Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT về Khung kế hoạch năm học được áp dụng từ năm học 2017 – 2018 Khung kế hoạch năm học của mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên mới nhất

Rate this post

Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT về Khung kế hoạch thời gian năm học áp dụng từ năm học 2017-2018

Khung kế hoạch thời gian năm học mới nhất của giáo dục mầm non, trung học cơ sở và giáo dục thường xuyên

Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT về Khung kế hoạch thời gian năm học áp dụng từ năm học 2017-2018

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định 2071/QĐ-BGDĐT khung kế hoạch thời gian năm học áp dụng từ năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2017.

Bạn đang xem: Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT khung kế hoạch thời gian năm học áp dụng từ năm học 2017-2018 Khung kế hoạch thời gian năm học mầm non, trung học cơ sở và giáo dục thường xuyên mới nhất

Theo đó, khung thời gian kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018 trên phạm vi cả nước như sau:

Đi học lại chậm nhất vào ngày 1 tháng 8 hàng năm; khai giảng vào ngày 5 tháng 9 hàng năm; Học kỳ I kết thúc trước ngày 20 tháng 01, học kỳ II (kết thúc kế hoạch giáo dục) trước ngày 25 tháng 5 và năm học kết thúc trước ngày 31 tháng 5 hàng năm.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông trước ngày 15 tháng 6 hàng năm. Hoàn thành đăng ký lớp 10 trước ngày 31 tháng 7 hàng năm.

thi trung học phổ thông quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ.

Nội dung Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 2071/QĐ-BGDĐT

Hà Nộivà ngày 16 THÁNG SÁU 2017

PHÁN QUYẾT

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC ÁP DỤNG GIÁO DỤC SỚM, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ ÁP DỤNG GIÁO DỤC TIẾP TỤC TỪ NĂM HỌC 2017-2018

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 112/2018/TT-BTC Hướng dẫn về kế toán nghiệp vụ thuế

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốCácu của Luật Giáo dục;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Việc công bố khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thực hiện từ năm học 2017 – 2018 trên phạm vi cả nước như sau:

1. Đi học lại hàng năm vào ngày 1 tháng 8.

2. Tổ chức khai giảng vào ngày 05 tháng 9 hàng năm.

3. Hoàn thành học kỳ I trước ngày 20 tháng 01, học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giáo dục) trước ngày 25 tháng 5 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 hàng năm.

4. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở (THCS) trước ngày 15 tháng 6 hàng năm.

5. Hoàn thành đăng ký vào lớp 10 trước ngày 31 tháng 7 hàng năm.

6. Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và kỳ thi khoa học kỹ thuật quốc gia do Bộ chỉ đạo.

Điều 2. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch năm học của địa phương

1. Thời khóa biểu năm học của địa phương phải thể hiện số tuần học hiện hành:

a) Đối với mầm non và tiểu học có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần);

b) Đối với trung học cơ sở và trung học phổ thông có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần);

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 718/QĐ-BGDĐT Danh mục sách giáo khoa lớp 6 mới

c) Đối với giáo dục thường xuyên (THCS và THCS) có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

2. Lịch trình thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương.

3. Các ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết phải theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành hàng năm.

4. Thời gian nghỉ hàng năm của giáo viên được thực hiện vào thời gian nghỉ hè hoặc có thể bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm cho phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

5. Thời gian biểu của năm học phải đảm bảo thống nhất cho các cấp học trong một trường phổ thông có nhiều cấp học, các cấp học trên địa bàn dân cư, nhất là đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở.

Điều 3. Nội dung thời gian biểu năm học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn bao gồm:

1. Ngày tựu trường, ngày tựu trường; ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I; ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ II; ngày kết thúc năm học.

2. Ngày thi học sinh giỏi, ngày xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, ngày xét công nhận tốt nghiệp THCS.

3. Ngày hoàn thành đăng ký các lớp học đầu tiên.

4. Nghỉ Lễ, Tết.

5. Nghỉ phép cho giáo viên trong năm học.

Các ngày nghỉ lễ khác (nghỉ giữa học kỳ, nghỉ cuối học kỳ, nghỉ theo mùa vụ, nghỉ theo mùa vụ, nghỉ tết dân tộc thiểu số, nghỉ lễ tết cổ truyền của địa phương).

Điều 4. Trách nhiệm thực hiện

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định:

a) Lập kế hoạch thời gian năm học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tế của địa phương.

b) Nghỉ học và kéo dài thời gian của năm học trong trường hợp đặc biệt.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 05/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và tổ chức học bù; đảm bảo chế độ nghỉ của giáo viên trong năm học.

b) Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tình hình chuẩn bị khai giảng năm học và tình hình tổ chức khai giảng trước ngày 10 tháng 9; sơ kết học kỳ I trước ngày 31/01; tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua và đề nghị bình xét, khen thưởng năm học trước ngày 25 tháng 6 hàng năm.

c) Báo cáo về các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo trong các trường hợp quy định tại điểm 1 điều này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chịu trách nhiệm thi hành quyết định này: Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo đào tạo./.

Người nhận:
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Đại hội;
– Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Quốc hội;
– Bộ trưởng, mục sư;
– Các Thứ trưởng;
– Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
– Hội khuyến học Việt Nam;
– Hội cựu giáo chức Việt Nam;
– Các Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố;
– Như Điều 6;
– Cổng thông tin điện tử của Bộ;
– Lưu: VT, TH.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

Nguyễn Thị Nghĩa

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT về Khung kế hoạch năm học được áp dụng từ năm học 2017 – 2018 Khung kế hoạch năm học của mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên mới nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *