Quyết định 2002/2013/QĐ-UBND Quy định “Một số nội dung chi và mức hỗ trợ đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố Hà Nội”

Rate this post

Vendimi 2002/2013/QD-UBND

Rregulloret “Disa shpenzime dhe nivele mbështetëse për aktivitetet e zgjerimit bujqësor në qytetin Hanoi”

Vendimi 2002/2013/QD-UBND që përcakton “Disa shpenzime dhe nivele mbështetëse për aktivitetet e zgjerimit bujqësor në qytetin Hanoi”.

Po shikoni: Vendimi 2002/2013/QD-UBND që përcakton “Disa shpenzime dhe nivele mbështetëse për aktivitetet e zgjerimit bujqësor në qytetin Hanoi”

KOMITETI POPULLOR
QYTETI HANOI
———

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
———————————

Numri: 2002/QD-UBND

Hanoi, 5 mars 2013

VENDIM
PËR PROGRAMIMIN E DISPOZITAVE “DISA PËRMBAJTJE DHE NIVELI I MBËSHTETJES PËR AKTIVITETET E PROMOVIMIT TË BUJQËSISË NË QYTETIN HANOI”

KOMITETI POPULLOR I QYTETIT HANOI

Në bazë të ligjit për Organizimin e Këshillit Popullor dhe Komitetit Popullor, datë 26.11.2003;

Në zbatim të Ligjit për Buxhetin e Shtetit, datë 16.12.2002;

apartamentNë bazë të Dekretit nr. 60/2003/ND-CP të datës 6 qershor 2003 të Qeverisë që përcaktondetajett dhe udhëzimetn kufoman Ligji për Buxhetin e Shtetit;

Dekret i bazuar 02/2010/ND-CP datë 8/01/20l0 nga Chiqeveria për ekstensionin bujqësor;

Në bazë të Qarkores së Përbashkët Nr. 183/2010/TTLT-BTC-BNN datë 15 nëntor 2010 të NdërMinistrisë së Financave, Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural që udhëzon regjimin e menaxhimit dhe përdorimit të përdorë fondet e buxhetit të shtetit për aktivitetet e ekstensionit bujqësor;

Merrni parasysh temën Ndër-Departamenti i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Departamenti i Financës i Hanoi në Raportin Nr. 206/TTrLS-TC-NN&PTNT datë 22/10/2012; letërsinën shpjegimNH 2403/SNN-TCKT datë 18 dhjetor 2012; Nr 103/SNN-KN datë 17/01/2013 të Departamentit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Nr.

VENDIM:

Neni 1. Të shpallet së bashku me këtë Vendim Rregullorja “Disa shpenzime dhe nivele mbështetëse për aktivitetet e ekstensionit bujqësor në qytetin Hanoi”.

Artikujju 2. Departamenti i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në Hanoi është përgjegjës për koordinimin me Departamentin e Financave në drejtimin dhe inspektimin e zbatimit të kësaj rregulloreje për të siguruar qëllimet e duhura, subjektet e duhura dhe regjimin aktual financiar të qeverisë.

Neni 3. Ky vendim hyn në fuqi 10 ditë nga data e nënshkrimit.

Neni 4. Shefi i Zyrës së Komitetit Popullor të Qytetit; Drejtorët e Departamenteve: Financë, Bujqësi dhe Zhvillim Rural; Thesari i Shtetit të qytetit Hanoi; Shefat e departamenteve. industria përkatëse; Kryetarët e Komiteteve Popullore të rretheve. rrethe, qytete; Për zbatimin e këtij vendimi janë përgjegjës Drejtori i Qendrës së Ekstensionit Bujqësor Hanoi dhe organizatat dhe individët përkatës./.

TM. KOMITETI POPULLOR
KT. VETËM NËKRYETAR PËR PRESIDENT

(E nënshkruar)

Tran Xuan Vietnam

RREGULLORE
DISA PËRMBAJTJE DHE NIVELI I MBËSHTETJES PËR AKTIVITETET E PROMOVIMIT BUJQËSOR NË QYTETIN HANOI

(Bashkëngjitur vendimit numri: 2002/QD-UBND më 05/3/dy mijë e trembëdhjetë eKomiteti Popullor

Kapitulli I

RREGULLA TË PËRGJITHSHME

Artikuju 1. Gama e rregullimit

Kjo rregullore përcakton një sërë shpenzimesh dhe nivele të mbështetjes nga kapitali ekonomik jo-biznes i buxhetit të qytetit për veprimtaritë e ekstensionit bujqësor, duke përfshirë programe, projekte dhe modele të ekstensionit bujqësor në fushat e bujqësisë.

1. Industria e prodhimit, përpunimit, ruajtjes dhe konsumit në bujqësi, pylltari dhe peshkim. ujitje, elektromekanike bujqësore, industri rurale;

2. Shërbimet bujqësore dhe rurale përfshijnë farat, mbrojtjen e bimëve, mjekësinë veterinare, materialet bujqësore, pajisjet, makinat mekanike, veglat bujqësore, ujitjen, ujin e pastër dhe higjienën e mjedisit rural.

Artikuju 2. Kuizikona e aplikacionit

1. Prodhuesit: Fermerët marrin pjesë në prodhim; pronarët e fermave, anëtarët e grupeve të kooperativave dhe kooperativat; punëtorë në fermat bujqësore dhe pyjore; ndërmarrjet e vogla dhe të mesme;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 02/2021/TT-BTP Cách tính thời gian làm việc và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý

2. Punëtorët e ekstensionit bujqësor marrin pjesë në aktivitete për të mbështetur fermerët për të zhvilluar prodhimin dhe biznesin në fushat e përcaktuara në nenin 1 të kësaj rregulloreje.

3. Organizatat e ekstensionit bujqësor kryejnë veprimtari për të mbështetur fermerët për të zhvilluar prodhimin dhe biznesin në fushat e përcaktuara në nenin 1 të kësaj rregulloreje.

4. Agjencitë me menaxhim shtetëror funksionojnë për ekstensionin bujqësor.

Neni 3. Interpretimi i termave

Në këto rregullore, termat e mëposhtëm interpretohen si më poshtë:

së pari. Programii pa tregtueshëmn Qyteti i fermës është një grup modelesh. projektet e zgjerimit bujqësor që lidhen me fushat e përcaktuara në pikën 1 të nenit 1 të kësaj rregulloreje në përputhje me planifikimin e zhvillimit bujqësor dhe rural të qytetit.

2. Detyrë e dobëtn cekët shpesh është një detyrë specifike e ekstensionit bujqësor që kryhet rregullisht çdo vit.

3. Modeli i dobësisëbujqësia nënkupton zbatimin e masave të reja shkencore, teknike dhe menaxhuese në fazat e prodhimit, vjeljes, përpunimit paraprak, përpunimit, ruajtjes dhe konsumit të produkteve në fushat e përcaktuara në nenin 1 të kësaj rregulloreje në zonën e qytetit, me qëllim zbatimin shkencor dhe. përparimet teknologjike dhe përparimet në menaxhim me një shkallë të përshtatshme për të shërbyer si model për përsëritjen në shkallë të gjerë.

4. Pikam i pranishëmn është konkretizimi i modelit të ekstensionit bujqësor në një vendndodhje të centralizuar me një shkallë të caktuar.

5. Projekt i dobëtbujqësia është një projekt zbatimi i një programi ose skeme të miratuar ekstensioni bujqësor me objektiva të qarta, i zbatuar në shkallë rajonale dhe brenda një kohe të caktuar.

Neni 4. Parimet e funksionimit, përzgjedhja e modelit dhe përdorimi i fondeve të ekstensionit bujqësor

1. Ndarja e fondeve te ekstensionit bujqesor duhet te vije nga nevojat e fermereve dhe te perdoret per veprimtari ekstensioni bujqesor ne perputhje me strategjine dhe planifikimin e zhvillimit bujqesor te qytetit sipas programit, skemes, projekteve te ekstensionit bujqesor te miratuara nga Komiteti Popullor i Qytetit. ose Komiteti Popullor i rrethit;

2. Promovimi i rolit aktiv, pjesëmarrjes aktive dhe vullnetare të fermerëve në aktivitetet e ekstensionit bujqësor. Socializimi i aktiviteteve të ekstensionit bujqësor. diversifikimin e shërbimeve. mobilizimi i burimeve të organizatave dhe individëve vendas dhe të huaj për të marrë pjesë në aktivitetet e ekstensionit bujqësor;

3. Zhvillimi i modeleve dhe projekteve të ekstensionit bujqësor duhet të ketë objektiva të qarta, të sjellë efiçencë socio-ekonomike, të mos shkaktojë ndikime të pafavorshme në mjedis, të sigurojë higjienën dhe sigurinë e ushqimit dhe të rrisë të ardhurat, të importuara për prodhuesit dhe të aftë për të gjeneruar gjerësisht energji elektrike. ;

4. Përmbajtja dhe metodat e zbatimit duhet të jenë të përshtatshme për çdo lokalitet, grup të synuar dhe bashkësi etnike;

Organizatat dhe njësitë që u ndahen fonde për kryerjen e veprimtarive të ekstensionit bujqësor duhet të jenë në përputhje me pikën 3, neni 4 të Qarkores së Përbashkët Nr. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural do të udhëheqë menaxhimin dhe përdorimin e fondeve të buxhetit të shtetit për aktivitetet e ekstensionit bujqësor;

5. Organizatat dhe individët që përdorin fondet e ekstensionit bujqësor duhet të respektojnë pikën 4 të nenit 4 të qarkores së përbashkët nr.183/2010/TTLT-BTC-BNN datë 1 nëntor 2010 të Ministrisë së Financave-Ministria e Financave. Zhvillimi do të drejtojë menaxhimin dhe përdorimin e fondeve të buxhetit të shtetit për aktivitetet e ekstensionit bujqësor;

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Giáo dục thể chất 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

6. Zbatimi i demokracisë, publicitetit dhe transparencës me mbikëqyrjen e komunitetit në aktivitetet e ekstensionit bujqësor.

Artikuju 5. Financimi për të siguruar funksionim të dobëtbujqësia

1. Burimet e financimit të buxhetit të qytetit, buxhetit të rretheve. rrethet dhe qytetet duhet të jenë në përputhje me rregulloret e qytetit për decentralizimin dhe Ligjin për Buxhetin e Shtetit;

2. Të ardhurat nga kryerja e shërbimeve të ekstensionit bujqësor dhe kontratave të konsulencës;

3. Sponsorizimet dhe kontributet ligjore të organizatave dhe individëve vendas dhe të huaj;

4. Burimet tjera të ligjshme të të hyrave të përcaktuara me ligj.

kapitulli II

PËRMBAJTJET SPECIFIKE DHE TARKESAT SPECIFIKE

Neni 6. Përmbajtja e shpenzimeve, niveli i shpenzimeve operativei dobëtn skllavng

1. Shpenzimet për organizimin e kurseve rifreskuese, trajnimeve dhe trajnimeve:

1.1. Objekt:

a) Subjektet që marrin pjesë në kurse rifreskuese, trajnime dhe kurse trajnimi përfshijnë lëndë të përcaktuara në pikën 1, neni 2 të kësaj rregulloreje, por nuk kanë marrë pjesë në një program formimi profesional të mbështetur nga shteti;

b) Personat e angazhuar në aktivitete të ekstensionit bujqësor siç parashikohet në pikën 2 të nenit 2 të kësaj rregulloreje.

1.2. Përmbajtja e organizimit të kurseve rifreskuese, trajnimeve dhe kurseve të trajnimit përfshin:

a) Shpenzimet për përpilimin dhe shtypjen e dokumenteve dhe teksteve shkollore që i shërbejnë drejtpërdrejt klasës; ndërtimi i video kasetave teknike; artikuj shkrimi; ujë i pijshëm; me qira objekte, salla dhe pajisje për klasa; materialet e praktikës në klasë (nëse ka).

b) Shpërndarja e pyetjeve të provimeve, shqyrtimi i provimeve, notimi i provimeve, këshillat e shqyrtimit të rezultateve, shtypja dhe lëshimi i certifikatave.

c) Shpenzimet për trajnimin e pedagogëve dhe udhërrëfyesve për ushtrimin e operacioneve teknike (nëse ka), shpenzimet e udhëtimit, akomodimin dhe interpretimin (nëse ka);

d) Shpenzimet për studentët: Ushqim dhe mbështetje për udhëtime; akomodimi (nëse ka);

dd) Shpenzimet për organizimin e kursantëve për kryerjen e anketave në terren (nëse ka);

e) Shpenzime të tjera: Ceremonia e hapjes, ceremonia e mbylljes, shpenzimet mjekësore për klasën, lavdërimet.

1.3. Përmbajtja, forma, shkalla dhe kohëzgjatja e trajnimit:

a) Përmbajtja: Që prodhuesit të kuptojnë politikat dhe ligjet, t’u japin punë fermerëve; mbi aftësitë dhe proceset e prodhimit; organizimin dhe menaxhimin e prodhimit dhe biznesit. Që punonjësit e ekstensionit bujqësor të përmirësojnë kualifikimet e tyre profesionale.

b) Forma, shkalla dhe koha:

Nxitja, trajnimi dhe trajnimi nëpërmjet modelit të ekstensionit bujqësor për prodhuesit pjesëmarrës në model dhe ata jashtë modelit; Në formën e organizimit në terren ose të përqendruar, është e mundur të punësohet një institucion formimi profesional me funksionin e profesioneve të trajnimit në përputhje me modelin e shtrirjes bujqësore të vendosur ose nëpërmjet trajnimit në distancë në një kanal televiziv.

Nëpërmjet faqes së internetit të informacionit për zgjerimin bujqësor në internet;

Organizoni sondazhe studimore brenda dhe jashtë vendit;

Organizimi i orëve duhet të lidhë teorinë me praktikën;

Kursi i rifreskimit, trajnimi dhe trajnimi për prodhuesit dhe punonjësit e ekstensionit nuk duhet të kalojë 01 muaj dhe jo më shumë se 30 persona/klasë.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 05/2020/TT-BTC Sửa đổi Thông tư về khung giá tính thuế tài nguyên

Lektorët kryesorë janë ekspertë, oficerë të ekstensionit bujqësor me diploma universitare ose më të larta, fermerë të mirë, individë tipikë të avancuar, kanë shumë përvojë në prodhim dhe biznes dhe janë trajnuar në shumë fusha.

1.4. Niveli i mbështetjes:

a) Për prodhuesin:

(1) Fermeri prodhues mbështetet 100% të kostos së materialeve mësimore; mbështetje ushqimore jo më shumë se 70,000 VND/ditë studimi aktual/person për kurse rifreskuese, kurse trajnimi të mbajtura në qytet; jo më shumë se 50,000 VND/ditë praktikë/person për kurse trajnimi të mbajtura në rrethe, qytete; jo më shumë se 25,000 VND/ditë praktikë/person për kurse rifreskuese, kurse trajnimi të mbajtura në komuna, lagje dhe bashki. Mbështetje për udhëtimin sipas çmimeve të transportit publik me një nivel maksimal jo më shumë se 200,000 VND/person/kurs për nxënësit që janë 15 km ose më shumë larg vendbanimit të tyre; për vendet ku nuk ka mjete transporti publik, pagesa sipas tarifës maksimale të kontratës nuk është më shumë se 150 000 VND/person/kurs.

Për akomodimin e nxënësve: Organizata e trajnimit organizon akomodimin për të trajnuarit, njësia mbështetet me kostot e shërbimit (energjia elektrike, uji, shpenzime të tjera nëse ka); Në rast të marrjes me qira të akomodimit për studentët, organizatori do të mbështetet 100% të kostos. Niveli i mbështetjes sipas realitetit, por jo tejkalimi maksimal sipas rregulloreve aktuale të Komitetit Popullor të Qytetit për regjimin e shtesave të udhëtimit të punës dhe mënyrën e organizimit të konferencave për agjencitë shtetërore dhe njësitë jobiznesore në qytet.

(2) Për fermerët e mallrave, pronarët e fermave, anëtarët e grupeve të kooperativave dhe kooperativat; punëtorët në fermat bujqësore dhe pyjore mbështeten me 100% të kostos së materialeve të studimit; ushqimet dhe shpenzimet e udhëtimit që nuk kalojnë 50% të normës së përcaktuar në pikën (1), pika a, neni 1 dhe 4.4, pika 1, neni 6 të kësaj rregulloreje.

Për akomodimin e nxënësve: Nëse organizata e trajnimit rregullon akomodimin për të trajnuarit, njësia do të mbështetet me kostot e shërbimit (energjia elektrike, uji, shpenzime të tjera nëse ka); Në rast të marrjes me qira të akomodimit për studentët, organizatori do të përfitojë një subvencion prej 50% të kostos. Niveli i mbështetjes sipas realitetit por jo tejkaluar rregulloret aktuale të Komitetit Popullor të Qytetit për regjimin e punës jobiznesore, mënyrën e organizimit të konferencave për agjencitë shtetërore dhe njësitë jobiznesore në lokalitet.qytet.

(3) Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme që operojnë drejtpërdrejt në fushat e ekstensionit bujqësor mbështeten me 50% të kostos së materialeve mësimore kur ndjekin kurse rifreskuese, sesione trajnimi dhe sesione trajnimi.

Sa në dosjen e dokumentit të Departamentit të Arsimit Thay për të parë më shumë detaje

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 2002/2013/QĐ-UBND Quy định “Một số nội dung chi và mức hỗ trợ đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố Hà Nội” . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *