Quyết định 2277/QĐ-BTTTT Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020

Rate this post

Vendimi 2277/QD-BTTTT

Plani i monitorimit të zbatimit të ligjit në vitin 2020

Së fundmi, më 26 dhjetor 2019, Ministria e Informacionit dhe Komunikimit ka nxjerrë Vendimin 2277/QD-BTTTT për zbatimin e planit të monitorimit të situatës së zbatimit të ligjit në vitin 2020. Më poshtë është përmbajtja e këtij dokumenti ligjor, ju lutemi referojuni atij.

Po shikoni: Vendimi 2277/QD-BTTTT Plani i monitorimit të zbatimit të ligjit në 2020

HIQO zot i madh INFORMACION DHE KOMUNIKIM

——————

Numri: 2277/QD-BTTTT

REPUBLIKA E KOMUNITETITA SOCIALISTI I VIETNAMIT

Pavarësi – Liri – Lumturi

————-

Hanoi, ditë 26 dhjetor 2019

Vendimi 2277/QD-BTTTT

Shpallja e një plani për të monitoruar situatën e zbatimit të ligjit
të Ministrisë së Informacionit dhe Komunikimit në vitin 2020

——————

MINISTRIA E INFORMACIONIT DHE KOMUNIKACIONIT

Në bazë të Dekretit Nr. 59/2012/ND-CP, datë 23 korrik 2012 të Qeverisë për monitorimin e situatës së zbatimit të ligjit;

Në bazë të Dekretit Nr. 17/2017/ND-CP, datë 17 shkurt 2017 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Informacionit dhe Komunikimit;

Me propozim të Drejtorit të Departamentit Ligjor,

VENDIM:

Neni 1. Të shpallet së bashku me këtë Vendim “Plani për monitorimin e situatës ligjzbatuese të Ministrisë së Informacionit dhe Komunikimit në vitin 2020”.

Neni 2. Ky Vendim hyn në fuqi nga data e nënshkrimit.

Neni 3. Shefi i Zyrës, Drejtori i Departamentit Ligjor, Drejtor i Departamentit të Planifikimit dhe Financës, Drejtuesit e agjencive dhe njësive në varësi të Ministrisë së Informacionit dhe Komunikimit, Drejtorët e Departamentit të Informacionit dhe Komunikimit të provincave dhe qyteteve drejtpërdrejt në varësi të Ministrisë së Informacionit dhe Komunikimi Për zbatimin e këtij vendimi përgjigjet Qeveria Qendrore.

Marrësit:

– Si neni 3;
– Ministër (në b/c);
– Zëvendësministrat;
– Portali Elektronik i Ministrisë së Informacionit dhe Komunikimit (për p/h);
– Departamenti i Menaxhimit të Çështjeve Administrative dhe Juridike (Ministria e Drejtësisë);
– Save: VT, PC, shkolla e mesme (12).

KT. HIQO zot i madh KRYETARI

Zëvendës

Pham Anh Tuan

Plani i vendosjes

HIQO zot i madh INFORMACION DHE KOMUNIKIM

——————

REPUBLIKA E KOMUNITETITA SOCIALISTI I VIETNAMIT

Pavarësi – Liri – Lumturi

————-

PLANI

Plani i monitorimit të zbatimit të ligjit
të Ministrisë së Informacionit dhe Komunikimit në vitin 2020

(Lëshuar së bashku me Vendimin Nr. 2277/QD-BTTTT datë 26 dhjetor 2019
të Ministrit të Informacionit dhe Komunikimit)

——————

Të zbatohet Dekreti Nr. 59/2012/ND-CP datë 23 korrik 2012 i Qeverisë për monitorimin e situatës së zbatimit të ligjit (Dekreti Nr. 59/2012/ND-CP) dhe Qarkorja nr. 14/2014/TT-BTP dt. 15 maj 2014 e Ministrisë së Drejtësisë që detajizon zbatimin e Dekretit Nr. Ministri i Informacionit dhe Komunikimit shpall Planin për monitorimin e situatës së zbatimit të ligjit të Ministrisë së Informacionit dhe Komunikimit në vitin 2018 me këto përmbajtje bazë:

I. QËLLIMI, KËRKESAT

1. Qëllimi

a) Zbatimi i Rezolutës së Qeverisë për detyrat dhe zgjidhjet kryesore për zbatimin e planit të zhvillimit social-ekonomik dhe parashikimit të buxhetit të shtetit për vitin 2020; të studiojë, zhvillojë dhe plotësojë kuadrin ligjor në fushat e informimit dhe komunikimit duke siguruar rendin, procedurat, ecurinë dhe kompetencën sipas përcaktimeve të ligjit; në përputhje me sistemin ligjor dhe në përputhje me kërkesat dhe kërkesat e praktikës sociale;

Tham Khảo Thêm:  Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Công nghệ 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

b) Kryerja e anketave praktike, ekzaminimi i situatës së zbatimit të ligjit në fushën e informacionit dhe komunikimit me qëllim zbulimin dhe trajtimin e menjëhershëm të gabimeve, problemeve dhe mangësive në zbatimin e ligjit në lidhje me informacionin dhe komunikimin. informoni dhe komunikoni dhe u propozoni autoriteteve kompetente zgjidhje për të përmirësuar efikasiteti i zbatimit të ligjit, forcimi i legjislacionit socialist;

c) Të studiojë dhe të propozojë masa për sigurimin e burimeve njerëzore, financimin, format e përhapjes, përhapjes dhe edukimit të ligjit dhe kushte të tjera për të siguruar zbatimin e ligjit në përputhje me dispozitat e ligjit, dispozitat e ligjeve aktuale dhe në përputhje me praktikën e Ministrisë. e Informacionit dhe Komunikimit;

d) Organizimi dhe udhëzimi se si të kryhet monitorimi i zbatimit të ligjit në fushën e informacionit dhe komunikimit për të siguruar kursim, përshtatshmëri me praktikën dhe efikasitet të lartë.

2. Kërkesë

a) Organizimi, zbatimi dhe monitorimi i zbatimit të ligjit duhet të jetë i rregullt, duke garantuar publicitet, transparencë dhe objektivitet;

b) Monitorimi i situatës së zbatimit të ligjit në fushën e informacionit dhe komunikimit ka në fokus dhe fokus të sigurojë shërbimin e funksioneve dhe detyrave të Ministrisë dhe siç e kërkon praktika;

c) Të sigurojë koordinim në kohë dhe të ngushtë ndërmjet agjencive dhe njësive në zbatimin e rregulloreve për monitorimin e situatës së zbatimit të ligjit.

II. FUSHA E FOKUSIT SH.B.A

Monitorimi i zbatimit të ligjit kryhet në të gjitha fushat që menaxhohen nga Ministria e Informacionit dhe Komunikimit (në përputhje me përcaktimet e Dekretit Nr. 59/2012/ND-CP dhe Qarkores nr. 14). /2014/TT-BTP). Në vitin 2020, përqendrohuni në fushat e mëposhtme të fokusit:

1. Monitoron organizimin dhe zbatimin e detyrave të përcaktuara në Vendimin e Qeverisë për detyrat dhe zgjidhjet kryesore për zbatimin e planit të zhvillimit social-ekonomik dhe të vlerësimit vjetor të buxhetit të shtetit 2019 të agjencive dhe njësive në varësi të Ministrisë.

2. Monitoron zhvillimin, shpërndarjen, trajnimin dhe zbatimin e dispozitave të ligjit për zhvillimin dhe promovimin e bizneseve fillestare dhe kushteve të investimit në fushën e informacionit dhe komunikimit; ekzaminim i specializuar në fushën e informacionit dhe komunikimit; ndërtimi i infrastrukturës sinkrone në mënyrë që teknologjia e informacionit dhe infrastruktura e informacionit të jenë realisht infrastruktura e infrastrukturës; reforma administrative në fushën e informacionit dhe komunikimit.

3. Monitoron zbatimin e ligjit për organizimin dhe zbatimin e rregulloreve që kanë të bëjnë me procedurat administrative të agjencive dhe njësive në varësi të Ministrisë dhe ndërmarrjeve që operojnë në fushën e informacionit dhe komunikimit, veçanërisht në organizimin dhe zbatimin e one-stop-shop, one-stop-shop. mekanizmi stop-shop në trajtimin e procedurave administrative.

III. PLANO VETËM PËRMBAJTJEN

1. Lidhur me fushat kyçe: Situata e zhvillimit, shpërndarjes, trajnimit dhe zbatimit të dispozitave të ligjit për zhvillimin dhe promovimin e kushteve të investimit të bizneseve fillestare dhe të biznesit në fushën e informacionit dhe medias; ekzaminim i specializuar në fushën e informacionit dhe komunikimit; ndërtimi i infrastrukturës sinkrone në mënyrë që teknologjia e informacionit dhe infrastruktura e informacionit të jenë realisht infrastruktura e infrastrukturës; reforma administrative në fushën e informacionit dhe komunikimit.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 5426/SYT-NVY Hướng dẫn chăm sóc người mắc Covid-19 cách ly tại nhà

a) Agjencia drejtuese: Departamenti Ligjor;

b) Agjencia koordinuese: Zyra e Ministrisë, Departamenti i Organizimit të Personelit, Departamenti i Menaxhimit të Ndërmarrjeve, Departamenti i Shkencës dhe Teknologjisë, Departamenti i Teknologjisë së Informacionit, Departamenti i Telekomunikacionit, agjencitë dhe njësitë në varësi të Ministrisë dhe Departamentit të Informacionit dhe Komunikimit të provincave dhe qendrës. qytetet e drejtuara;

c) Periudha e zbatimit: Viti i tërë.

2. Rreth kërkimeve të tjera

2.1 Përmbajtja e monitorimit të zbatimit të ligjit

a) Situata e shpalljes së dokumenteve që detajojnë zbatimin (kohësia dhe plotësia e shpalljes së dokumenteve të detajuara rregullatore; konsistenca dhe sinkronizimi i dokumenteve të detajuara rregullatore me ato të specifikuara). specifikimet; fizibiliteti i dokumentit);

b) Situata e sigurimit të kushteve për zbatimin e ligjit (koha, përshtatshmëria, përshtatshmëria dhe efektiviteti i aktiviteteve të trajnimit dhe shpërndarjes së ligjit; përshtatshmëria e aparatit; shkalla e reagimit ndaj zbatimit të ligjit). burimet për zbatimin e ligjit; niveli i financimit dhe lehtësive fizike për të siguruar zbatimin e ligjit);

c) Statusi i pajtueshmërisë ligjore (kohësia dhe plotësia në zbatimin e ligjit nga agjencitë shtetërore dhe personat kompetent; saktësia dhe konsistenca në udhëzimet e zbatimit të ligjit dhe në zbatimin e ligjit) të agjencive shtetërore dhe personave kompetentë; shkalla e pajtueshmërisë me ligjin nga agjencitë, organizatat dhe individët).

2.2 Studimi dhe plotësimi i udhëzimeve për monitorimin e situatës së zbatimit të ligjit nën menaxhimin shtetëror të Ministrisë së Informacionit dhe Komunikimit

– Agjencia drejtuese: Departamenti Ligjor;

– Agjencia Koordinuese: Njësitë në varësi të Ministrisë së Informacionit dhe Komunikimit;

– Koha: Gjithë 2020.

2.3 Aktivitetet e monitorimit të zbatimit të ligjit

a) Aktivitetet e rregullta:

– Zbatimi dhe monitorimi i situatës së zbatimit të ligjit në fushën e informimit dhe komunikimit sipas përmbajtjeve të përcaktuara në kreun II dhe kreun III të dekretit nr. 59/2012/ND-CP;

– Agjencia zbatuese: Agjencitë dhe njësitë në varësi të Ministrisë;

– Agjencia koordinuese: Departamenti i Informacionit dhe Komunikimit të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra.

b) Veprimtaritë e inspektimit dhe vlerësimit:

– Në vitin 2020, të kryeni një anketë, inspektim dhe vlerësim të zbatimit të ligjit për informacionin dhe komunikimin, veçanërisht në fushën e telekomunikacionit, transmetimit dhe informacionit elektronik pranë Departamentit të Telekomunikacionit dhe Departamentit të Informacionit dhe Komunikimit. Arsimi i Lartë dhe Trajnimi Qendra dhe një numër provincash dhe qytetesh drejtpërdrejt nën Qeverinë Qendrore;

– Forma e monitorimit: Krijimi i një delegacioni për të vëzhguar, ekzaminuar dhe vlerësuar situatën e zbatimit të ligjit në nivel ministror dhe të koordinojë me agjencitë dhe organizatat përkatëse në 02 Departamentet dhe lokalitetet1;

– Agjencia drejtuese: Departamenti Ligjor;

– Agjencia Koordinuese: Zyra e Ministrisë, Qendra Informative dhe njësitë përkatëse në kuadër të Ministrisë;

Tham Khảo Thêm:  Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng nói môn Tiếng Anh lớp 4

– Koha: Tremujori III, Tremujori IV i vitit 2020.

2.4 Përgatitja e raportit për monitorimin e zbatimit të ligjit në fushën e informimit dhe komunikimit.

– Agjencia drejtuese: Departamenti Ligjor;

– Agjencia koordinuese: Zyra e Ministrisë, njësitë në varësi të Ministrisë, Departamentet e Informacionit dhe Komunikimit të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;

– Koha: Para datës 10 tetor 2020.

IV. ORGANIZIMI I ZBATIMIT

1. Përgjegjësitë për zbatimin:

a) Departamenti Ligjor do të marrë përgjegjësinë kryesore dhe do të koordinojë me Zyrën e Ministrisë në monitorimin, nxitjen dhe inspektimin e njësive në kuadër të Ministrisë së Informacionit dhe Komunikimit për të vendosur dhe raportuar tek udhëheqja e Ministrisë për rezultatet e zbatimit të këtij plani. ;

b) Agjencitë dhe njësitë e caktuara për të kryer menaxhimin shtetëror të zonave kyçe të monitoruara marrin iniciativën në formulimin e një plani për monitorimin e zbatimit të ligjit në fushat kyçe të përcaktuara në këtë plan, dhe zbatojnë plotësisht përmbajtjen e monitorimit të situatës së zbatimit të ligjit dhe përgatisin raporte që do të dërguar Departamentit Ligjor për përmbledhje sipas rregullores;

c) Agjencitë dhe njësitë në varësi të Ministrisë janë përgjegjëse për koordinimin e ngushtë me Departamentin Ligjor në kryerjen e detyrave të caktuara në këtë Plan dhe zbatimin e regjimit të raportimit për monitorimin e zbatimit të ligjit, rregulloret dhe raportet për zbatimin e Rezolutës së Qeverisë;

d) Departamentet e Informacionit dhe Komunikimit të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra do të marrin përgjegjësinë kryesore dhe do të koordinojnë me agjencitë, njësitë dhe organizatat përkatëse në monitorimin e zbatimit të ligjit për informacionin dhe komunikimin, mediat lokale.

2. Shpenzimet për zbatimin:

Mjetet për zbatimin e përmbajtjeve të mësipërme do të paguhen nga burimet e financimit të Zyrës së Ministrisë së Informacionit dhe Komunikimit dhe burime të tjera të përshtatshme financimi;

a) Departamenti Ligjor merr përgjegjësinë kryesore dhe koordinon me Zyrën e Ministrisë dhe Departamentin e Planifikimit dhe Financave në përpunimin e vlerësimeve dhe ndarjen e fondeve për zbatimin e aktiviteteve të përcaktuara në këtë plan;

b) Agjencitë dhe njësitë në varësi të Ministrisë marrin iniciativën për financimin e monitorimit të zbatimit të ligjit nga buxheti i rregullt i agjencive dhe njësive të tyre për zbatimin e aktiviteteve të përcaktuara në nenet 2.3 dhe 2.4, pjesa 2. III e këtij plani.

Marrësit:

– Si neni 3;
– Ministër (në b/c);
– Zëvendësministrat;
– Portali Elektronik i Ministrisë së Informacionit dhe Komunikimit (për p/h);
– Departamenti i Menaxhimit të Çështjeve Administrative dhe Juridike (Ministria e Drejtësisë);
– Save: VT, PC, shkolla e mesme (12).

KT. HIQO zot i madh KRYETARI

Zëvendës

Pham Anh Tuan

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 2277/QĐ-BTTTT Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *