Quyết định 2280/QĐ-BTC Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực thuế 2016

Rate this post

STT Tên thủ tục hành chính Cơ sở pháp lý Cánh đồng cơ quan thực thi

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG (05 thủ tục)

Đầu tiên Thủ tục xác nhận hàng hóa nhập khẩu để đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy, toa xe theo quy định tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP – Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13;
– Nghị định số Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. thuế Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 2 Thủ tục xác nhận loại hình doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm theo quy định tại Nghị định số 11/2011/NĐ-CP. 122/2016/NĐ-CP – Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13;
– Nghị định số Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. thuế Bộ Công Thương 3 Thủ tục xác nhận vật tư, thiết bị nhập khẩu đối với dự án sản xuất thiết bị sản xuất vật liệu không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng cốt liệu công suất từ ​​7 triệu viên quy định/năm trở lên theo quy định tại Nghị định số 11/2015/NĐ-CP. 122/2016 /NĐ-CP – Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13;
– Nghị định số Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. thuế Bộ Xây dựng 4 Thủ tục chứng nhận tiêu chuẩn xe thiết kế chở tiền quy định tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP – Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13;
– Nghị định số Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. thuế ngân hàng việt nam 5 Thủ tục xác nhận danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận phụ trợ để sản xuất, lắp ráp sản phẩm công nghệ thông tin quy định tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP – Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13;
– Nghị định số Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. thuế Bộ Thông tin và Truyền thông B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (02 thủ tục) Đầu tiên Thủ tục xác nhận vật tư, thiết bị nhập khẩu đối với dự án sản xuất thiết bị sản xuất vật liệu không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng cốt liệu công suất từ ​​7 triệu viên quy định/năm trở lên theo quy định tại Nghị định số 11/2011/NĐ-CP. 122/2016 /NĐ-CP – Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13;
– Nghị định số Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. thuế Xây dựng cơ sở 2 Thủ tục xét hoàn thuế đối với xe ô tô chuyên dùng do xe ô tô lắp ráp sản xuất, lắp ráp được quy định chi tiết tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP – Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13;
– Luật Hải quan số. 54/2014/QH13;
– Nghị định số. Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành Luật Hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;
– Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
– Nghị định số Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. thuế cục hải quan C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (04 thủ tục) Đầu tiên Thủ tục xác nhận miễn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm gỗ của gỗ được sản xuất, tạo ra từ cây Dó bầu trồng tại Thông tư số Thông tư 90/2011/TT-BTC ngày 20/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế Xuất khẩu sản phẩm gỗ từ gỗ cây Dó bầu được sản xuất và tạo ra – Luật Hải quan số. 54/2014/QH13;
– Nghị định số. Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành Luật Hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;
– Nghị định số. Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường biển, quá cảnh, nuôi sinh trưởng, nuôi cấy nhân tạo động vật, thực vật nguy cấp, quý, hiếm hoang dã;
– Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
– Thông tư số. Thông tư 90/2011/TT-BTC ngày 20/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm trầm hương được sản xuất, tạo ra từ cây dó bầu trồng. thuế chi cục hải quan 2 Thủ tục miễn thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng đối với nông sản thô do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia và doanh nghiệp nhập khẩu trong nước theo quy định tại Thông tư số 201/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính. – Luật Hải quan số. 54/2014/QH13;
– Nghị định số Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;
– Thông tư số. Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
– Thông tư số 201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản thô do Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia và nhập khẩu vào Campuchia. thuế chi cục hải quan 3 Thủ tục miễn thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng đối với nông sản thô do Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia và do hộ gia đình, cá nhân hộ kinh doanh, cá nhân nhập khẩu trong nước thực hiện theo quy định tại Thông tư số 201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Tài chính. – Luật Hải quan số. 54/2014/QH13;
– Nghị định số Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;
– Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
– Thông tư số 201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản thô do Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia và nhập khẩu vào Campuchia. thuế chi cục hải quan 4 Thủ tục miễn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm da trăn có nguồn gốc sinh sản theo quy định tại Thông tư số Thông tư số 116/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ da trăn sinh sản. – Nghị định số. Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường biển, quá cảnh, nuôi sinh trưởng, nuôi trồng nhân tạo loài động vật, thực vật nguy cấp, quý, hiếm hoang dã;
– Nghị định số Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;
– Nghị định 98/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2011 về sửa đổi, hoàn thiện một số điều của các Nghị định về nông nghiệp;
– Thông tư số. Thông tư số 116/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu sản phẩm da trăn có nguồn gốc từ sinh sản. thuế chi cục hải quan

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 2280/QĐ-BTC Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực thuế 2016 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 (Cả năm)

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *