaxhimit të të ardhurave nga shitja e shtëpive të zhvendosjes në qytetin e Hanoi.

Neni 2. Ky Vendim hyn në fuqi 10 ditë pas nënshkrimit të tij dhe zëvendëson rregulloret për menaxhimin e të ardhurave nga shitja e shtëpive të zhvendosjes në vendimin nr. 140/2007/QD-UBND datë 10 dhjetor 2007. të Komitetit Popullor të Hanoi.

Neni 3. Shefi i Zyrës së Komitetit Popullor të Qytetit; Drejtorët e Departamenteve, Bordeve dhe Degëve; Kryetar: Komitetet Popullore të rretheve; Për zbatimin e këtij vendimi përgjigjen organizatat dhe individët përkatës.

Marrësit:
– Si në nenin 3;
– Financiare;
– Qendra e Komitetit të Partisë Hanoi (për raportim);
– Qendra e Këshillit Popullor të Qytetit (për raportim);
– Kryetar i Komitetit Popullor të Qytetit (për raportim);
– Nënkryetar i Komitetit Popullor të Qytetit;
– Departamenti i Kontrollit të VB-së-Ministria e Drejtësisë;
– Portali Qeveritar;
– Porta e Komunikimit Elektronik të qytetit;
– Qendra e qytetit për Mjekësinë Tradicionale Kineze;
– PVP, PCV, KTc;
– Ruani VT.

TM. KOMITETI POPULLOR
KT. KRYETAR
NV/PRESIDENT

Nguyen Huy Tuong

RREGULLORE

MBI MODIFIKIMET E PROCEDURAVE PËR MBLEDHJEN, PAGESËN DHE MENAXHIMIN E SHTEPIVE ME SHITJE NE QYTETIN HANOI
(Lëshuar së bashku me Vendimin Nroh 23/2013/QD-UBND datë 08 muaj07 2013 i Komitetit Popullor të Qytetit Hanoi)

Kapitulli 1.

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

Neni 1. Subjektet dhe fusha e zbatimit

Kjo rregullore zbatohet për Fondin e Zhvillimit të Tokës, Fondin e Investimeve të Zhvillimit të Qytetit, Investitorët, organizatat, individët, agjencitë dhe njësitë e qytetit që lidhen me mbledhjen, pagesën dhe menaxhimin e burimeve të të ardhurave, paratë nga shitja e shtëpive për zhvendosje në qytet.

Neni 2. Përmbajtja e burimeve të të ardhurave

Tham Khảo Thêm:  Bài giảng điện tử An toàn giao thông lớp 4 (Cả năm)

Nga të ardhurat nga shitja e banesave të risistemimit të qytetit.

Neni 3. Subjektet që kanë të drejtë drejtpërdrejt të mbledhin para nga shitja e shtëpive të risistemimit në fondet e shtëpisë së risistemimit të qytetit.

Hanoi Housing Development and Management Company One Member Limited dhe njësitë e caktuara nga qyteti për të menaxhuar Fondin e Banesave të Qytetit për Zhvendosje.

Neni 4. Llogaritë e transaksionit për mbledhjen dhe pagesën e parave për shitjen e shtëpive të zhvendosjes

1. Hanoi Housing Development and Management Company One Member Limited dhe njësitë e caktuara nga qyteti për të menaxhuar llogaritë e depozitave të hapura të fondit të strehimit të zhvendosjes në Thesarin e Shtetit dhe bankat tregtare në përputhje me rregulloret, dispozitat e ligjit.

2. Departamenti i Financave do të hapë një llogari të përkohshme arkëtimi në Thesarin e Shtetit të Hanoi për të mbledhur para nga shitja e shtëpive të zhvendosjes nga njësitë e caktuara për të menaxhuar fondin e strehimit të zhvendosjes.

Kapitulli 2.

PROCEDURAT PËR MBLEDHJEN, PAGESËN DHE MENAXHIMIN E PROJEKTEVE KAPITALE INVESTIMEVE NË SHTËPINË E ZHVILLIMIT NË QYTETIN E HANOI

Neni 5. Kapitali për zbatim investoj ndërtojstrehimi i rivendosjesvendbanimi

1. Qyteti avancon kapitalin nga Fondi i Investimeve për Zhvillimin e Qytetit sipas statutit të funksionimit të Fondit të Investimeve të Zhvillimit të Qytetit për të investuar në projekte investimi për ndërtimin e shtëpive të zhvendosjes dhe për t’i kthyer kapitalin paradhënie qytetit.Fondi i Investimeve për Zhvillimin e Qytetit në përputhje me dispozitat e ligjit.

2. Qyteti avancon kapitalin nga kapitali themeltar i Fondit të Zhvillimit të Tokës së Qytetit për të investuar në projekte investimi për ndërtimin dhe zhvendosjen e banesave dhe ia kthen paradhënien Fondit të Zhvillimit të Tokës së Qytetit sipas dispozitave të ligjit.

3. Burime të tjera të ligjshme të kapitalit të përcaktuara me ligj.

Neni 6. Dorëzimi i punimeve të banimit nën Fondin e Banesave të Risistemimit të Qytetit

Pas përfundimit të projektit të investimit të ndërtimit të banesave për zhvendosje, investitorët janë përgjegjës për t’i dorëzuar Hanoi Housing Development and Management One Member Company Limited dhe njësitë e caktuara për të menaxhuar nga qyteti Fondi i strehimit për zhvendosje për të menaxhuar dhe shitur shtëpitë e zhvendosjes sipas dispozitave të Vendim Nr.20/2011/QD-UBND datë 5 korrik 2011 i Komitetit Popullor të Qytetit.

Neni 7. Procesi i grumbullimit, dërgimit dhe menaxhimit të burimeve të kapitalit investues për projekte investimi në fondin e strehimit të zhvendosjes në qytet.

1. Zhvillimi dhe Menaxhimi i Banesave në Hanoi, Kompania Një Anëtare Limited dhe njësitë e caktuara për të menaxhuar Fondin e Strehimit të Risistemimit nga Qyteti janë përgjegjës për:

a) Nënshkruani kontratat e blerjes dhe shitjes së banesave për zhvendosje (kosto të veçanta të mirëmbajtjes dhe çmimet e shitjes) me familjet.

b) Mblidhni para nga shitja e shtëpive për zhvendosje nga familjet që blejnë shtëpi.

c) Të bashkëpunojë me agjencitë kompetente në drejtimin e familjeve për kryerjen e procedurave për blerjen e banesave dhe regjistrimin për pronësi të banesave sipas dispozitave të ligjit.

2. Menaxhimi i mbledhjes dhe pagesës së parave nga shitja e shtëpive të zhvendosjes:

Në baza mujore, Hanoi Housing Development and Management One Member State Company Limited dhe njësitë e caktuara nga qyteti për të menaxhuar fondin e strehimit të zhvendosjes do të paguajnë para për shitjen e shtëpive të zhvendosjes (me përjashtim të shpenzimeve për rivendosjen). tarifa e mirëmbajtjes) llogaria e përkohshme e arkëtimit të Departamentit të Financës e hapur në Thesarin e Shtetit të Hanoi (Nr. Llogaria: 3591,9059463; Në rast se numri i llogarisë ka ndryshuar sipas rregulloreve, Komiteti Popullor i Qytetit do të caktojë Departamentin e Financave të njoftojë Departamentin e Financave. njësitë përkatëse dinë të zbatojnë). Menaxhimi dhe përdorimi i fondeve të mirëmbajtjes është në përputhje me rregulloret e vetë qytetit.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 05/2018/TT-BKHCN Quy định mới về tiêu chuẩn công chức thanh tra chuyên ngành KHCN

3. Procesi i rimbursimit të kapitalit paradhënie në Fondin e Zhvillimit të Tokës së Qytetit dhe Fondit të Investimeve të Zhvillimit të Qytetit:

a) Çdo tremujor, Departamenti i Financës do të bazohet në raportin për përdorimin e kapitalit, do të propozojë kthimin e kapitalit paradhënie të Fondit të Investimeve të Zhvillimit dhe Fondit të Zhvillimit të Tokës së Qytetit dhe të ardhurat nga shitja e shtëpive për rivendosje në një llogari arkëtimi të përkohshme të Departamentit të Financës e hapur në Thesarin Shtetëror të Hanoi-it, e kontrolluar dhe krahasuar dhe kryer procedurat për rimbursimin e paradhënies së kapitalit në Fondin e Zhvillimit të Tokës së Qytetit dhe Fondit të Investimeve të Zhvillimit të Qytetit sipas rregulloreve.

b) Çdo vit, Departamenti i Financës bashkëpunon me Departamentin e Planifikimit dhe Investimeve dhe njësitë përkatëse për të rishikuar të ardhurat nga shitja e shtëpive të risistemimit të qytetit për të zhvilluar një plan për balancimin dhe ndarjen e kapitalit për paratë rrotulluese. Qyteti; Në të njëjtën kohë, organizoni një vlerësim vjetor të buxhetit dhe dorëzoni atë në Komitetin Popullor të Qytetit për vendim për rimbursim në Fondin e Investimeve të Zhvillimit të Qytetit dhe Fondit të Zhvillimit të Tokës së Qytetit për mungesën midis të ardhurave nga shitja e banesave të rialokuara. shuma që do të kthehet nga Fondi i Investimeve të Zhvillimit dhe Fondi i Zhvillimit të Tokës së Qytetit.

Kapitulli 3.

ORGANIZIMI I ZBATIMIT

Neni 8. Përgjegjësitë e Departamenteve, Bordeve dhe Degëve

Departamentet: Planifikim dhe Investime, Financë dhe Ndërtim koordinohen me Drejtorinë e Planifikimit dhe Arkitekturës, Komitetin Drejtues të Pastrimit të Tokave të Qytetit dhe Komitetet Popullore të rretheve për të kryer funksionet dhe detyrat e ngarkuara nga Komiteti Popullor i Qytetit në monitorimin dhe zbatimin e projekteve investuese. për ndërtimin e shtëpive për zhvendosje në qytet; të menaxhojë fondin e strehimit të zhvendosjes dhe të propozojë heqjen e pengesave që dalin në procesin e raportimit në Komitetin Popullor të Qytetit.

Neni 9. Përgjegjësitë e Fondit të Zhvillimit të Tokës së Qytetit dhe Fondit të Investimeve të Zhvillimit të Qytetit

1. Kapitali paradhënie, rikuperimi dhe ruajtja e kapitalit themeltar të avancuar për të investuar në projekte investimi në ndërtimin e fondit të banesave të zhvendosjes në përputhje me statutin e Fondit.

2. Raportoni çdo tremujor, çdo vit për zbatimin e menaxhimit të paradhënies së kapitalit dhe rikuperimit të kapitalit në Departamentin e Financave për rimbursimin e kapitalit të avansuar siç përcaktohet në pikën 3, neni 7 më sipër.

3. Koordinimi me drejtoritë, bordet dhe degët përkatëse të qytetit për monitorimin e Fondit të Banesave për zhvendosjen në qytet.

4. Gjatë zbatimit, nëse ka vështirësi dhe probleme, Fondi i Investimeve për Zhvillimin e Qytetit dhe Fondi i Zhvillimit të Tokës së Qytetit janë përgjegjës për përmbledhjen e raporteve dhe dërgimin e tyre në Departamentin e Financës, Departamentit të Planifikimit dhe Investimeve dhe Departamentit. e Planifikimit dhe Investimeve.Drejtimi i Ndërtimit shqyrton dhe i propozon Komitetit Popullor të Qytetit për trajtimin në kohë.

Neni 10. Njësitë e caktuara nga Bashkia për të menaxhuar fondin e strehimit të zhvendosjes

1. Të marrë përgjegjësinë për marrjen dhe menaxhimin e fondit të banimit të zhvendosjes së qytetit; Koordinimi me Investitorin në kryerjen e detyrave të kompensimit, mbështetjes dhe zhvendosjes në drejtimin dhe kryerjen e procedurave për shitjen e shtëpive për zhvendosje dhe mbledhjen dhe pagesën e këtyre të ardhurave në përputhje me rregulloret.

2. Të koordinohet me agjencitë përkatëse në drejtimin dhe kryerjen e procedurave për dorëzimin dhe regjistrimin e pronësisë së banesës sipas përcaktimeve të ligjit.

3. Ata janë përgjegjës për përmbledhjen dhe raportimin për menaxhimin dhe përdorimin e fondit të strehimit të qytetit për zhvendosjen tremujore dhe vjetore; situata e mbledhjes dhe pagesës së parave nga shitja e shtëpive të risistemimit në fondet e banesave të zhvendosjes së qytetit në Departamentin e Financave, Departamentit të Planifikimit dhe Investimeve dhe Departamentit të Ndërtimit (sipas shtojcës soh 01 bashkangjitur) për të monitoruar dhe sintetizuar raportet sipas rregulloreve.

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch 111/KH-VKSTC Từ năm 2019 - 2021: Ngành kiểm sát không tuyển thêm biên chế

Neni 11. Investitorët

1. Kryen procedurat e investimit në ndërtim dhe paradhënies së kapitalit pranë Fondit të Zhvillimit të Tokës së Qytetit dhe Fondit të Investimeve të Zhvillimit të Qytetit në përputhje me rregulloret e shtetit dhe të qytetit.

2. Të jetë përgjegjës për koordinimin me njësitë e caktuara nga Bashkia për menaxhimin e fondit të strehimit të zhvendosjes në dorëzimin, mbledhjen dhe pagesën e parave dhe procedurat për regjistrimin e pronësisë së shtëpive të zhvendosjes në përputhje me rregulloret.

Neni 12. Trajtimi i tranzicionit

1. Të gjitha të ardhurat nga shitja e shtëpive të risistemimit në fondet e strehimit të risistemimit të projekteve të investimit për ndërtimin e fondit të strehimit të risistemimit duke përdorur kapitalin e huasë sipas vendimit nr.53/2007/QD-UBND datë 18 maj 2007 të qytetit. Komiteti Popullor, Fondi i Investimeve për Zhvillimin e Qytetit është përgjegjës për koordinimin me Hanoi Housing Development and Management One Member Limited për ta transferuar atë në llogarinë e kujdestarisë së Departamentit të Financave të hapur në Magazinë. Banka e Shtetit Hanoi (Nr. Llogaria: 3591.9059463) në bëni rimbursimin sipas rregulloreve.

2. Projektet për ndërtimin e fondeve të reja të banesave të zhvendosjes, projektet që përgatisin plane kompensimi për pastrimin e truallit do të avancojnë kapitalin nëpërmjet Fondit të Zhvillimit të Tokës dhe Fondit të Investimeve të Zhvillimit të Qytetit në përputhje me dispozitat e Vendimit.Në këtë drejtim, rregulloret e mëparshme të Komiteti Popullor i Qytetit, të cilat janë në kundërshtim me këtë vendim, anulohen.

SHTOJCA NR.01

PËRMBLEDHJE E SITUATËS SË MBLEDHJES SË SHTËPIVE ME SHITJE SIPAS VENDIMIT TË QYTETIT
(Zbatohet për njësitë e caktuara nga Komiteti Popullor i Qytetit për të menaxhuar fondin e shtëpisë së zhvendosjes)

STT

Vendimi për shitjen e shtëpisë së zhvendosjes

Situata e grumbullimit të parave nga shitja e shtëpive të zhvendosjes

Shuma e paguar në llogarinë e Departamentit të Financës

Numri

Dita

Njësia është caktuar për të mbledhur paratë nga shitja e shtëpisë

Numri i apartamenteve ne shitje, qera, qera-blerje

Shuma e shitjeve të banesave të arkëtohet sipas vendimit

Sipas blerësve të shtëpive

Shuma e marrë

Aty brenda

Shuma që do të mblidhet

Aty brenda

Numri i apartamenteve me qira

Numri i apartamenteve me qera

Numri i apartamenteve të shitura për 10 vjet

Numri i apartamenteve në shitje me pagesë një herë

total

Pagesa me këste 10 vjeçare

Shuma e pagesës një herë

Numri i familjeve që duhet të paguajnë një herë dhe kanë paguar tashmë

Numri i familjeve që duhet të paguajnë një herë por nuk kanë paguar ende

Pagesa me këste 10 vjeçare

Shuma e pagesës një herë (shuma e pagesës së parë)

Pagesa me këste 10 vjeçare

Shuma e pagesës një herë (shuma e pagesës së parë)

së pari

2

3

4

5

6

7

8

9=10+11

dhjetë

11

i dymbëdhjeti

13

14=15+16

15

16

17=9-14

18

19

20

DRURIshënim përshëndetje: Detaje të situatës së të ardhuraverishitje shtëpi vendosem me fjalëng Vendimi i bashkangjitur.

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 23/2013/QĐ-UBND Quy định sửa đổi quy trình thu, nộp và quản lý nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *