Quyết định 2277/QĐ-BTTTT Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020

Rate this post

Vendimi 2277/QD-BTTTT

Plani i monitorimit të zbatimit të ligjit në vitin 2020

Së fundmi, më 26 dhjetor 2019, Ministria e Informacionit dhe Komunikimit ka nxjerrë Vendimin 2277/QD-BTTTT për zbatimin e planit të monitorimit të situatës së zbatimit të ligjit në vitin 2020. Më poshtë është përmbajtja e këtij dokumenti ligjor, ju lutemi referojuni atij.

Po shikoni: Vendimi 2277/QD-BTTTT Plani i monitorimit të zbatimit të ligjit në 2020

HIQO zot i madh INFORMACION DHE KOMUNIKIM

——————

Numri: 2277/QD-BTTTT

REPUBLIKA E KOMUNITETITA SOCIALISTI I VIETNAMIT

Pavarësi – Liri – Lumturi

————-

Hanoi, ditë 26 dhjetor 2019

Vendimi 2277/QD-BTTTT

Shpallja e një plani për të monitoruar situatën e zbatimit të ligjit
të Ministrisë së Informacionit dhe Komunikimit në vitin 2020

——————

MINISTRIA E INFORMACIONIT DHE KOMUNIKACIONIT

Në bazë të Dekretit Nr. 59/2012/ND-CP, datë 23 korrik 2012 të Qeverisë për monitorimin e situatës së zbatimit të ligjit;

Në bazë të Dekretit Nr. 17/2017/ND-CP, datë 17 shkurt 2017 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Informacionit dhe Komunikimit;

Me propozim të Drejtorit të Departamentit Ligjor,

VENDIM:

Neni 1. Të shpallet së bashku me këtë Vendim “Plani për monitorimin e situatës ligjzbatuese të Ministrisë së Informacionit dhe Komunikimit në vitin 2020”.

Neni 2. Ky Vendim hyn në fuqi nga data e nënshkrimit.

Neni 3. Shefi i Zyrës, Drejtori i Departamentit Ligjor, Drejtor i Departamentit të Planifikimit dhe Financës, Drejtuesit e agjencive dhe njësive në varësi të Ministrisë së Informacionit dhe Komunikimit, Drejtorët e Departamentit të Informacionit dhe Komunikimit të provincave dhe qyteteve drejtpërdrejt në varësi të Ministrisë së Informacionit dhe Komunikimi Për zbatimin e këtij vendimi përgjigjet Qeveria Qendrore.

Marrësit:

– Si neni 3;
– Ministër (në b/c);
– Zëvendësministrat;
– Portali Elektronik i Ministrisë së Informacionit dhe Komunikimit (për p/h);
– Departamenti i Menaxhimit të Çështjeve Administrative dhe Juridike (Ministria e Drejtësisë);
– Save: VT, PC, shkolla e mesme (12).

KT. HIQO zot i madh KRYETARI

Zëvendës

Pham Anh Tuan

Plani i vendosjes

HIQO zot i madh INFORMACION DHE KOMUNIKIM

——————

REPUBLIKA E KOMUNITETITA SOCIALISTI I VIETNAMIT

Pavarësi – Liri – Lumturi

————-

PLANI

Plani i monitorimit të zbatimit të ligjit
të Ministrisë së Informacionit dhe Komunikimit në vitin 2020

(Lëshuar së bashku me Vendimin Nr. 2277/QD-BTTTT datë 26 dhjetor 2019
të Ministrit të Informacionit dhe Komunikimit)

——————

Të zbatohet Dekreti Nr. 59/2012/ND-CP datë 23 korrik 2012 i Qeverisë për monitorimin e situatës së zbatimit të ligjit (Dekreti Nr. 59/2012/ND-CP) dhe Qarkorja nr. 14/2014/TT-BTP dt. 15 maj 2014 e Ministrisë së Drejtësisë që detajizon zbatimin e Dekretit Nr. Ministri i Informacionit dhe Komunikimit shpall Planin për monitorimin e situatës së zbatimit të ligjit të Ministrisë së Informacionit dhe Komunikimit në vitin 2018 me këto përmbajtje bazë:

I. QËLLIMI, KËRKESAT

1. Qëllimi

a) Zbatimi i Rezolutës së Qeverisë për detyrat dhe zgjidhjet kryesore për zbatimin e planit të zhvillimit social-ekonomik dhe parashikimit të buxhetit të shtetit për vitin 2020; të studiojë, zhvillojë dhe plotësojë kuadrin ligjor në fushat e informimit dhe komunikimit duke siguruar rendin, procedurat, ecurinë dhe kompetencën sipas përcaktimeve të ligjit; në përputhje me sistemin ligjor dhe në përputhje me kërkesat dhe kërkesat e praktikës sociale;

Tham Khảo Thêm:  Quy định mới về đánh giá, xếp loại Đảng viên Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Đảng viên năm 2019

b) Kryerja e anketave praktike, ekzaminimi i situatës së zbatimit të ligjit në fushën e informacionit dhe komunikimit me qëllim zbulimin dhe trajtimin e menjëhershëm të gabimeve, problemeve dhe mangësive në zbatimin e ligjit në lidhje me informacionin dhe komunikimin. informoni dhe komunikoni dhe u propozoni autoriteteve kompetente zgjidhje për të përmirësuar efikasiteti i zbatimit të ligjit, forcimi i legjislacionit socialist;

c) Të studiojë dhe të propozojë masa për sigurimin e burimeve njerëzore, financimin, format e përhapjes, përhapjes dhe edukimit të ligjit dhe kushte të tjera për të siguruar zbatimin e ligjit në përputhje me dispozitat e ligjit, dispozitat e ligjeve aktuale dhe në përputhje me praktikën e Ministrisë. e Informacionit dhe Komunikimit;

d) Organizimi dhe udhëzimi se si të kryhet monitorimi i zbatimit të ligjit në fushën e informacionit dhe komunikimit për të siguruar kursim, përshtatshmëri me praktikën dhe efikasitet të lartë.

2. Kërkesë

a) Organizimi, zbatimi dhe monitorimi i zbatimit të ligjit duhet të jetë i rregullt, duke garantuar publicitet, transparencë dhe objektivitet;

b) Monitorimi i situatës së zbatimit të ligjit në fushën e informacionit dhe komunikimit ka në fokus dhe fokus të sigurojë shërbimin e funksioneve dhe detyrave të Ministrisë dhe siç e kërkon praktika;

c) Të sigurojë koordinim në kohë dhe të ngushtë ndërmjet agjencive dhe njësive në zbatimin e rregulloreve për monitorimin e situatës së zbatimit të ligjit.

II. FUSHA E FOKUSIT SH.B.A

Monitorimi i zbatimit të ligjit kryhet në të gjitha fushat që menaxhohen nga Ministria e Informacionit dhe Komunikimit (në përputhje me përcaktimet e Dekretit Nr. 59/2012/ND-CP dhe Qarkores nr. 14). /2014/TT-BTP). Në vitin 2020, përqendrohuni në fushat e mëposhtme të fokusit:

1. Monitoron organizimin dhe zbatimin e detyrave të përcaktuara në Vendimin e Qeverisë për detyrat dhe zgjidhjet kryesore për zbatimin e planit të zhvillimit social-ekonomik dhe të vlerësimit vjetor të buxhetit të shtetit 2019 të agjencive dhe njësive në varësi të Ministrisë.

2. Monitoron zhvillimin, shpërndarjen, trajnimin dhe zbatimin e dispozitave të ligjit për zhvillimin dhe promovimin e bizneseve fillestare dhe kushteve të investimit në fushën e informacionit dhe komunikimit; ekzaminim i specializuar në fushën e informacionit dhe komunikimit; ndërtimi i infrastrukturës sinkrone në mënyrë që teknologjia e informacionit dhe infrastruktura e informacionit të jenë realisht infrastruktura e infrastrukturës; reforma administrative në fushën e informacionit dhe komunikimit.

3. Monitoron zbatimin e ligjit për organizimin dhe zbatimin e rregulloreve që kanë të bëjnë me procedurat administrative të agjencive dhe njësive në varësi të Ministrisë dhe ndërmarrjeve që operojnë në fushën e informacionit dhe komunikimit, veçanërisht në organizimin dhe zbatimin e one-stop-shop, one-stop-shop. mekanizmi stop-shop në trajtimin e procedurave administrative.

III. PLANO VETËM PËRMBAJTJEN

1. Lidhur me fushat kyçe: Situata e zhvillimit, shpërndarjes, trajnimit dhe zbatimit të dispozitave të ligjit për zhvillimin dhe promovimin e kushteve të investimit të bizneseve fillestare dhe të biznesit në fushën e informacionit dhe medias; ekzaminim i specializuar në fushën e informacionit dhe komunikimit; ndërtimi i infrastrukturës sinkrone në mënyrë që teknologjia e informacionit dhe infrastruktura e informacionit të jenë realisht infrastruktura e infrastrukturës; reforma administrative në fushën e informacionit dhe komunikimit.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 22/2013/QĐ-UBND Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội

a) Agjencia drejtuese: Departamenti Ligjor;

b) Agjencia koordinuese: Zyra e Ministrisë, Departamenti i Organizimit të Personelit, Departamenti i Menaxhimit të Ndërmarrjeve, Departamenti i Shkencës dhe Teknologjisë, Departamenti i Teknologjisë së Informacionit, Departamenti i Telekomunikacionit, agjencitë dhe njësitë në varësi të Ministrisë dhe Departamentit të Informacionit dhe Komunikimit të provincave dhe qendrës. qytetet e drejtuara;

c) Periudha e zbatimit: Viti i tërë.

2. Rreth kërkimeve të tjera

2.1 Përmbajtja e monitorimit të zbatimit të ligjit

a) Situata e shpalljes së dokumenteve që detajojnë zbatimin (kohësia dhe plotësia e shpalljes së dokumenteve të detajuara rregullatore; konsistenca dhe sinkronizimi i dokumenteve të detajuara rregullatore me ato të specifikuara). specifikimet; fizibiliteti i dokumentit);

b) Situata e sigurimit të kushteve për zbatimin e ligjit (koha, përshtatshmëria, përshtatshmëria dhe efektiviteti i aktiviteteve të trajnimit dhe shpërndarjes së ligjit; përshtatshmëria e aparatit; shkalla e reagimit ndaj zbatimit të ligjit). burimet për zbatimin e ligjit; niveli i financimit dhe lehtësive fizike për të siguruar zbatimin e ligjit);

c) Statusi i pajtueshmërisë ligjore (kohësia dhe plotësia në zbatimin e ligjit nga agjencitë shtetërore dhe personat kompetent; saktësia dhe konsistenca në udhëzimet e zbatimit të ligjit dhe në zbatimin e ligjit) të agjencive shtetërore dhe personave kompetentë; shkalla e pajtueshmërisë me ligjin nga agjencitë, organizatat dhe individët).

2.2 Studimi dhe plotësimi i udhëzimeve për monitorimin e situatës së zbatimit të ligjit nën menaxhimin shtetëror të Ministrisë së Informacionit dhe Komunikimit

– Agjencia drejtuese: Departamenti Ligjor;

– Agjencia Koordinuese: Njësitë në varësi të Ministrisë së Informacionit dhe Komunikimit;

– Koha: Gjithë 2020.

2.3 Aktivitetet e monitorimit të zbatimit të ligjit

a) Aktivitetet e rregullta:

– Zbatimi dhe monitorimi i situatës së zbatimit të ligjit në fushën e informimit dhe komunikimit sipas përmbajtjeve të përcaktuara në kreun II dhe kreun III të dekretit nr. 59/2012/ND-CP;

– Agjencia zbatuese: Agjencitë dhe njësitë në varësi të Ministrisë;

– Agjencia koordinuese: Departamenti i Informacionit dhe Komunikimit të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra.

b) Veprimtaritë e inspektimit dhe vlerësimit:

– Në vitin 2020, të kryeni një anketë, inspektim dhe vlerësim të zbatimit të ligjit për informacionin dhe komunikimin, veçanërisht në fushën e telekomunikacionit, transmetimit dhe informacionit elektronik pranë Departamentit të Telekomunikacionit dhe Departamentit të Informacionit dhe Komunikimit. Arsimi i Lartë dhe Trajnimi Qendra dhe një numër provincash dhe qytetesh drejtpërdrejt nën Qeverinë Qendrore;

– Forma e monitorimit: Krijimi i një delegacioni për të vëzhguar, ekzaminuar dhe vlerësuar situatën e zbatimit të ligjit në nivel ministror dhe të koordinojë me agjencitë dhe organizatat përkatëse në 02 Departamentet dhe lokalitetet1;

– Agjencia drejtuese: Departamenti Ligjor;

– Agjencia Koordinuese: Zyra e Ministrisë, Qendra Informative dhe njësitë përkatëse në kuadër të Ministrisë;

Tham Khảo Thêm:  Công văn 2981/BTC-CST Vướng mắc về địa bàn ưu đãi đối với Khu kinh tế Đông Nam

– Koha: Tremujori III, Tremujori IV i vitit 2020.

2.4 Përgatitja e raportit për monitorimin e zbatimit të ligjit në fushën e informimit dhe komunikimit.

– Agjencia drejtuese: Departamenti Ligjor;

– Agjencia koordinuese: Zyra e Ministrisë, njësitë në varësi të Ministrisë, Departamentet e Informacionit dhe Komunikimit të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;

– Koha: Para datës 10 tetor 2020.

IV. ORGANIZIMI I ZBATIMIT

1. Përgjegjësitë për zbatimin:

a) Departamenti Ligjor do të marrë përgjegjësinë kryesore dhe do të koordinojë me Zyrën e Ministrisë në monitorimin, nxitjen dhe inspektimin e njësive në kuadër të Ministrisë së Informacionit dhe Komunikimit për të vendosur dhe raportuar tek udhëheqja e Ministrisë për rezultatet e zbatimit të këtij plani. ;

b) Agjencitë dhe njësitë e caktuara për të kryer menaxhimin shtetëror të zonave kyçe të monitoruara marrin iniciativën në formulimin e një plani për monitorimin e zbatimit të ligjit në fushat kyçe të përcaktuara në këtë plan, dhe zbatojnë plotësisht përmbajtjen e monitorimit të situatës së zbatimit të ligjit dhe përgatisin raporte që do të dërguar Departamentit Ligjor për përmbledhje sipas rregullores;

c) Agjencitë dhe njësitë në varësi të Ministrisë janë përgjegjëse për koordinimin e ngushtë me Departamentin Ligjor në kryerjen e detyrave të caktuara në këtë Plan dhe zbatimin e regjimit të raportimit për monitorimin e zbatimit të ligjit, rregulloret dhe raportet për zbatimin e Rezolutës së Qeverisë;

d) Departamentet e Informacionit dhe Komunikimit të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra do të marrin përgjegjësinë kryesore dhe do të koordinojnë me agjencitë, njësitë dhe organizatat përkatëse në monitorimin e zbatimit të ligjit për informacionin dhe komunikimin, mediat lokale.

2. Shpenzimet për zbatimin:

Mjetet për zbatimin e përmbajtjeve të mësipërme do të paguhen nga burimet e financimit të Zyrës së Ministrisë së Informacionit dhe Komunikimit dhe burime të tjera të përshtatshme financimi;

a) Departamenti Ligjor merr përgjegjësinë kryesore dhe koordinon me Zyrën e Ministrisë dhe Departamentin e Planifikimit dhe Financave në përpunimin e vlerësimeve dhe ndarjen e fondeve për zbatimin e aktiviteteve të përcaktuara në këtë plan;

b) Agjencitë dhe njësitë në varësi të Ministrisë marrin iniciativën për financimin e monitorimit të zbatimit të ligjit nga buxheti i rregullt i agjencive dhe njësive të tyre për zbatimin e aktiviteteve të përcaktuara në nenet 2.3 dhe 2.4, pjesa 2. III e këtij plani.

Marrësit:

– Si neni 3;
– Ministër (në b/c);
– Zëvendësministrat;
– Portali Elektronik i Ministrisë së Informacionit dhe Komunikimit (për p/h);
– Departamenti i Menaxhimit të Çështjeve Administrative dhe Juridike (Ministria e Drejtësisë);
– Save: VT, PC, shkolla e mesme (12).

KT. HIQO zot i madh KRYETARI

Zëvendës

Pham Anh Tuan

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 2277/QĐ-BTTTT Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *