Quyết định 2091/2012/QĐ-TTg Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2020

Rate this post

Vendimi 2091/2012/QD-TTg

Strategjia e zhvillimit të rezervës kombëtare deri në vitin 2020

Vendimi 2091/2012/QD-TTg për miratimin e Strategjisë së Zhvillimit të Rezervës Kombëtare deri në vitin 2020, nxjerrë nga Kryeministria.

Po shikoni: Vendimi 2091/2012/QD-TTg Strategjia e zhvillimit te rezerves kombetare deri ne vitin 2020

KRYEMINISTËR
————-

Numri: 2091/QD-TTg

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi

———————————————

Hanoi, 28 dhjetor 2012

VENDIM
MIRATUAR STRATEGJINË KOMBËTARE TË ZHVILLIMIT PËR VITIN 2020
KRYEMINISTËR

Në bazë të Ligjit të 25 dhjetorit 2001 për Organizimin e Qeverisë;

Në bazë të Urdhëresës së 29 Prillit 2004 për Rezervat Kombëtare;

Në zbatim të Dekretit të Qeverisë Nr. 196/2004/ND-CP datë 2 dhjetor 2004 që detajon zbatimin e Urdhëresës për Rezervat Kombëtare;

Në bazë të Dekretit Nr. 118/2008/ND-CP datë 27 nëntor 2008 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Financave;

Me propozim të Ministrit të Financave,

VENDIM:

Neni 1. Të miratojë Strategjinë e Zhvillimit të Rezervës Kombëtare deri në vitin 2020 me këto përmbajtje kryesore:

I. PIKËPAMJET DHE OBJEKTIVAT E DYQANIT TË VENDIT

1. Pikëpamja:

a) Rezerva kombëtare është rezerva strategjike e shtetit për të parandaluar dhe kapërcyer në mënyrë efektive humbjet dhe pasiguritë që ndodhin në jetën shoqërore, sigurinë, mbrojtjen dhe veprimtaritë prodhuese; biznesit.

b) Veprimtaritë e rezervës kombëtare kanë një pozicion dhe rol të rëndësishëm në zhvillimin e qëndrueshëm, duke siguruar stabilitetin politik, social-ekonomik të vendit në rast të fatkeqësive natyrore, zjarreve, epidemive, armikut dhe marrin pjesë në stabilizimin e tregut kur ndodh një situatë e papritur; Aktivitetet e rezervës kombëtare zhvillohen dhe ripërtërihen gjithmonë, në përputhje me situatën e zhvillimit social-ekonomik të vendit dhe me procesin e integrimit ndërkombëtar.

c) Socializimi i aktiviteteve të rezervës kombëtare: Agjencitë shtetërore, organizatat ekonomike, organizatat shoqërore, njësitë e forcave të armatosura dhe të gjitha klasat e njerëzve kanë detyrime dhe përgjegjësi për të marrë pjesë në aktivitetet e rezervës kombëtare, sigurojnë gatishmëri dhe përgjigje proaktive ndaj të gjitha situatave urgjente, në kuadër të centralizuar dhe drejtimin dhe menaxhimin e unifikuar të shtetit me moton “4 në vend”; përgjigjeni menjëherë kur lindin situata.

d) Shpenzimet për rritjen e rezervës kombëtare vjetore në buxhetin qendror, në përputhje me dispozitat e ligjit.

dd) Fondi rezervë kombëtar në natyrë; të menaxhohet dhe përdoret në mënyrë efektive dhe për qëllimet e duhura; pas prodhimit duhet të kompensohet plotësisht dhe menjëherë.

e) Mallrat rezervë kombëtare do të sistemohen në zona dhe lokacione strategjike në të gjithë vendin, me mallra të përshtatshme dhe në kohë për të përmbushur kërkesat në të gjitha situatat e papritura dhe urgjente.

2. Objektivat:

a) Qëllimi i përgjithshëm

Të gatshëm për të përmbushur kërkesat urgjente për parandalimin, luftimin dhe tejkalimin e pasojave të fatkeqësive natyrore, zjarreve dhe epidemive; shërbimi i inkurajimit industrial; garantojnë sigurinë ushqimore, sigurinë energjetike; garantojnë mbrojtjen kombëtare, sigurinë dhe rendin dhe sigurinë shoqërore; marrin pjesë në stabilizimin e tregut, duke kontribuar në stabilitetin makroekonomik, zhvillimin ekonomik, sigurimin e sigurimeve shoqërore dhe kryerjen e detyrave të tjera urgjente.

b) Qëllimet specifike:

– Lista dhe sasia e mallrave rezervë kombëtare duhet të sigurojë kërkesa thelbësore, strategjike, të rëndësishme dhe të ketë një shkallë mjaft të madhe për të ndërhyrë kur ka një situatë urgjente.

Tham Khảo Thêm:  Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTP Quy định “Chứng minh và chứng cứ” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự

– Modernizimi i teknologjisë së ruajtjes, kërkimi, transferimi dhe aplikimi i teknologjisë së avancuar të ruajtjes së vendeve të rajonit, të përshtatshme për kushtet klimatike dhe socio-ekonomike të Vietnamit, me qëllim sigurimin e cilësisë, rezervave kombëtare dhe përmirësimin e efikasitetit të ruajtjes.

– Plotësimi i sistemit të magazinës rezervë kombëtare me pajisje moderne dhe shkallë të përqendruar, duke siguruar formimin e rajoneve strategjike dhe rrugëve të përshtatshme për kushtet ekonomike dhe mbrojtëse të rajonit dhe territorit.

– Një sistem informativ i qetë në aktivitetet e rezervës kombëtare, duke siguruar kompjuterizimin 100% të procesit të menaxhimit të operacioneve të importit, eksportit dhe ruajtjes.

– Zhvillimi i burimeve njerëzore rezervë kombëtare për të siguruar sasi të mjaftueshme, strukturë të arsyeshme, cilësi politike dhe kapacitet pune për të përmbushur kërkesat e detyrave. Konsolidimi i organizimit të aparatit drejtues në drejtim të centralizimit dhe unifikimit të një agjencie shtetërore të menaxhimit të rezervave kombëtare.

II. ORIENTIMET KRYESORE PËR VITIN 2020

1. Niveli i rezervës kombëtare:

Forcimi i potencialit të rezervës kombëtare, duke siguruar që deri në vitin 2015, totali i rezervës kombëtare të arrijë në rreth 0.8-1% të PBB-së dhe në vitin 2020 të arrijë në rreth 1.5% të PBB-së.

2. Fondi rezervë kombëtar në natyrë:

a) Për listën e produkteve:

Deri në vitin 2020, të vazhdojë rishikimi, rregullimi dhe perfeksionimi i strukturës së listës së mallrave rezervë kombëtarë në drejtim të fokusimit në mallra strategjike, thelbësore, të rëndësishme dhe jo të përhapura; fokusimi i burimeve buxhetore në blerjen e portofoleve të rritura për të përmbushur objektivin e rezervave kombëtare.

Mbi bazën e listës së zërave të përcaktuar në vendimin nr. 139/2007/QD-TTg datë 23.08.2007 të Kryeministrit. Për të plotësuar nevojat në situatën e re. Strategjia e zhvillimit të rezervës kombëtare deri në vitin 2020 identifikon 5 grupe produktesh, konkretisht si më poshtë:

– Grup mallrash për garantimin e sigurisë ekonomike dhe sociale.

– Grup mallrash që shërbejnë kundër katastrofave, fatkeqësive dhe kërkim-shpëtimit.

– Grup mallrash që i shërbejnë sigurisë, mbrojtjes, mbrojtjes së kufijve, detit, ishullit dhe mobilizimit industrial.

– Grup mallrash për parandalimin dhe kontrollin e epidemisë dhe ndihmën e parë për njerëzit.

– Grup mallrash për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve për kafshët dhe bimët.

(Ka bashkangjitur një shtojcë të listës së mallrave rezervë kombëtare deri në vitin 2020)

Çdo vit, bazuar në situatën specifike, të vendoset për të blerë më shumë artikuj në listë për t’i futur në rezervën kombëtare dhe të propozohet shtimi i artikujve të rinj thelbësorë dhe strategjikë në listën e mallrave rezervë kombëtarë.

b) Për sa i përket nivelit të rezervës së një numri mallrash thelbësorë deri në vitin 2020:

– Ushqimi: Deri në vitin 2015 për të mbajtur një nivel të qëndrueshëm prej rreth 500,000 ton (madhësia e orizit); pas vitit 2015, bazuar në situatën aktuale për të vendosur rritjen specifike.

– Benzina: Plotësoni kërkesën për 10 ditë përdorim (rreth 500,000 m)3ton produkte nafte) dhe 700 000 ton nafte bruto.

Tham Khảo Thêm:  Đáp án trắc nghiệm Mô đun 9 môn Lịch sử – Địa lí Tiểu học

– Furnizime dhe pajisje për reagim ndaj fatkeqësive dhe kërkim-shpëtim: Arritni nivelin e përcaktuar në shtojcën e nxjerrë së bashku me vendimin e Kryeministrit nr.46/2006/QD-TTg datë 28 shkurt 2006 të Kryeministrit. Masterplan për sektorin e kërkim-shpëtimit deri në vitin 2015, me vizion deri në vitin 2020.

– Kripa e bardhë: Rezerva për kërkesën e konsumit është rreth 130,000 tonë.

– Produkte agrokulturore:

+ Mbillni fara të të gjitha llojeve: Farat e orizit arrijnë në 10,000 ton/vit, farat e misrit 1,500 ton/vit, farat e perimeve 130 ton/vit.

+ Barnat për mbrojtjen e bimëve: Rezerva kombëtare mban një nivel të qëndrueshëm rreth 600 tonë.

+ Rreth vaksinave, ilaçeve veterinare, dezinfektuesve të të gjitha llojeve: 10,000,000 doza vaksinash, 1,000,000 litra antiseptikë për të parandaluar sëmundjet e bagëtive dhe 2,000 ton antiseptikë për të parandaluar sëmundjet ujore.

– Mbledhja e pajisjeve mjekësore dhe kimikateve për dezinfektim dhe sterilizim për të përmbushur nevojat e parandalimit, kontrollit dhe emergjencës për njerëzit në zonat e prekura nga fatkeqësitë natyrore dhe epidemitë.

– Për mallrat në shërbim të mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare, pajisjet për të siguruar trafikun dhe transportin: Bazuar në situatën e mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare dhe kapacitetin e buxhetit të shtetit në çdo vit dhe çdo periudhë, të organizohet një plan për rritjen e rezervës kombëtare në drejtim të prioritizimit të rezerva e artikujve për të garantuar mbrojtjen dhe sigurinë kombëtare me një normë rritjeje më të lartë se mesatarja e industrisë; të sigurojë përmbushjen e kërkesave për ruajtjen e mbrojtjes kombëtare, sigurisë dhe rendit, sigurisë sociale dhe integritetit territorial.

c) Teknologjia për ruajtjen e mallrave rezervë kombëtare:

Të hulumtojë dhe të aplikojë teknologji të avancuara për ruajtjen e mallrave rezervë kombëtare, të transferojë teknologji të avancuara të ruajtjes së vendeve të rajonit për të siguruar cilësinë e mallrave rezervë kombëtare; mekanizimi në procesin e importimit, eksportit dhe ruajtjes për të zgjatur jetëgjatësinë e ruajtjes, për të zvogëluar shkallën e humbjeve, për të përmirësuar produktivitetin e punës dhe për të mbrojtur mjedisin. Për ruajtjen e ushqimit, deri në vitin 2020, afati i ruajtjes së ushqimit do të zgjatet 1.5 herë në krahasim me vitin 2010.

Plotësimi i sistemit të rregulloreve teknike kombëtare, normave tekniko-ekonomike të rezervës kombëtare, në përputhje me sistemin e standardeve vietnameze dhe ndërkombëtare.

d) Për sa i përket magazinës rezervë kombëtare:

Të ndërtohen magazina rezervë kombëtare sipas masterplanit të magazinës rezervë shtetërore të miratuar nga Kryeministri në vendimin nr. 94/QD-TTg datë 17 janar 2011. të përshtatshme për teknologjinë e ruajtjes së çdo lloj malli dhe grup mallrash. Mallrat e rezervës kombëtare duhet të kenë magazinën e tyre të magazinimit ose duhet të ruajnë tufa, ndarje, rezervuarë, rezervuarë të veçantë…

dd) Zhvillimi i teknologjisë së informacionit për të përmbushur modernizimin e industrisë rezervë kombëtare: Ndërtimi i një sistemi të unifikuar informacioni në sistemin rezervë kombëtar nga niveli qendror në atë lokal, duke siguruar kompjuterizimin e të gjithë sistemit rezervë kombëtar.procesi profesional; të mbështesë mirë drejtimin, administrimin, menaxhimin dhe politikëbërjen për rezervat kombëtare në çdo periudhë. Sigurimi i informacionit të shpejtë, të saktë dhe në kohë në të gjitha aktivitetet e rezervës kombëtare.

Tham Khảo Thêm:  Quy định 57-QĐ/TW Tiêu chuẩn cán bộ, công chức đi học lý luận chính trị

III. ZGJIDHJET E ZBATUARA

1. Plotësimi, plotësimi dhe përpunimi i dokumenteve ligjore për rezervat kombëtare.

2. Forcimi i forcës rezervë kombëtare drejt:

– Fokusimi në produkte thelbësore, strategjike, me vlerë të lartë ekonomike, eliminimi ose kalimi në rezervë në qarkullim të atyre artikujve me jetëgjatësi të shkurtër, të papërshtatshëm, të prodhuar vendas dhe të përdorur në treg; aranzhoni që gradualisht të futen në rezervë burime të rëndësishme natyrore kombëtare (burime të pa rinovueshme).

– Koordinoni me lokalitetet për të rregulluar në mënyrë proaktive burime për të rezervuar mallra strategjike dhe të rëndësishme në zonat ku ndodhin shpesh fatkeqësi natyrore dhe epidemi.

– Rishikimi vjetor për të rregulluar listën e mallrave rezervë kombëtare, në përputhje me situatën social-ekonomike, për të garantuar përmbushjen e objektivave të rezervës kombëtare.

3. Hulumtimi dhe thithja e teknologjive të avancuara të ruajtjes së huaj për të transferuar në ruajtjen e mallrave rezervë kombëtare. Për ushqimin, varietetet bimore, vaksinat, etj., të aplikohet teknologjia e ruajtjes së mbyllur, e aftë për të rregulluar mikroklimën; për materialet dhe pajisjet aplikohet teknologjia e ruajtjes së ajrit, temperaturës së ulët, izolimit të zërit, izolimit termik dhe anti-plakjes. Të ndërtohet një sistem i plotë i standardeve të cilësisë, rregulloreve teknike kombëtare, normave ekonomike dhe teknike. Për të rinovuar teknikat hap pas hapi dhe aplikimin e zgjidhjeve teknologjike të ruajtjes së vendeve të rajonit, të përshtatshme për kushtet e Vietnamit.

4. Rritja e kapitalit investues për ndërtimin e rezervës kombëtare, modernizimi i zyrës; të zhvillojnë standardet e magazinës dhe të “tipikizojnë” modelin kombëtar të stokut.

5. Mobilizimi i burimeve të ligjshme nga buxheti i shtetit për të forcuar Fondin Rezervë Kombëtare.

– Përcaktoni çdo vit rritjen e rezervave kombëtare (si % e PBB-së) në totalin e shpenzimeve të buxhetit të shtetit përpara se të dorëzohet në Asamblenë Kombëtare për ndarjen e buxhetit të shtetit.

– Të aranzhohet rritja e buxhetit vjetor për rezervën kombëtare kur buxheti i shtetit ka të ardhura të tepërta dhe vlerësim të shpenzimeve buxhetore.

6. Zhvillimi i një mekanizmi financiar të rezervës kombëtare specifike për rritjen e burimeve për ndërtimin e infrastrukturës fizike dhe teknike; përmirësimin hap pas hapi të ambienteve të punës dhe jetës së përditshme të kontingjentit të kuadrove dhe nëpunësve civilë të rezervës kombëtare, duke siguruar kryerjen e mirë të detyrave të ngarkuara.

7. Konsolidimi dhe zhvillimi i organizimit të aparatit të administrimit të rezervës kombëtare, duke siguruar menaxhimin e centralizuar dhe të unifikuar të shtetit; Studimi i politikave për tërheqjen e burimeve njerëzore dhe talenteve për industrinë rezervë kombëtare në këto drejtime: Ristrukturimi i kontingjentit të nëpunësve civilë të rangut rezervë kombëtar, veçanërisht të personelit teknik të ruajtjes.

Sa në dosjen e dokumentit të Departamentit të Arsimit Thay për të parë më shumë detaje

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 2091/2012/QĐ-TTg Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2020 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *